Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Работать автономно

Русский Кыргызский
работать эмгектенүү
• Что нужно работать? • Кандай иштерди аткаруу керек?
Вся теория может очень хорошо работать и без этого предположения. Бүтүндөй назарият ушул жоромолсуз эле ийгиликтүү иштеп кете алат.
Политической проблемой в этих условиях работать, как это возможно. Мындай шарттардагы саясий көйгөй – бүтүндүктү кандайча сактап калуу эмес, ушул көрүнүштүн канткенде мүмкүн болгондугун аныктоо.
Одна из его главных задач было работать с Комиссией по правам человека. Анын негизги милдеттеринин бири - адам укуктары боюнча Комиссия менен иштешүү эле.
Это помогает репортеры научиться лучше работать, а не повторять те же ошибки. Бул кабарчылардын бир эле жаңылыштыкты кайра-кайра кайталай бербестен, жакшыраак иштөөсүнө мүмкүнчүлүк берет.
Он предложил назвать гонщика в предлагаемых пар, которые будут работать лучше. Сунуш кылынган жуптардан жакшыраак жүрө турган жарышчыны атоо керек.
Оба типа графики работать так же хорошо для трансляции, как они делают для печати. Графикалык материалдардын эки тиби тең басма сөздө да, телерадиодо да колдонула берет.
Во многих редакциях, фотожурналисты работать со сценарием, написанной репортером. Көптөгөн кабар бөлүмдөрүндө фотожурналисттер кабарчылар жазган материалдар менен иштейт.
Библиотекари активно работать с юридическими, публикации и сообществ пользователей, чтобы найти решения. Туура чечимге келиш үчүн, китепканачылар мыйзам чыгаруу органдары, басмаканалар жана пайдалануучулар менен активдүү кызматташууда.
Кроме того, запутанный редактор является одним признаком того, что история, вероятно, нужно больше работать. Негизи эле редактордун түшүнбөй калышынын өзү эле материалды кайра иштеп чыгуу керектигин көрсөтөт.
Право автора использовать бизнес работать на пути не обусловленным целью задания, не должны быть ограничены. Автордун кызматтык чыгарманы тапшырманын максатында шартталбаган ыкма менен пайдалануу укугу чектелбейт.
Ни Национальный банк Кыргызстана, ни любое другое учреждение или лицо не имеют права работать с этими счетами Кыргызстандын Улуттук банкы, башка мекеме же жак Казыналыктын буйругусуз ушул эсептер боюнча иш-чараларды жүргүзүүгө укуксуз.
Было бы только работать, если религия по-прежнему привязаны к своим внутренним ценностям и духовным содержанием. Ошондой эле, дин өзүнүн ички баалуулугун жана руханий мазмунун сактай алса гана, ийгиликке жете алат.
Если есть какие-либо "общественная полезность" в религии, она будет работать лучше, если она сознательно не размышлял. Эгер диндин “коомго пайдасы тийсе” жана адамдар андан “күмөн санашпаса”, ал ойдогудай иштеп берет.
"Техники или инженеры, сколько из вас готовы работать на дипломатической службе и проводить свою жизнь путешествует по всему миру?" Силер, келечектеги техниктер же инженерлер, Тышкы иштер кызматына кирип, жашооңорду дүйнө кезип өткөргүңөр келеби?»
Техники или инженеры, сколько из вас готовы работать на дипломатической службе и проводить свою жизнь путешествует по всему миру? " Силер, келечектеги техниктер же инженерлер, тышкы иштер кызматына кирип, жашооңорду дүйнө кезип өткөргүңөр келеби?».
Патентные поверенные имеют право работать как самостоятельно (частная практика) и на базе трудового контракта с его или ее нанимателем. Патенттин ишенимдүү өкүлдөрү өз ишмердүүлүктөрү менен өз алдынча (жеке практика) жана жумуш берүүчү менен эмгек келишимин түзүүнүн негизинде иш жүргүзө алышат.
Термин не очень используется в языке англосаксонской, потому что люди не думают о нем, как системы, которые действительно могут работать. Бул системдин ийгиликтүү иштеши күмөн туудургандыктан, англо-саксон тилинде ал сейрек кездешет.
Термин не очень используется в языке англосаксонской, потому что люди не думают о нем, как системы, которые действительно могут работать. Бул системанын ийгиликтүү иштеши күмөн туудургандыктан, англо-саксон тилинде ал термин сейрек кездешет.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: