Меню
Эл-Сөздүк

Сертификат соответствия

Шайкештик тастыктамасы

Сертификат соответствия

ШАЙКЕШТИК ТАСТЫКТАМАСЫ – тышкы соода-сатык жана айырбаштоо (башмабаш) келишимдери боюнча жеке жана юридикалык жактар тарабынан КР аймагына ташылып келинген товарлардын коопсуздугун бекемдөө үчүн стандартташтыруу жана метрология боюнча КР ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдары тарабынан берилген документ.

Сертификат соответствия

ылайыктуулук тастыктамасы
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Сертификат соответствия

Русский Кыргызский
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЫЛАЙЫК КЕЛҮҮ ДЕКЛАРАЦИЯСЫ
Экспертиза соответствия племенной Селекциялык жетишкендиктин коргоого жөндөмдүүлүктүн шарттарына ылайыктуулугунун экспертизасы
| Оценки соответствия по образованию; ■ билими боюнча ылайык келүү;
Сертификат был успешно сохранен лексем. Тастык токенде ийгиликтүү сакталды
Не удалось сохранить сертификат: неизвестная ошибка Тастыкты сактоо мүмкүн эмес: белгисиз ката
Не удалось сохранить сертификат: внутренняя ошибка eToken Тастыкты сактоо мүмкүн эмес: ачкычтын ички катасы
Сертификат действителен в течение десяти лет с даты подачи заявки в Кыргызпатент. Күбөлүк Кыргызпатентке өтүнмө берилген күндөн тартып эсептегенде он жыл өткөнгө чейин күчүндө болот.
Установление соответствия ценной бумаги определенным критериям для допуска к торгам на фондовом рынке. Фондулук рыноктогу тооруктарга катышуу үчүн аныкталган критерийлерге баалуу кагаздардын ылайык келүүсүн белгилөө.
Кыргызпатент выдает сертификат после истечения трех месяцев и после опубликования в Официальном бюллетене. Күбөлүктү берүү Кыргызпатент тарабынан расмий бюллетенде жарыялагандан кийин үч ай өткөн соң жүргүзүлөт.
Госслужащий, имеющий сертификат мил получить дополнительные баллы при прохождении конкурса, аттестации и т.д. Бул сертификаттын болушу мамлекеттик кызматкерге таймаш, аттестация ж. б. өткөн учурда кошумча балл алып келет.
Заявка на сертификат завершено в соответствии с формой, установленной нормативными правовыми актами Национального банка; Улуттук банктын ченемдик актыларында белгиленген формада күбөлүк алууга арызды;
критерии и методы оценки соответствия поставщиков квалификационным требованиям в соответствии со статьей восемь этого закона; ушул мыйзамдын сегизинчи беренесине ылайык квалификациялык талаптарга коюлуучу жөнөтүүчүлөрдүн ылайык келишин баалоонун критерийлери жана усулдары;
Закупающая организация оценивает каждое предложение на основании соответствия квалификационным требованиям и условиям ведения. Сатып алуучу уюм ар бир сунушту квалификациялык талаптарга жана техникалык тапшырмага ылайык келиши жагынан баалайт;
Во ведении экспертизы по существу соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, указанным в статье 5 настоящего Закона. Өтүнмөнүн түпкү маани-маңызын экспертизадан өткөрүүдө, өтүнмөдөгү ойлоп табылган нерсенин ушул Мыйзамдын 5-беренесинде каралган патентке жарамдуулук шарттарына ылайык келиши текшерилет.
На счету регистрации Кыргызпатент выдает сертификат на патентного поверенного и публикует информацию о регистрации в официальном бюллетене. Кыргызпатент каттоого алуунун негизинде патенттик ишенимдүү өкүлгө күбөлүк берет жана Кыргызпатент чыгарган расмий бюллетенде патенттик ишенимдүү өкүлдүн катталгандыгы жөнүндө маалымат жарыялайт.
Во ведении экспертизы по существу соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, указанным в статье пятой настоящего Закона. Өтүнмөнү маани-мазмун жагынан калысбаадан өткөрүүдө билдирилген ойлоп табуунун ушул Мыйзамдын бешинчи беренесинде аныкталган патент жарамдуулугунун шарттарына ылайык келиши текшерилет.
Следующие лица, отвечающие требованиям, установленным настоящим Законом в статье шесть, товары два, три вправе получить квалификационный сертификат без экзаменов: Ушул Мыйзамдын алтынчы беренесинин экинчи, үчүнчү пункттарында белгиленген талаптарга жооп берген төмөндөгү адамдар экзамендер бербей туруп салык консультантынын квалификациялык сертификатын алуу укугуна ээ болушат:
Обеспечение соответствия государственной процедуры экологической экспертизы с уставными требованиями настоящего Закона, других актов, стандартов и инструктивных документов; мамлекеттик экологиялык экспертиза жүргүзүүнү ушул Мыйзамдын, башка ченемдик укук актылардын, ченемдик-техникалык, нускама-усулдук документтердин талаптарына ылайык келишин камсыз калуу;
Кыргызпатент выдает сертификат для торговых наименований, зарегистрированных в соответствии с установленным порядком, который удостоверяет его защищенность в соответствии с результатами экспертизы. Юридикалык жактын Кыргызпатент тарабынан катталган фирмалык аталышына экспертизанын натыйжалары боюнча күбөлүк берилип, ал аны коргоо жөндөмдүүлүгүн ырастайт.
В случае, если сертификат-оригинал утерян и по требованию юридического лица на основании регистрационных документов, имеющихся в Кыргызпатенте, копия сертификата-оригинала выдается при условии, что пошлины. Күбөлүктүн түп нускасы жоголгон учурда Кыргызпатенттеги каттоо материалдарынын негизинде юридиклык жактын арызы боюнча анын көчүрмөсү берилет жана берилгендиги үчүн алым алынат.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: