Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Незамедлительно явиться

Русский Кыргызский
Протокол незамедлительно предоставляются всем поставщикам, которые получили тендерную документацию. Протокол токтоосуз түрдө тендердик табыштама алышкан бардык жөнөтүүчүлөргө берилет.
незамедлительно информировать страховщика об увеличении нештатной (статья девятьсот пятьдесят четыре). камсыздандыруу тобокелинин көбөйгөндүгү жөнүндө камсыздандыруучуга дароо билдирүүгө (тогуз жүз элүү төртүнчү берене);
Добавление незамедлительно сообщается всем поставщикам и должны быть обязательными для тех поставщиков. Толуктоо токтоосуз түрдө бардык жөнөтүүчүлөргө билдирилет жана мындай жөнөтүүчүлөр үчүн милдеттүү күчкө ээ болот.
предоставить незамедлительно Ассоциации выводы и рекомендации для последующих действий, вытекающих из каждой такой проверки; Ассоциацияны ар бир мындай серептин тыянактары боюнча андан аркы иш-аракеттерди аткаруу маселелери боюнча корутундулары жана сунуштары менен ыкчам тааныштыруу;
Каждая страна Союза незамедлительно передает Международному бюро все новые законы и официальные тексты, относящиеся к охране авторских прав. Союздун ар бир өлкөсү кечиктирбестен Эл аралык бюрого ар бир жаңы мыйзамдын текстин жана автордук укукту коргоого тиешелүү бардык расмий тексттерди берет.
объявляет состояние войны в интересах обороны страны и безопасности ее граждан, и незамедлительно вносит этот вопрос на рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. өлкөнүн жана анын жарандарынын коопсуздугун коргоо таламдарында аскер абалын жарыялайт жана бул маселени Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна токтоосуз коет.
После переговоров успешно завершены и контакт предоставлено консультанта, закупающая организация незамедлительно уведомляет других участников, что они не увенчались успехом. Келишим консультантка сүйлөшүүлөр ийгиликтүү аяктагандан кийин берилет, сатып алуучу уюм башка катышуучуларга алардын сунушу жеңип чыккан сунуш катары тандалып алынбаганы тууралуу дароо кабар берет.
Тендерная заявка, полученная по истечении окончательного срока представления тендерных заявок, не вскрывается и незамедлительно возвращены поставщику, который представил его. Тендердик табыштамаларды берүүнүн акыркы мөөнөтү аяктагандан кийин алынган тендердик табыштама ачылбайт жана аны берген жөнөтүүчүлөргө кайтарып берилет.
9) незамедлительно информирует его / ее управления и соответствующие государственные органы о случаях нарушения законодательства Кыргызской Республики, которая стала известна ему; 9) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузуунун өзүнө белгилүү болуп калган фактылары жөнүндө жетекчиликке жана тиешелүү мамлекеттик органдарга дароо маалымдоого;
После застрахованного по договору имущественного страхования известно о наступлении непредвиденных, он незамедлительно уведомляет страховщика или его представителя его возникновения. Мүлктүк камсыздандыруу келишими боюнча камсыздандырылуучу камсыздандыруу учуру жеткендиги жөнүндө өзүнө белгилүү болгондон кийин ал жөнүндө тез арада камсыздандыруучуга же анын өкүлүнө билдирүүгө милдеттүү.
объявляет состояние войны в случае агрессии или непосредственной угрозы агрессии Кыргызской Республике, незамедлительно вносит этот вопрос на рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики; Кыргыз Республикасына баскынчылык жасалганда же түздөнтүз баскынчылык коркунучу болгондо согуш абалын жарыялайт жана бул маселени тезарада Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна коет;
Если приложение не содержит эти документы, Кыргызпатент незамедлительно уведомляет заявителя о необходимости представления этих документов в течение двух месяцев с даты получения такого уведомления. Эгерде өтүнмөдө бул документтер жок болсо, билдирүү алган күндөн тартып аларды эки айдын ичинде тапшыруусу зарыл экендиги жөнүндө Кыргызпатент өтүнмө ээсине токтоосуз билдирет.
Имя консультанта и его адрес, баллы качества и предлагаемые цены зачитываются вслух и заносятся в протокол финансовых предложений открытия, копия которого незамедлительно направляется в государственный орган. Консультанттын аты-жөнү жана дареги, сапат үчүн берилген баллы жана тендердик табыштаманын баасы окулат жана финансылык сунуштарды ачуу протоколуна киргизилет; протоколдун көчүрмөсү дароо мамлекеттик органга жөнөтүлөт.
Если приложение не содержит необходимых документов, Кыргызпатент незамедлительно уведомляет заявителя о необходимости представления этих документов в течение двух месяцев с даты получения такого уведомления. Эгерде өтүнмөдө бул документтер жок болсо, Кыргызпатент өтүнмө ээсине аларды билдирүү алган күндөн тартып эки айдын ичинде тапшырууга тийиш экендиги жөнүндө токтоосуз билдирет.
Если приложение не содержит необходимых документов, Кыргызпатент незамедлительно уведомляет заявителя о необходимости представления этих документов в течение двух месяцев с даты получения такого уведомления. Эгерде өтүнмөдө жогоруда эскертилген документтер жок болсо, Кыргызпатент токтоосуз өтүнмө ээсине ушул документтерди тапшыруу зарылчылыгы жөнүндө билдирет, документтер ушул билдирүү алынган күндөн тартып эки айдын ичинде тапшырылышы керек.
В случае отказа третьего лица от исполнения сделки, заключенной с ним комиссионером, последний обязан информировать принципала об этом незамедлительно собрать и обеспечить необходимые доказательства, а также по требованию элемен принципала Комиссионер менен түзгөн бүтүмдү үчүнчү жак бузган учурда, комиссионер токтоосуз бул жөнүндө комитентке билдирип, зарыл болгон далилдерди чогултууга жана камсыз кылууга, ошондой эле комитенттин талабы боюнча ага ушул бүтүм боюнча бардык укуктарды өткөрүп
принять все такие другие действия, как ассоциации могут быть сочтены необходимыми или желательными, в том числе, без ограничений: (I) предоставить незамедлительно Ассоциации выводы и рекомендации для последующих действий, вытекающих из каждой такой провер Ассоциация зарыл же тилекке ылайык деп эсептеши мүмкүн болгон башка бардык иш-аракеттерди, алардын ичинде буларды, эч кандай чектөөлөрсүз, аткарат: (i) Ассоциацияны ар бир мындай серептин тыянактары боюнча андан аркы иш-аракеттерди аткаруу маселелери боюн
В период действия договора имущественного страхования, страхователь (выгодоприобретатель) должен незамедлительно информировать страховщика о существенных изменениях в обстоятельствах, которые стороны рассматриваемых при заключении договора, который стал и Мүлктүк камсыздандыруу келишими колдонулган мезгилде камсыздандырылуучу (пайда алуучу) камсыздандыруучуга тараптар келишим түзүүдө негизденген жагдайларда олуттуу өзгөртүүлөр болгондугун билсе, эгерде ал өзгөртүүлөр камсыздандыруу тобокелин көбөйтүүгө олу

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: