Меню
Эл-Сөздүк

Смена хозяев

(экол.) ээлерин алмашуу; мите жандыктар өздөрү соруп мителик кылып жаткан бир түрдүү айбандардан экинчи түрдүү айбандарга көчүшү.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Смена хозяев

Русский Кыргызский
Я просто никогда не сомневался огромное влияние PCVs на своих хозяев ". Мен болгону ТКВнын өздөрү жашаган үй-бүлөлөргө зор таасир тийгизеринен эч качан шек санабайм».
Возможно, решение должно быть сделано в отношении шаг или смена работы или в отношении повседневных вопросов, таких как, где взять отпуск или как отрегулировать семейный бюджет таким образом, чтобы справиться с ростом стоимости жизни. Балким, башка жерге көчүүгө, жумуш алмаштырууга же башка күндөлүк иштерге, мисалы, өргүүнү каякта өткөрүүгө же кымбатчылык маалында үй-бүлөнүн чыгымдарын кантип азайтуу керектигине байланыштуу чечимдерди чыгарууга туура келеттир .
Смена лиц, занимающих политические государственные должности в государственных органах не является основанием т \ для увольнения, понижения в должности, ротации и аттестации государственных служащих, которые держат руководящие должности. Администрациялык мамлекеттик кызматта иштеген мамкызматкерлерди бошотуу, кызматын төмөндөтуү ордун алшаштыруу жана аттестация жүргүзүү үчүн, саясий мамкызматты ээлеген адамды маморгандардан алмаштыруу үчүн негиз жок.
(От лат. activus действенный) – 1) совокупность имущества и денежных средств, принадлежащих хозяйствующему субъекту (здания, сооружения, машины и оборудование, материальные запасы, банковские вклады, вложения в ценные бумаги, патенты, авторские права и др.), в которые вложены средства владельцев, хозяев. Активы принято делить на материальные (осязаемые) и нематериальные (неосязаемые). К последним относятся интеллектуальные продукты, патенты, долговые обязательства других хозяйствующих субъектов, особые права на использование ресурсов;
2) актив баланса – часть бухгалтерского баланса предприятия, отражающая в денежном выражении материальные и нематериальные ценности, принадлежащие хозяйствующему субъекту, их состав и размещение; 3) финансовое требование или доля собственности, служащие средством сохранения стоимости.
(латын тилинен алынган activus деген сөз – таасирдүү).
1) бул аларга ээлик кылуучулардын, ээ болгондордун каражаттары жумшалган, чарба жүргүзүүчү субъектке тиешелүү мүлктөрдүн жана акча каражаттардын (имарат, курулма, машиналар жана жабдуулар, материалдык запастар, банктык аманаттар, баалуу кагаздарга салымдар, патенттер, автордук укуктар ж.б.) жыйындысы. Активдер материалдык (көзгө көрүнгөн) жана материалдык эмес (көзгө көрүнбөгөн) болуп бөлүнөт. Материалдык эмес активдерге интеллектуалдык эмгектер, патенттер, башка чарба жүргүзүүчү субъекттердин карыздык милдеттенмелери, ресурстарды пайдаланууга өзгөчө укуктар кирет; 2) баланс активи – бул, чарба жүргүзүүчү субъектке тиешелүү акча түрүндөгү материалдык жана материалдык эмес баалуулуктарды, алардын курамын жана жайгаштырылышын чагылдырган, ишкананын бухгалтердик балансынын бөлүгү; 3) финансылык талап же нарктын сакталып турушун камсыз кылган каражат катары кызмат кылган менчик үлүшү.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: