Меню
Эл-Сөздүк

Сертификация продукции

Продукцияны тастыкташтыруу

Сертификация продукции

ПРОДУКЦИЯНЫ ТАСТЫКТАШТЫРУУ – продукциянын белгиленген талаптарга жооп бере тургандыгын бекемдөө боюнча иш-аракеттер. П. т. төмөндөгү максаттарда жүргүзүлөт: КР бирдиктүү товар базарында уюмдардын иштөөсү, ошондой эле эларалык экономикалык, илимий-техникалык кызматташтыкка жана эларалык соодага катышуу үчүн шарт түзүү; керектөөчүлөрдүн продукция тандоосуна көмөктөшүү; керектөөчүлөрдү даярдоочулардын (сатуучунун, аткаруучунун) уятсыздыгынан коргоо; продукциянын коопсуздугун көзөмөлдөө; даярдоочу тарабынан көрсөтүлгөн сапат көрсөткүчтөрүн бекемдөө. П. т. милдеттүү жана ыктыярдуу мүнөз күтүшү мүмкүн.

Сертификация продукции

өндүрүмдү тастыктамалоо
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Сертификация продукции

Русский Кыргызский
Управление качеством и сертификация Сапатты башкаруу жана тастыктоо
Лот № определяется даты выпуска продукции. Партия номери даярдалган күнү менен аныкталат.
Право инвестора удовольствия от товарной продукции. Товардык продукцияга болгон инвестордун менчик укугу.
право государства на удовольствия от товарной продукции. Товардык продукцияга болгон мамлекеттин менчик укугу.
Но в то же время, он несет ответственность за предлагаемой продукции. Бирок, ошону менен бирге, сунуш кылып жаткан өнүмдөр үчүн жооп тартат.
Честный и непредсказуемый характер нашей продукции тщательно контролируется независимыми организациями. Биз сунуш кылып жаткан өнүмдөрдүн чынчыл жана алдын ала айтууга болбой турган мүнөзүн көз карандысыз уюмдар дыкаттык менен көзөмөлдөшөт.
WinnerSport несет ответственность за этих пользователей, блокируя доступ к своей продукции для их собственной безопасности. WinnerSport мындай колдонуучулар үчүн жоопкерчилик тартып, алардын өзүнүн коопсуздугу үчүн аларга өнүмдөрдү алуу мүмкүнчүлүгүн чектейт.
Их производство сельскохозяйственной продукции было велико, но их промышленность не в состоянии произвести необходимые вооружения. Алардын айыл-чарба өндүрүшүнүн көлөмү ири болгону менен, талап кылынып жаткан ок-дарыларды чыгарганга шарттары жок болгон.
Рост общего уровня цен вследствие повышения средних издержек производства на единицу продукции и/или снижения совокупного предложения товаров и услуг. Продукциянын бирдигине кеткен өндүрүштүк орточо чыгымдардын жогорулашынан жана/же товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн чогуу алгандагы сунушунун төмөндөшүнөн улам, баалардын жалпы деңгээлинин өсүшү.
Местные ресурсы и навыки должны быть лучше использовать для бизнес-инкубаторов, например, в агропромышленном секторе (например, переработка сельскохозяйственной продукции). Жергиликтүү ресурстарды жана тажрыйбаларды, мисалы агрардык сектордогу бизнес-инкубаторлор колдонгону жакшы (айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү).
конфискация продукции на те же пользы, введенных в экономический оборот или хранимых с этой целью и считающимся нарушении патента, а также средства, специально направлено за нарушение патента чарбалык жүгүртүүгө киргизилген же ушул максатта сакталган жана патентти бузган деп таанылган өнүмдөрдү, ошондой эле патентти атайын бузууга арналган каражаттарды өз пайдасына алып берүү
конфискация продукции на те же пользы, введенных в экономический оборот или хранимых с этой целью и считающимся нарушении патента, а также средства, специально направлены на нарушение патента; чарбалык жүгүртүүгө киргизилген же ушул максат менен сакталып турган жана коргоо документин бузуучу катары таанылган өнүмдөрдү, ошондой эле коргоо документин атайын бузууга арналган каражаттарды өз пайдасына алып берүүнү;
В Соединенных Штатах, например, ТФЭ Wall Street Journal направлена ​​на бизнес подкованных читателей, но все-таки излагает смысл общих терминов, как "ВВП" общей стоимости продукции нации товаров и услуг. Мисалы, Кошмо Штаттардагы бизнестен кабардар окурмандарга арналган «Уолстрит жорнел» да «улуттук дүң продукция» сыяктуу жалпы терминдер «мамлекет чыгарган товарлардын жалпы наркы» деген сыяктуу түшүндүрмөлөр менен берилет.
Экспорт прибыли, полученной от реализации продукции на внутреннем рынке Кыргызской Республики, должно быть сделано концессионером в соответствии с Законом об иностранных инвестициях в Кыргызской Республике. Кыргыз Республикасынын ички базарында өнүмүн сатып өткөрүүнүн натыйжасында алынган кирешесин концессионердин ташып кетүүсү Кыргыз Республикасындагы Чет өлкөлүк инвестиция жөнүндө Мыйзамга ылайык жүргүзүлөт.
Кыргызская Республика имеет преимущественное право на получение (приобретение) часть продукции, если концессионер доволен условиями такой передачи (покупка) и их достигается взаимопонимание предусмотрено в договоре. Кыргыз Республикасы өнүмдүн үлүшүн артыкчылык менен алууга (сатып алууга) укуктуу, мындай алымдын (сатуунун) шарттары концессионерди канааттандырууга жана жетишилген макулдашуу келишимде бекемделүүгө тийиш.
Малопродуктивные сельскохозяйственные земли могут быть выделены граждан Кыргызской Республики в собственность уполномоченным органом бесплатно для разработки и запуска производства сельскохозяйственной продукции. Асылдуулугу төмөн айыл чарба жерлери, жайыттарды кошпогондо, ыйгарым укуктуу орган тарабынан Кыргыз Республикасынын жарандарына аны өздөштүрүү жана айыл чарба өндүрүшүн жүргүзүү үчүн акысыз берилиши мүмкүн.
Материалы, которые поддерживают предоставление сертификатов, лицензий и разрешений на осуществление деятельности, способных оказать влияние на окружающую среду, включая экспорт и импорт продукции и природных ресурсов; продукцияны жана жаратылыш ресурстарын ташып келүүнү, ташып кетүүнү кошуп алганда, айлана-чөйрөгө таасир этүүгө жөндөмдүү болгон ишти жүзөгө ашырууга лицензияларды, уруксаттарды жана сертификаттарды берүүнү негиздөөчү материалдар;
При выполнении подрядных работ, Инвестор будет иметь право на строительство минерального сырья и товарной продукции хранение, переработка и транспортировка объектов, право пользования такими удобствами будучи назначенным под Агре Инвестор макулдашуу боюнча ишти аткаруунун чегинде минералдык чийки заттарды жана товардык продукцияны сактоо, кайра иштетүү жана ташуу боюнча объекттерди курууга укуктуу, аларга болгон менчик укугу ушул Мыйзамдын 11-статьясынын жоболорун эске алып, макул
Если арендатор и арендодатель производить расчеты на лизинговые платежи в форме продукции (в натуральном выражении), произведенных с арендуемого актива, цена на такую ​​продукцию определяется по соглашению сторон в договоре аренды. Эгерде лизинг алуучу жана лизинг берүүчү лизингдик төлөөлөр боюнча эсептешүүлөрдү лизинг предметинин жардамы менен өндүрүлгөн өнүм (натуралай түрүндө) ишке ашырышса, анда бул өнүмгө баа тараптардын макулдугу менен лизинг келишими боюнча аныкталат.
(2) Переделка в любую другую художественную форму кинематографической продукции, полученной из литературных и художественных произведений, без ущерба для разрешения автора кинематографического производства, остаются предметом разрешения т (2) Адабий же көркөм чыгармадан алынганды кинематографиялык коюунун кайсы гана болбосун башка көркөм формасына кайра жасоо, анын авторунун уруксатына көз карандысыз, ошондой эле, оригиналдуу чыгарманын авторунун уруксатын талап кылат.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: