Меню
Эл-Сөздүк

Сертификат эмиссионной ценной бумаги

Эмиссиялык баалуу кагаз тастыктамасы

Сертификат эмиссионной ценной бумаги

ЭМИССИЯЛЫК БААЛУУ КАГАЗ ТАСТЫКТАМАСЫ – эмитент тарабынан чыгарылып, анда көрсөтүлгөн баалуу кагаз санынын укук жыйындысын күбөлөндүрүүчү документ. Баалуу кагаз ээси эмитенттен мындай тастыктаманын негизинде өз милдеттенмесин аткарууну талап кылууга акылуу.

Сертификат эмиссионной ценной бумаги

эмиссиялык баалуу кагаздар тастыктамасы
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Сертификат эмиссионной ценной бумаги

Русский Кыргызский
Выбор бумаги Кагазды тандоо
ценные бумаги; баалуу кагаздар;
нехватка бумаги кагаз түгөндү
Сертификат был успешно сохранен лексем. Тастык токенде ийгиликтүү сакталды
Бумаги и количества других материалов точно так же. Кагаз менен башка материалдардын саны бипбирдей.
Не удалось сохранить сертификат: неизвестная ошибка Тастыкты сактоо мүмкүн эмес: белгисиз ката
Не удалось сохранить сертификат: внутренняя ошибка eToken Тастыкты сактоо мүмкүн эмес: ачкычтын ички катасы
Выберите "" Выберите бумагу "" в варианте для ввода экран выбора бумаги. Кагазды тандоо экранына кирүү үчүн тандоодан ""Кагазды тандоо"" тандоо.
Сертификат действителен в течение десяти лет с даты подачи заявки в Кыргызпатент. Күбөлүк Кыргызпатентке өтүнмө берилген күндөн тартып эсептегенде он жыл өткөнгө чейин күчүндө болот.
Доход (проценты, дивиденды) по инвестициям в ценные бумаги и другие финансовые активы. Баалуу кагаздарга жана финансылык активдерге инвестициялоодон алынган киреше (пайыздар, дивиденддер).
Ценные бумаги, удостоверяющие обязательство эмитента перед держателем ценной бумаги. Баалуу кагаздардын ээлери алдындагы эмитенттин милдеттенмелерин тастыктаган баалуу кагаздар.
Органы реструктуризацию займа ценные бумаги, эмитированные за долга реструктуризации. мамлекеттик түзүмү өзгөрүлгөн заемдун облигациялары - карыздын түзүмүн өзгөртүү максаты менен чыгарылган мамлекеттик баалуу кагаздар.
Доход, выплачиваемый по ценной бумаге с заранее определенной периодичностью и ставкой процента. Мезгил аралыгы жана пайыздык чени алдын ала аныкталган баалуу кагаздар боюнча төлөнгөн киреше.
Установление соответствия ценной бумаги определенным критериям для допуска к торгам на фондовом рынке. Фондулук рыноктогу тооруктарга катышуу үчүн аныкталган критерийлерге баалуу кагаздардын ылайык келүүсүн белгилөө.
Надо отказаться от всех идей искусственного валюте и все эти глупые идеи о бумажного золота, золотой бумаги. Жасалма акча бирдиги жана ошондой эле алтын кагаз, кагаз алтын сыяктуу болбогон ойлордон арылуу керек.
Кыргызпатент выдает сертификат после истечения трех месяцев и после опубликования в Официальном бюллетене. Күбөлүктү берүү Кыргызпатент тарабынан расмий бюллетенде жарыялагандан кийин үч ай өткөн соң жүргүзүлөт.
Госслужащий, имеющий сертификат мил получить дополнительные баллы при прохождении конкурса, аттестации и т.д. Бул сертификаттын болушу мамлекеттик кызматкерге таймаш, аттестация ж. б. өткөн учурда кошумча балл алып келет.
Ценные бумаги, которые приобретаются с дисконтом к номиналу и погашаются по номиналу по истечении срока действия. Дисконт менен сатылып алынган жана аракеттенүү мөөнөтүнүн бүтүшү менен номинал боюнча төлөнүүчү баалуу кагаздар.
Отношение годового дохода по ценной бумаге к ее рыночной цене; норма прибыли, получаемой владельцем ценной бумаги. Баалуу кагаз боюнча жылдык кирешенин анын рыноктук баасына карата катышы; баалуу кагаздын ээси алган пайданын нормасы.
Краткосрочные государственные дисконтные ценные бумаги Правительства Кыргызской Республики и других государств. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана башка мамлекеттердин мамлекеттик кыска мөөнөттүү дисконттук баалуу кагаздары.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: