Menu
Эл-Сөздүк

Частная жалоба

жеке дат

Частная жалоба

ЖЕКЕ ДАТТАНУУ – КР процесстик укугунда иштин катышуучуларынын биринин сот жыйынында чыгарылган соттун аныктамасына, же судьянын токтомуна карата берген даттануусу. «Жеке» деген аталгы даттануу соттук иш-аракетке же өзүнчө маселе боюнча чыгарылган чечимге берилгенин билдирет. Ж. д.: кылмыш-жаза ишин козгоодон баштартуу; доо арызын кабыл алуудан баштартуу; иш козгоо, иш боюнча өндүрүштү токтотуу; сот жыйынында тартип бузгандыгы үчүн айып салган ж. б. токтомдорго (аныктамаларга) карата берилиши мүмкүн. Ж. д. укугуна иштин баардык катышуучулары, жана даректерине карата ошол аныктамалар чыгарылган башка адамдар ээ. Жеке даттанууларды же сунуштарды берүү жана кароо сот чечимин апелляциялык бузуу үчүн берилген тартипте жүргүзүлөт.
Перевести через онлайн Переводчик

Examples of translations: Частная жалоба

Russian Kyrghyz
частная собственность. жеке менчик
Жалоба рассматривается в течение четырех месяцев с даты его получения. Даттануу алынган күндөн тартып төрт айлык мөөнөттө каралууга тийиш.
На сегодняшний день еще не были получены результаты анализа жалоба разбитого по полу. Азырынча гендердик маселе боюнча даттанууларга талдоо жүргүзүүнүн натыйжалары алынган жок.
если жалоба удовлетворяется полностью или частично, корректирующие меры, которые должны быть приняты. даттануу толук же жарым-жартылай канааттандырылганда баяндалган талаптарды канаттандырууга багытталган чаралар.
если жалоба удовлетворяется полностью или частично, корректирующие меры, которые должны быть приняты. даттануу толук же жарым-жартылай канааттандырылган учурда баяндалган талаптарды канааттандырууга багытталган чаралар.
Частная компания не обладает всеми необходимыми техническими и юридическими возможностями для предотвращения киберсквоттинга. Жеке компанияда киберсквотингди жоюу үчүн зарыл болгон техникалык жана юридикалык мүмкүнчүлүктөр жок.
Патентные поверенные имеют право работать как самостоятельно (частная практика) и на базе трудового контракта с его или ее нанимателем. Патенттин ишенимдүү өкүлдөрү өз ишмердүүлүктөрү менен өз алдынча (жеке практика) жана жумуш берүүчү менен эмгек келишимин түзүүнүн негизинде иш жүргүзө алышат.
И большинство редакторов верим в некоторый положительный результат воздействия на публике, но сохраняющий все критические замечания частная. Көпчүлүк редакторлор мактоону элдин көзүнчө, ал эми сынды адамдын жеке өзүнө айтыш керек деп эсептешет.
Если Омбудсмен (Акыйкатчы) рассматривает жалобу необоснованной отчет не включает в себя имя человека, который подал жалобу или чиновника, против которого жалоба была подана. Эгерде Омбудсмен (Акыйкатчы) даттанууну негизсиз деп тапса, баяндамада даттануу берген адамдын да, даттанылып жаткан кызмат адамынын да аты-жөнү айтылбайт.
Жалоба может быть подана в течение десяти дней, когда поставщик стало известно об обстоятельствах, послуживших основанием для жалобы, или когда этот поставщик должен был узнать о таких обстоятельствах. Даттануу берүү үчүн негиз болгон жагдайлар жөнүндө жөнөтүүчү билген күндөн же билүүгө тийиш болгон күндөн тартып он күндүн ичинде даттануу берилиши мүмкүн.
Жалоба не подлежит рассмотрению, если она представлена ​​по истечении пятнадцати дней с момента, когда поставщик представления стало известно об обстоятельствах, послуживших основанием для жалобы, или время, когда поставщик должен был узнать Эгерде даттануу аны берген жөнөтүүчү даттануу берүү үчүн негаз болгон жагдайлар жөнүндө билген же билүүгө тийиш болгон учурдан тартып он беш күн өткөндөн кийин, ошондой эле сатып алуулар жөнүндө келишим түзүлгөндөн кийин берилсе даттануу каралбайт.
Если жалоба находится на рассмотрении ставит под сомнение проведение публичных должностных лиц в отношении действий, предпринимаемых, Омбудсмен (Акыйкатчы) уведомляет о том, что заинтересованными лицами и их непосредственные руководители или власти. Эгерде каралып жаткан даттануу мамлекеттик бийлик органдарынын кызматчыларынын жасаган иш-аракеттерине байланышкан жүрүм-турумуна тиешелүү болсо, Омбудсмен (Акыйкатчы) бул тууралу ал ишке тиешеси бар адамдарга жана анын түздөн-түз башчысына же жогору тург
Любая жалоба должна быть подписана участником, с указанием имя, фамилию и адрес лица и должны иметь формат обоснованного письма, используя обычный документ и должен быть представлен в течение определенного периода времени, указано в предыдущем согласно пу Кандай гана даттануу болбосун буга кызыккан адам тарабынан аты-жөнүн жана жашаган жерин көрсөтүп, кол коюлууга жана кат түрүндө негизделип, жөнөкөй эле кагазга жазылып, берененин мындан мурунку пунктунда көрсөтүлгөн мөөнөттө берилүүгө тийиш.
Своевременное представление жалобы в соответствии со статьями шестидесяти трех - шестьдесят пять приостанавливает процедуры закупок на срок десять дней, при условии, что жалоба не является и содержит заявление, содержание которого, если проверенной ДЕМОНС Даттануу негиздүү болуп эсептелсе жана жол-жоболор токтотула турбаса жөнөтүүчү зыян тарта тургандыгын ырастаган шартта даттануу ушул мыйзамдын алтымыш үч алтымыш бешинчи беренелерине ылайык өз убагында берилсе, сатып алуу жол-жоболору он күнгө чейинки мөө
Частная собственность в Кыргызской Республике признаются и гарантируются в качестве неотъемлемого права человека, как естественный источник своего благосостояния, деловой и творческой активности, и в качестве гаранта своей экономической и личной независим Кыргыз Республикасында жеке менчик адамдын ажыралгыс укугу, анын бакубат турмушунун, ишкердик жана чыгармачылык жигеринин табигый булагы, экономикалык жана жеке көз карандысыздыгынын кепилдиги катары таанылат жана камсыз кылынат.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: