Меню
Эл-Сөздүк

публичный ключ

айкын ачкыч
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Публичный ключ

Русский Кыргызский
Гаечный ключ үлүк ачкычы
Ключ смирение. Ал ачкыч — момундук
ключ не найден коргоо ачкычы табылган жок
Публичный доступ Коомчулуктун маалымдалышы
Этот ключ позволяет тем конфликтуют друг с другом, чтобы начать применять библейские принципы. Ал ачкыч таарыныша кеткендерге ыйык китептик принциптерди колдонууга түрткү берет.
Прежде чем можно будет начать свое путешествие, вы должны положить ключ в замок зажигания и запуска двигателя автомобиля. Сапарга аттанар алдында силер машиненин ачкычын алып, аны от алдырышыңар керек.
Ключ к пониманию этого ценит, что ислам признает, что религия не может охватить все общество так долго, как есть неверующие. Тагыраак айтканда, Ислам дини, коомдо Кудайга ишенбеген адамдар болгондуктан, дин бүтүндөй коомду толугу менен өз кучагына ала албайт деген көз-карашты карманат.
Человек объявить публичный конкурс, вправе изменять свои требования или отменить конкурс только в течение первой половины установленного срока для представления работ. Ачык конкурс жарыялаган жак иштерди сунуш кылуу үчүн белгиленген мөөнөттүн биринчи жарымында гана конкурстун шартын өзгөртүүгө же алып салууга укуктуу.
Открыт публичный конкурс может быть обусловлен предварительной квалификацией его участников, когда организатором конкурса проводит предварительный отбор лиц, желающих принять участие в конкурсе. Ачык конкурс аны уюштуруучу тарабынан конкурска катышууну каалаган адамдарды алдын ала тандоо жүргүзүлгөндө ага катышкандарды алдын ала квалификациялоо менен шартталышы мүмкүн.
Если положения, указанные в пункте первой и второй настоящей статьи быть нарушены в ходе чередования требованиями публичного конкурса или его отмены, человек объявить публичный конкурс должен компенсировать FO Эгерде конкурстун шартын өзгөртүүдө же аны алып салууда ушул берененин биринчи же экинчи пункттарында көрсөтүлгөн талаптар бузулган учурда конкурс өткөрүү жөнүндөгү жарыялаган жак конкурстун ушул катышуучусу тарткан зыяндын ордун толтурууга тийиш.
Человек объявить публичный конкурс должен быть освобожден от обязанности возместить расходы и убытки, указанные в пунктах три и четыре этой статьи, он должен доказать, что указанная работа была выполнена не в связи с Конкурс өткөрүү жөнүндө жарыялаган жак эгерде ал көрсөтүлгөн иш конкурска байланышпастан, атап айтканда конкурс жөнүндө жарыяланганга чейин же атайылап эле конкурстун шарттарына ылайык келбегендигин далилдей алса, ушул берененин үчүнчү жана төртүнчү пункт
Человек объявить открытый публичный конкурс должен вернуться к участникам в конкурсе работы, которые не были удостоены никакого приза, если иное не предусмотрено объявлением о конкурсе или результатов от характера работы ре Ачык конкурс жарыялаган жак конкурсту жарыялоодо башкасы каралабаса жана аткарылган иштин мүнөзүнөн башкасы келип чыкпаса, сыйлык албай калган эмгектерди конкурстун катышуучуларына кайра кайтарып берүүгө милдеттүү.
Карта, носителем информации в которой является интегральная схема (микропроцессор). При проведении электронных платежей в смарт-карте хранится личный секретный ключ и производится процедура создания электронной цифровой подписи. Маалымат анын интегралдык схемасында (микропроцессорунда) камтылган карт. Электрондук төлөмдөрдү өткөрүүдө смарт-картта жеке купуя ачкыч сакталат жана электрондук цифралык кол тамганы түзүү жол-жобосу жүргүзүлөт.
Публичный конкурс может быть либо открытым, когда предложение организатора конкурса принять участие в конкурсе обращено ко всем желающим принять участие через прессу или другие средства массовой информации, или закрытым, когда предложение т Ачык конкурс аны уюштуруучунун конкурска катышуу сунушу бардык каалоочуларга карата басма сөздө же башка жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялоо менен жасалганда ачык болушу, же конкурска катышуу сунушу аны уюштуруучунун тандоосу боюнча белгилүү чөйрөдө
Человек выдать публичное обещание выплатить денежное вознаграждение или другое вознаграждение (о выплате награды) за лучшее выполненную работу или достижение иных результатов (публичный конкурс) выплачивает указанную награду любому лицу признан победу Ишти жакшы аткаргандыгы же башка натыйжаларга жетишкендиги (ачык конкурс) үчүн акчалай сыйлык төлөө же башка сыйлыктарды берүү (сыйлыктарды берүү жөнүндө) жөнүндө ачык жарыялаган жак конкурсту өткөрүүнүн шартына ылайык анын жеңүүчүсү деп табылгандарга жар

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: