Menü
Эл-Сөздүк

Дебиторская задолженность

аласа карыз

дебиторская задолженность

аласа карыз

Дебиторская задолженность

Дебитордук карыз

Дебиторская задолженность

ДЕБИТОРДУК КАРЫЗ – өзара чарбачылык байланыштардын жыйынтыгында жеке же юридикалык жактардын чарбачылык субъекттерине карата карыз кошундусу. Д. к. кадыресе чарбачылык иштердин натыйжасында же каржы, эсеп-кысап же төлөм тартибинин бузулуусунан улам пайда болот. Ал каражатты ишкана жүгүртүүсүнөн ажыратып, дебитор тарабынан колдонуусу менен мүнөздөлөт. Чарбачылык ишинде ченемдүү жана мөөнөтү өткөн Д. к. деп бөлүнөт.

Дебиторская задолженность

дебитордук бересе

Дебиторская задолженность

Карызгер болуп саналган башка ишканалардан, фирмалардан, ошондой эле жарандар тарабынан ишканага, фирмага, компанияга, уюмга төлөнүп берилүүчү карыздын суммасы.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: дебиторская задолженность

Rusça Kırgız
Тогда есть также люди, которые должники, имеющие задолженность в деньгах. Ошондой эле карыз акча алышкан дебитор адамдар да бар.
Максимальной самоотдачей Тариф оплаты задолженность Получателем о финансировании баланса неснятую должен составлять половину одного процента (1/2 от 1%) годовых. Каржылоо каражаттарынын тандалып алынбаган калдыгын резервдөө үчүн Алуучу төлөп берүүчү комиссиянын эң чоң өлчөмү жылына бир пайыздын жарымына (1%дан1/2) барабар.
Часть прибыли несущих продукта, который является задолженность государства в соответствии с условиями договора, станут законной собственностью государства и подлежат чего в государственном бюджете. Макулдашуунун шартына ылайык мамлекеттин үлүшү болуп саналган кирешелүү продукциянын бир бөлүгү мамлекетке менчик укугунда таандык болот жана мамлекеттик бюджетке кошулууга тийиш.
Начисленные проценты задолженность реструктуризации правительства КР выполняется путем выдачи двух векселей Правительства КР от семидесяти до тридцати процентов от суммы начисленных процентов, соответственно Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн эсептелген пайыздар боюнча карызынын түзүмүн өзгөртүү эсептелген пайыздардын жетимиш жана отуз пайызга, тийиштүүлүгүнө карай 1445772306,71 сомго жана 619000000,00 сомго Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн эки жөнөкөй векселин
Кредиторская задолженность по договору страхования жизни должны быть оплачены страховщиком не позднее тридцати дней со дня получения заявления о выплате их, если более короткий срок не установлен законом или договором страхования. Эгерде мыйзамда же камсыздандыруу келишиминде кыйла кыска мөөнөт белгиленбесе, жеке камсыздандыруу келишими боюнча төлөнүүгө тийиш болгон суммаларды камсыздандыруучу аларды төлөө жөнүндө арызды алган күндөн тартып отуз күндөн кечиктирбестен төлөөгө тийиш.
Страна, которая имеет задолженность по уплате взносов, не имеет права голоса в любом из органов Союза которого он является членом, если сумма его задолженности равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за предыдущие два Мүчөлүк төлөмдөрдү төлөө боюнча карызы бар өлкө, ал мүчө болуп эсептелген Союздун бардык органдарында добушун жоготот, эгерде анын карызынын суммасы өткөн толук эки жылга тиешелүү мүчөлүк төлөмдүн суммасына барабар болсо, же андан ашса.
Конверсия первоначального долга, включая просроченную задолженность, в новые долговые инструменты. Иными словами, при помощи нового долгового обязательства производится «оплата» просроченных платежей или будущих обязательств по обслуживанию долга. Төлөө мөөнөтү өтүп кеткен карызды кошо алганда, алгачкы карызды жаңы карыздык инструменттерге конверсиялоо. Башкача айтканда, жаңы карыздык милдеттенмелер аркылуу мөөнөтү өтүп кеткен карыздарды же карызды тейлөө боюнча келечектеги милдеттенмелерди “төлөө” ишке ашырылат.
1) Временно привлеченные предприятием, организацией, учреждением денежные средства, подлежащие возврату кредиторам в установленные сроки;
2) Задолженность субъекта (предприятия, организации, физического лица) перед другими лицами, которую этот субъект обязан погасить в установленные сроки.
1) Ишканалар, уюмдар, мекемелер тарабынан тартылган, белгиленген мөөнөт ичинде кредиторго кайтарылып берилүүгө тийиш болгон убактылуу акча каражаттары;
2) Субъекттин (ишкана, уюм, жеке адам) белгиленген мөөнөттө ордун жабууга милдеттүү болгон башка жактар алдындагы карызы.
Классифицируемым кредитам с точки зрения регулятивных требований Национального банка Кыргызской Республики относятся:
1) Субстандартные кредиты – это кредиты:
- с продленными сроками выплаты (до 30 дней),
- с просроченными плановыми платежами (60 дней и более) согласно кредитному договору, до истечения срока кредита,
- с просроченными платежами (до 30 дней) по процентам и основной сумме после окончания срока кредита.
2) Сомнительные кредиты – это кредиты по которым:
- заемщик перестал производить плановые платежи не только по процентам, но и по основной сумме в результате ухудшения финансового состояния,
- длительность просрочки кредита составляет более 90 дней, после окончания срока кредита,
- имеет место неоднократная реструктуризация кредита, включая пролонгацию,
- увеличиваются потери и убытки клиента,
- снижается рыночная стоимость залога, ухудшается качество, ликвидность залога является со- мнительной, залог – труднореализуемым по цене первоначальной оценки.
3) Кредиты, классифицируемые как потери – это кредиты, которые обладают одной или несколькими из следующих характеристик:
просроченная задолженность более 90 дней; пролонгация более 3-х раз;
отсутствие залога или невозможность его продажи из-за отсутствия рынка;
неспособность, отказ клиента погасить задолженность, либо намерение оплаты без осуществления реального погашения, и отсутствие вторичного источника для погашения актива;
нежелание клиента сотрудничать с банком либо отсутствие клиента;
прекращение работы бизнеса клиента либо объявление его банкротом.
При этом, активы, классифицированные как потери, имеют такую низкую стоимость, что отражаются на балансе банка по нулевой стоимости.
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жөнгө салуучу талаптарына ылайык, классификациялануучу кредиттерге төмөнкүлөр кирет:
1) Субстандарттык кредиттер – бул:
- төлөө мөөнөттөрү узартылган (30 күнгө чейин) кредиттер,
- кредиттик келишимге ылайык, пландык төлөмдөрү кредиттин мөөнөтү бүткөнгө чейин (60 күнгө жана андан ары) узартылган кредиттер,
- кредиттин мөөнөтү бүткөндөн кийин анын пайыздары жана негизги суммасы боюнча төлөм мөөнөттөрүн узартуу менен (30 күнгө чейин);
2) Шектүү кредиттер – бул:
- карыз алуучу финансылык абалынын начарлоосунун кесепетинен кредит боюнча пайыздарды гана эмес, анын негизги суммасы боюнча да пландык төлөмдөрдү төлөй албай калган кредит,
- мөөнөтү бүткөндөн кийин да 90 күндөн ашыгыраак убакыт төлөнбөй калган кредит,
- пролонгациялоону кошо алганда, бир нече жолу реструктуризацияланган кредит,
- кардардын жоготууларын жана чыгымдарын улам көбөйткөн кредит,
- күрөөнүн рыноктук наркы төмөндөп, сапаты начарлап, анын ликвиддүүлүгү шектенүүнү жараткан кредит, ал эми күрөөнү баштапкы баада сатуу кыйынга турган кредит;
3) Жоготуу катары классификацияланган кредиттер – бул, төмөнкү бир же бир нече мүнөздөмөлөргө ээ болгон кредиттер:
карыздын 90 күндөн ашыгыраак убакыт төлөнбөй узарып кетиши;
3 жолудан көбүрөөк пролонгацияланышы (узартылышы);
күрөөнүн жоктугу же рыноктук жагдайлардан улам аны сатуу мүмкүн эмес болсо;
кардардын карызды төлөөгө жөндөмсүздүгү, андан баш тартышы, же болбосо айкын ордун жабуусуз эле төлөп берүү ниетин билдириши жана активдин ордун жабуу үчүн экинчи каражат алуу булагынын жоктугу; кардардын банк менен кызматташууга ниеттенбеши же болбосо кардар менен байланышуу мүмкүн эмес болсо; кардардын бизнесинин токтотулушу же анын банкрот абалда калышы.
Мында, жоготуу катары классификацияланган активдердин наркы өтө төмөн болгондугунан улам, алар банктын балансында нөлдүк наркта чагылдырылат.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: