Меню
Эл-Сөздүк

Примеры переводов: талаа тиби

Кыргызский Русский
талаа; Lea;
кирүү тиби Тип доступа
Талаа этабы полевой этап
Тиби боюнча . По типу.
белги берүү тиби Тип сигнала
жарамсыз талаа номуру недействительный номер поля
тарифтин тиби жарамсыз неверный тип ставки
Кириш сөздүн эки негизги: кыска жана кеңири деген тиби бар. Есть два основных типа приводит: твердые и мягкие.
Кириш сөздүн эки тиби тең актуалдуу жаңылыктар үчүн колдонулушу мүмкүн. Любой тип свинца может быть использован для аппаратных новостной публикации.
Талаа этабын аяктаганда бардык сурамжылоолор текшерилди жана баа коюлду. По окончании полевого этапа все анкеты были проверены и оценены.
Графикалык материалдардын эки тиби тең басма сөздө да, телерадиодо да колдонула берет. Оба типа графики работать так же хорошо для трансляции, как они делают для печати.
Көп редакторлор өздөрү көзөмөлдөгөн кызматкерлердин жылдык иштери үчүн да жооп берет жана бул өз ара байланыштын формалдык тиби болуп эсептелет. Многие редакторы также несут ответственность за ежегодных аттестаций работников они контролируют, что является более формальным тип обратной связи.
Кириш сөздүн керек түрүн тандап алуу кабардын маанилүүлүгү жана убактысы, кабар уюмунун тиби, басуу же эфирге чыгаруу сыяктуу көптөгөн факторлорго жараша болот. Выбор правильного вида свинца зависит от многих факторов, в том числе важности и сроках рассказа и типа организации Новости, публикации или трансляции вовлечены.
Бир нече жыл мурун эле, ал жерде токой менен саздан башка эч нерсе жок, какыраган талаа болгон, кийинчерээк, шаарларды, үйлөрдү, эмеректерди, жада калса, шампан сыяктуу ар кандай спирт ичимдиктерин көрүүгө болот эле. Где только на короткое время, прежде чем не было ничего, кроме леса и болота, были города, дома, мебель и импортные бутылки шампанского.
19-апрелде АКШ Өкмөтү Ош облусунун Кара-Кулжа районунун Кара-Гуз, Кашка-Жол, жана Ылай-Талаа айылдык округдарында сугат суу колдонуу мүмкүнчүлүгүн жакшыртуу максатында 92 294 АКШ доллар көлөмүндөгү үч грантты тартуулайт. 19 апреля 2012 года, правительство Соединенных Штатов будет награда три гранта на общую сумму $ 92 294 для улучшения доступа к поливной воде в Кара-Гуз, Кашка-Жол и Ylai-Тала айыл окмоту, в Кара-Кульджа районе Ошской области.
Биринчи катмар катары регион (жети облус жана Бишкек шаары) пайдаланылды, андан кийин ар бир региондо мектептин жайгашкан жеринин тиби боюнча (айыл шаар) жана окутуу тили (кыргыз, орус,өзбек) боюнча стратификация жүргүзүлдү. Первой страты составил область (семь областей и город Бишкек), то каждый регион разделены на типы по местоположению (село / город) и языка обучения (кыргызский, русский, узбекский).
Буйрукта талаа этабын өткөрүү мөөнөттөрү, ошондой эле ишке зарыл көмөктөрдү көрсөтүү өтүнүчү көрсөтүлгөн, Билим берүү министрлиги тарабынан мындай колдоо көрсөтүүнүн болушу талаа иштерин уюштурууда чоң мааниге ээ болгон. Постановление указано период полевого этапа, а также запрос о предоставлении любой помощи, необходимой для его осуществления. Поддержке Министерства образования сыграло важнейшую роль в организации работы на местах.
Аталган иш-чара АКШнын Эл аралык өнүктүрүү агенттигинин Өткөөл демилгелер программасынын (USAID/OTI) жергиликтуу бийлик мекемелери жана суу колдонуучулар ассоциациялары менен биргеликте аткарылып, жазгы талаа иштери мезгилинин башталышында 10 километрден Под управлением через Агентство США по международному развитию Управления переходных инициатив (USAID / OTI) в партнерстве с муниципальными учреждениями и ассоциациями водопользователей, эти мероприятия будут оживить более 10 километров орошен
Кара-Гуз, Кашка-Жол, жана Ылай-Талаа сугатынын сууну камсыздоо инфраструктураларынын жетишсиздүү каралуусу жана жазгы сел суунун жоготулуусуна, коомчулуктар арасында бөлүнүүчү сугат сууну колдонуу мүмкүнчүлүгүнүн чектелүүсүнө, жана жергиликтүү абалды оорд Весенний паводок и недостаточное техническое обслуживание инфраструктуры водоснабжения в Кара-Гуз, Кашка-Жол и Ylai-Тала ирригационных систем привело к неконтролируемой потери воды, ограниченный доступ к поливной воде распределяется между сообществами, и

Примеры переводов: талаа тиби

Кыргызский Английский
талаа; lea;
кирүү тиби Access type
Талаа этабы Field Stage
Тиби боюнча . By type .
белги берүү тиби Alert type
жарамсыз талаа номуру invalid field number
тарифтин тиби жарамсыз invalid rate type
Кириш сөздүн эки негизги: кыска жана кеңири деген тиби бар. There are two basic types of leads: hard and soft.
Кириш сөздүн эки тиби тең актуалдуу жаңылыктар үчүн колдонулушу мүмкүн. Either type of lead can be used for a hard- news story.
Талаа этабын аяктаганда бардык сурамжылоолор текшерилди жана баа коюлду. On completion of the Field Stage all questionnaires were checked and assessed.
Графикалык материалдардын эки тиби тең басма сөздө да, телерадиодо да колдонула берет. Both types of graphics work just as well for broadcast as they do for print.
Көп редакторлор өздөрү көзөмөлдөгөн кызматкерлердин жылдык иштери үчүн да жооп берет жана бул өз ара байланыштын формалдык тиби болуп эсептелет. Many editors also are responsible for annual performance reviews of the employees they supervise, which is a more formal type of feedback.
Кириш сөздүн керек түрүн тандап алуу кабардын маанилүүлүгү жана убактысы, кабар уюмунун тиби, басуу же эфирге чыгаруу сыяктуу көптөгөн факторлорго жараша болот. Choosing the right kind of lead depends on many factors, including the importance and timing of the story and the type of news organization, publication, or broadcast involved.
Бир нече жыл мурун эле, ал жерде токой менен саздан башка эч нерсе жок, какыраган талаа болгон, кийинчерээк, шаарларды, үйлөрдү, эмеректерди, жада калса, шампан сыяктуу ар кандай спирт ичимдиктерин көрүүгө болот эле. Where only a short time before there had been nothing but forests and swamps, there were cities, houses, furniture and imported bottles of champagne.
19-апрелде АКШ Өкмөтү Ош облусунун Кара-Кулжа районунун Кара-Гуз, Кашка-Жол, жана Ылай-Талаа айылдык округдарында сугат суу колдонуу мүмкүнчүлүгүн жакшыртуу максатында 92 294 АКШ доллар көлөмүндөгү үч грантты тартуулайт. On April 19, 2012, the United States Government will award three grants totaling $92,294 to improve access to irrigation water in the Kara-Guz, Kashka-Jol, and Ylai-Tala aiyl okmotus, in the Kara-Kulja district of Osh oblast.
Биринчи катмар катары регион (жети облус жана Бишкек шаары) пайдаланылды, андан кийин ар бир региондо мектептин жайгашкан жеринин тиби боюнча (айыл шаар) жана окутуу тили (кыргыз, орус,өзбек) боюнча стратификация жүргүзүлдү. The first strata equaled a region (seven oblasts and Bishkek city), then every region was stratified into types by location (village/city) and language of tuition (Kyrgyz, Russian,Uzbek).
Буйрукта талаа этабын өткөрүү мөөнөттөрү, ошондой эле ишке зарыл көмөктөрдү көрсөтүү өтүнүчү көрсөтүлгөн, Билим берүү министрлиги тарабынан мындай колдоо көрсөтүүнүн болушу талаа иштерин уюштурууда чоң мааниге ээ болгон. The Decree specified the period of the field stage, as well as a request to provide any assistance necessary for its implementation. The support of the Ministry of Education played a most important role in organizing the fieldwork.
Аталган иш-чара АКШнын Эл аралык өнүктүрүү агенттигинин Өткөөл демилгелер программасынын (USAID/OTI) жергиликтуу бийлик мекемелери жана суу колдонуучулар ассоциациялары менен биргеликте аткарылып, жазгы талаа иштери мезгилинин башталышында 10 километрден Administered through the U.S. Agency for International Development’s Office of Transition Initiatives (USAID/OTI) in partnership with local government offices and water user associations, these activities will revitalize more than 10 kilometers of irrigat
Кара-Гуз, Кашка-Жол, жана Ылай-Талаа сугатынын сууну камсыздоо инфраструктураларынын жетишсиздүү каралуусу жана жазгы сел суунун жоготулуусуна, коомчулуктар арасында бөлүнүүчү сугат сууну колдонуу мүмкүнчүлүгүнүн чектелүүсүнө, жана жергиликтүү абалды оорд Spring flooding and insufficient maintenance of water supply infrastructure within the Kara-Guz, Kashka-Jol, and Ylai-Tala irrigation systems has led to uncontrolled water loss, limited access to irrigation water shared between communities, and increased

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: