Меню
Эл-Сөздүк

Сертификационные знаки

тастыктама белгилери
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Сертификационные знаки

Русский Кыргызский
Товарные знаки Фирмалык аталыштар
знаки, расписания, правила; шарттуу белгилер, жүгүртмөлөр, эрежелер;
Товарные знаки и их правовая охрана Фирмалык аталыштар, аларды укуктук коргоо
товарные знаки (знаки обслуживания); соода белгилери (тейлөө белгилери);
Коллективные товарные знаки не могут быть отнесены к другим лицам. Жамааттык товардык белгилер башка адамдарга ыктыярдуу өткөрүлүп берилбейт.
Коллективные товарные знаки не подлежат лицензионного соглашения. Жамааттык товардык белгилер лицензиялык келишимдин предмети боло албайт.
государственные символы и знаки (флаги, оружие, медали, валюта и т.д.); расмий символдор жана белгилер (желектер, гербдер, ордендер, акча белгилери жана башкалар);
набеги на веб-сайты с именами, содержащими товарные знаки других компаний. башка компаниялардын аталыштарын камтуучу веб-сайттарды текшерүү.
Денежные знаки в виде банкнот и монет в иностранной и национальной валютах. Банкнот жана монета түрүндөгү чет өлкө валютасы жана улуттук валюта белгилери.
(III) публичное общение с помощью громкоговорителя или любого другого аналогичного прибора передачи, знаки, звуки или изображения, трансляцию работы. (iii) белгилерди, үндөрдү же сүрөттөлүштөрдү берүүчү катуу сүйлөгүчтүн же башка кайсы болбосун аппараттын жардамы менен эфирге берилген чыгармаларды эл алдында кабарлоо.
Будут ли эти единицы называются долларов, или талеров, или знаки, или фунтов не имеет значения;правительство имеет только выяснить, в чем смысл контракта было. Өкмөт ошол бирдиктердин доллар, талер, марка же фунт деп аталгандыгын эмес, келишимдин түпкү маани-маңызын гана аныктоого тийиш.
При подготовке официальных документов, символов и знаков на основе проекта, тело готовится официальный документ, символ и знаки могут по своему усмотрению вносить изменения и дополнения в проект. Расмий документтерди, символдорду жана белгилерди даярдоодо долбоордун негизинде ага расмий документти, символду же белгини даярдоону жүзөгө ашыруучу органдын кароосу боюнча толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилиши мүмкүн.
Удаление знака или наименование места на место происхождения товара от товаров или их упаковки, ареста или уничтожения товаров, которые содержат незаконно используемые товарные знаки должны быть выполнены с соблюдением права владельца Соода белгисин жана буюмдар чыгарылган жеринин аталышын буюмдан же анын сырткы оромосунан алып таштоо, мыйзамсыз колдонулган соода белгилери бар буюмга камак салуу же аны жок кылуу ушундай буюмдун ээсинин өз укуктарын коргоо мыйзамда белгилененген тартипт
(англ. bank-note) – банковские билеты, денежные знаки разного достоинства, выпускаемые в обращение согласно законодательству страны. Их подделка и противоправное изготовление преследуются по закону. Банкнота и монета признаются безусловными обязательствами центрального банка и обеспечиваются всеми его активами. (англис тилинен bank-note) – өлкө мыйзамдарына ылайык жүгүртүүгө чыгарылган банктык билеттер, ар кандай нарктагы акча белгилери. Жасалма акча жасоочулук үчүн мыйзам боюнча жазаланат. Банкоттор жана монеталар борбордук банктын шартсыз милдеттенмеси катары таанылат жана анын баардык активдери менен камсыз кылынат.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: