Меню
Эл-Сөздүк

Забалансовые обязательства

Банктын баланстык эсептеринде тиешелүү учурда чагылдырылбаган келишимдик шарттуу милдеттенмелер, бирок алар кабыл алынган милдеттенмелердин келечекте аткарылышына, б.а. акча каражаттарынын агылып чыгышына алып келиши мүмкүн.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Забалансовые обязательства

Русский Кыргызский
Финансовые обязательства Каржылык милдеттенмелер
договорные обязательства Келишимдик милдеттенмелер
Международные обязательства Кыргызской Республики. Кыргыз Республикасынын эларалык милдеттенмелери.
Купить и продать долговые обязательства (факторинг); карыздык милдеттенмелерди (факторинг) сатып алуу жана сатуу;
Покупать и продавать долговые обязательства (факторинг); карыз милдеттенмелерди сатып алуу жана сатуу (факторинг);
Обязательства, вытекающие из неосновательного обогащения Негизсиз баюунун кесепеттери жөнүндөгү милдеттенме
Все остальные взаимные обязательства считаются дополнительными. Калган бардык өз ара милдеттенмелер кошумча жоболорго таандык.
Краткосрочные обязательства со сроком погашения не более одного года. Төлөө мөөнөтү 1 жылдан ашпаган кыска мөөнөттүү милдеттенмелер.
Могу ли я принимать какие-либо обязательства, зарегистрировавшись на сайте WinnerSport? Мен WinnerSport сайтында катталганда кандайдыр бир милдеттенмелерди аламбы?
С теперешним, важно рассмотреть международные права и свободы человека обязательства. Бул жерде орун алган өзгөртүүлөр менен адам укугу жана эркиндиктери боюнча эл аралык милдеттенмелерди өлчөп көрүү маанилүү.
имущество, переданное в целях выполнения обязательства по истечении срока исковой давности; милдеттенмени аткаруу үчүн берилген мүлк доо коюу мөөнөтүнүн өткөндүгү боюнча;
Среди вещей огнеупорные лиц иногда это не выполнить свои обязательства по рыночным соглашений. Айрым учурларда кээ бир жоопкерчилик сезими жок адамдар, базар шарттарында түзүлгөн макулдашуулардагы милдеттенмелерин аткара албай калышат.
8) принимать несанкционированные обязательства и дать обещания, связанные с обслуживанием он выбрасывает; 8) өзүнүн кызматы менен байланышкан, өзү ыйгарым укуксуз болгон милдеттенмелерди өзүнө алууга жана убада берүүгө;
Обязательства, вытекающие из необоснованного обогащения должны регулироваться законом страны обогащения. Негизсиз баюудан улам келип чыккан милдеттенмелерге карата ал байыган жердеги өлкөнүн укугу колдонулат.
Внешние долговые обязательства частных заемщиков, погашение которых не гарантировано правительством страны. Аларды төлөө өлкөнүн өкмөтү тарабынан гарантияланбаган жеке карыз алуучулардын тышкы карыздык милдеттенмелери.
В отношениях между партнерами, обязательства, которые возникают в процессе их совместной деятельности, считаются общими. Шериктердин ортосундагы мамилелерде алардын биргелешкен иш процессинде келип чыккан милдеттенмелер жалпы деп эсептелинет.
Комиссионер должен выполнить все обязательства и осуществить все права, вытекающие из сделки, заключенной с третьим лицом. Комиссионер өзү үчүнчү жак менен түзгөн бүтүмдөн келип чыккан бардык милдеттенмелерин аткарып, укуктарын ишке ашырууга тийиш.
Эти обязательства даются в письменной форме при заключении трудового или иного вида договора, или в процессе его исполнения. Милдеттенмелердин маалыматтары эмгек же башка келишим түзүүдө же болбосо аны аткаруу процессинде кат жүзүндө берилет.
правовые последствия неисполнения этого обязательства определяются законодательством страны, в которой испрашивается охрана. бул милдеттерди аткаруунун укуктук натыйжалары коргоо талап кылынган өлкөнүн мыйзамдары менен аныкталат.
Ликвидность банка – способность банка погасить в срок обязательства, определяется соотношением и структурой активов и пассивов банка. Банктын ликвиддүүлүгү – милдеттенмелердин ордун мөөнөтүндө жаба алууга банктын жөндөмдүүлүгү, ал банк активдеринин жана пассивдеринин катышы жана түзүмү менен аныкталат.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: