Меню
Эл-Сөздүк

Примеры переводов: сүрөт элементи

Кыргызский Русский
Сүрөт ач Открыть изображение
бир сүрөт один выстрел
сүрөт кошуу Добавить фотографию
Сүрөт кошуу Добавить фотографию
Сүрөт файлдары (*.jpg *.bmp) Файлы изображений (* .jpg * .bmp)
Мозаика сүрөтүнүн эки элементи два изображения плитки
Сүрөт иликтөөчү Энн Монро Жекобс. Фото научный Энн Монро Jacobs.
Мен бийге жана сүрөт тартканга да барамын. Я так же хожу на танцы и на рисования
Кабардын аталышы, анонстор жана сүрөт түшүндүрмөлөрү Заголовки, списки, и подписи
Сүрөт түшүндүрмөлөрү да кабар аттарынан башкача максатты көздөйт. Подписи к фотографиям также другую цель от заголовков.
Камераны сүрөт менен катар алып, "Тартуу" баскычын басып, сүрөттү тартууну баштаңыз. Сделать камеру параллельно с кнопкой изображение, нажмите «захват», начинают захватывать изображение.
Атомдук номери бир, анысы муну эң жөнөкөй кылып, дүйнөнүн эң белгилүү элементи болот. Его атомный номер один, что делает его самым простым, известным элементом во всей вселенной.
Көпчүлүк сүрөт тексттери кыска келип, майда тамга менен жазылып, бир-эки саптан турат. Большинство подписи короткие, всего один или два линии мелким шрифтом.
Токой - биосферанын курамдык жана эң маанилүү бөлүгү, географиялык ландшафттын элементи. Лес является неотъемлемой и очень важной составляющей биосферы и географического ландшафта.
Сүрөт тексттеринде кабар аталышындагы сөздөр же кабардагы сүйлөмдөр кайталанбоого тийиш. Подписи не должны повторять точную формулировку заголовка или поднимать наказание прямо из истории.
Картер атасынын 1995-жылкы балдар үчүн китеби “Кичинекей бала Снугл-Флежерге” сүрөт тарткан Картер показано 1995 детскую книгу отца Маленький Детские Snoogle-Fleejer.
сүрөт тартуу, скульптура, графика, дизайн чыгармалары жана көрсөтмөлүү өнөрдүн башка чыгармалары; произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна и другие произведения изобразительного искусства;
Редактор кабарды берүү, тема коюу же тандоо, сүрөт, мукаба жана иллюстрациялоо иштерине түздөн түз катышат. Редакторы принимают непосредственное участие в принятии решений о сюжетной презентации, письма или выбирающих заголовки, фотографии, надписи и рисунки.
Сүрөт менен текст биригип келип чакан баянды түзөт да, окурман кабардын өзүн окубастан туруп аны түшүнө алат. Фотография и подпись вместе образуют небольшой рассказ о том, что читатель может понять без чтения текста рассказа.
Кабар аттарына чектелүү орун берилгендиктен, гезит редактору кабар аттарын курама сүрөт-табышмак түрүндө бериши мүмкүн. Потому заголовки должны поместиться в ограниченном количестве пространства, редактор газеты создает заголовки, как вы бы построить головоломки.

Примеры переводов: сүрөт элементи

Кыргызский Английский
Сүрөт ач Open Image
бир сүрөт one shot
сүрөт кошуу Add picture
Сүрөт кошуу Add picture
Сүрөт файлдары (*.jpg *.bmp) Image Files (*.jpg *.bmp)
Мозаика сүрөтүнүн эки элементи two image tiles
Сүрөт иликтөөчү Энн Монро Жекобс. Photo Researcher Ann Monroe Jacobs.
Мен бийге жана сүрөт тартканга да барамын.
Кабардын аталышы, анонстор жана сүрөт түшүндүрмөлөрү Headlines, announcements, and captions
Сүрөт түшүндүрмөлөрү да кабар аттарынан башкача максатты көздөйт. Photo captions also have a different purpose from headlines.
Камераны сүрөт менен катар алып, "Тартуу" баскычын басып, сүрөттү тартууну баштаңыз. Make the camera parallel with the image, press "Capture" button, start to capture image.
Атомдук номери бир, анысы муну эң жөнөкөй кылып, дүйнөнүн эң белгилүү элементи болот. Its atomic number is one, which makes it the simplest, known element in the entire universe.
Көпчүлүк сүрөт тексттери кыска келип, майда тамга менен жазылып, бир-эки саптан турат. Most captions are short, just one or two lines in small type.
Токой - биосферанын курамдык жана эң маанилүү бөлүгү, географиялык ландшафттын элементи. Forest is an integral and a very important component of biosphere and geographic landscape.
Сүрөт тексттеринде кабар аталышындагы сөздөр же кабардагы сүйлөмдөр кайталанбоого тийиш. Captions should not repeat the exact wording of the headline or lift a sentence direct from the story.
Картер атасынын 1995-жылкы балдар үчүн китеби “Кичинекей бала Снугл-Флежерге” сүрөт тарткан Carter illustrated her father's 1995 children's book The Little Baby Snoogle-Fleejer.
сүрөт тартуу, скульптура, графика, дизайн чыгармалары жана көрсөтмөлүү өнөрдүн башка чыгармалары; works of painting, sculpture, graphics, design and other works of fine arts;
Редактор кабарды берүү, тема коюу же тандоо, сүрөт, мукаба жана иллюстрациялоо иштерине түздөн түз катышат. Editors are directly involved in decisions about story presentation, writing or choosing headlines, photos, captions and illustrations.
Сүрөт менен текст биригип келип чакан баянды түзөт да, окурман кабардын өзүн окубастан туруп аны түшүнө алат. The photograph and caption together form a small story that the reader can understand without having to read the text of the story.
Кабар аттарына чектелүү орун берилгендиктен, гезит редактору кабар аттарын курама сүрөт-табышмак түрүндө бериши мүмкүн. Because headlines have to fit in a restricted amount of space, the newspaper editor creates headlines the way you would build a jigsaw puzzle.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: