Меню
Эл-Сөздүк

Животноводческое помещение

малкана

животноводческое помещение

малкана
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Животноводческое помещение

Русский Кыргызский
Если помещение находится в собственности более чем одним человеком, они должны договориться о том, чтобы отдать свой голос. Эгерде имарат жай бирден көп адамга таандык болсо, алар кандай добуш берүү жөнүндө макулдашууга тийиш.
Преемники (наследникам по закону) заключать партнерства с момента приобретения права собственности на помещение в партнерстве. Укук мураскорлору (мураскорлор) имарат жайга болгон менчик укугу келип чыккан учурдан тартып шериктикке кире алышат.
Проживание в другом месте и передачи права пользования помещение, не приведет к передаче власти и ответственности голосования, введенной настоящим Законом и уставом. Имарат жайдын менчик ээсинин башка жерде жашашы, ошондой эле имарат жайды пайдалануу укугун башка адамдарга өткөрүп бериши добуш берүү укугун өткөрүп берүүгө алып келбейт жана менчик ээсин ушул Мыйзам жана устав тарабынан ага жүктөлгөн милдеттерден бошотп
Если помещение находится в собственности более одного владельца, все владельцы должны быть совместно и самостоятельно отвечает по обязательствам, связанным с этой предпосылки. Эгерде имарат жайдын бир эмес, бир нече менчик ээси болсо, анда бардык менчик ээлери ушул имарат жайга карата милдеттерди биргелешип же өзүнчө аткарат.
Членство сотрудничество прекращается с момента права собственности члена товарищества на помещение прекращается в связи со смертью индивидуального, отчуждения имущества или любыми другими причинами. Анын өлгөндүгүнө, мүлктүн ажыратылгандыгына же дагы башка негиздерге байланыштуу шериктикке мүчө болуу токтотулганда кондоминиумдагы турак жайга карата шериктикке мүчөлүк токтотулат.
Владелец помещения может улучшить или повторно планируют помещение без согласия товарищества тех пор, пока такого повышения или перепланировки не влияют на общее имущество или структурную целостность здания. Эгерде бул жумуштар жалпы мүлккө же имараттын структуралык бүтүндүгүнө таасир тийгизбесе, имарат жайдын менчик ээси шериктиктин макулдугусуз эле имарат жайды өркүндөтүү же кайра пландаштыруу боюнча жумуштарды жүргүзө алат.
Соответствующим образом оборудованное место (помещение) для совершения операций по выдаче и (или) приему наличных денежных средств, проведения расчетов, в том числе и с использованием банковских платежных карт. Нак акча каражаттарын берүү жана (же) кабыл алуу, анын ичинде банктык төлөм карттарды пайдалануу менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү боюнча операцияларды ишке ашыруу үчүн тиешелүү түрдө жабдылган жай.
Право собственности на квартиру и / или нежилое помещение не может быть назначен, перевели, или заложены без назначения, передачи или ипотеки доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, а также этой доли может Квартираны жана (же) киши жашабаган жайга менчик укугун, жер тилкесине болгон жалпы үлүштүк менчик укугундагы үлүштү өткөрүп бермейинче, мураска өткөрмөйүнчө, ипотекаламайынча өткөрүп берүүгө, мураска өткөрүүгө, ипотекалоого, ошондой эле ушул үлүштү кварт
Наследники, которые жили вместе с наследодателем в течение трех года до начала последовательности имеют преимущественное право перед другими наследниками, призванных последовательно наследовать квартиру, жилой дом, другое жилое помещение, а также Мурас ачылганга чейин мурас калтыруучу менен чогуу жашаган мураскорлор мурасты бөлүштүрүүдө, мурастын курамынан турак үйдү, батирди же башка турак-жай имаратын, ошондой эле тиричилик буюмдарын жана үй оокаттарын алууга артыкчылыктуу укукка ээ болушат.
Владелец нежилого помещения несет ответственности за всех обязательств, связанных с этой предпосылки или нет владелец арендовал помещение или разрешенных другое лицо или юридическое лицо, чтобы занять или использовать помещение за исключением случаев, пре Турак жай эмес менчик жайдын менчик ээси бул турак жайды менчик ээси ижарага бергендигине же болбосо бул турак жайды башка жеке же юридикалык жакка ээлөөгө же пайдаланууга мүмкүнчүлүк бергендигине карабастан ушул Мыйзамдын 13-беренесинде каралган учурлард

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: