Меню
Эл-Сөздүк

Примеры переводов: сырттан алынуучу аймак

Кыргызский Русский
аймак территория
Бул аймак жашоосу керек”. Этот регион должен быть живым ".
Алынуучу сумма терс мааниге ээ же нөлгө барабар "От суммы отрицательна или равна нулю
30 пайыздык квотаны топтоого аракеттенип, көпчүлүк партиялар аялдарды сырттан чакыра баштады. Когда они пытались собрать 30-процентной квоты, многие партии стали приглашать женщин извне.
тендердик документтерди алуунун ыкмалары жана дареги, ал үчүн сатып алуучу уюмдан алынуучу акы; методы и место получения тендерной документации и на стоимость предоставления им закупающей организацией;
Лизинг келишиминде сатуучуну жана сатып алынуучу мүлктү тандоо лизингге берүүчү тарабынан каралышы мүмкүн. Договор аренды может включать ситуации, в которых выбор поставщика и выбор предмета лизинга могут быть сделаны арендодателем.
Бул өкмөткө таандык инкубаторлордо көп жолугат, мындай учурларда кардарлардын эсебинен алынуучу кошумча нарк чектелет. Это наиболее часто бывает в правительственных принадлежат инкубаторов, в данном случае, добавленной стоимости для клиентов ограничено.
–Улан Мелисбекович, улуттук домендик аймак деген эмне экендигин жакшы маалымдалбаган элге кыскача түшүндүрүп берсеңиз? - Мелисбек, пожалуйста, объясните кратко не осведомленных людей, что значит "национальной доменной зоне" означает?
Пайыздык чендердин жана кредиттердин же карыздардын наркынын өзгөрүүсүнүн натыйжасында, жоготуу же алынуучу пайдадан ажыроо тобокелдиги. Риск потерь или упущенной выгоды в результате изменения процентных ставок и стоимости кредитов или заимствований.
Бейтапканалар жана саламаттыкты сактоого арналган жайларда сырттан келген RF энергиясын тез кабыл алууга жөндөмдүү аппараттар коюлушу мүмкүн. В больницах и медицинских учреждениях может использоваться оборудование, чувствительное к внешнему радиочастотному излучению.
Догдуруңуздан же медициналык жабдуунун чыгаруучусунан анын сырттан келүүчү RF (радио жыштык) энергиядан калкаланганы жетиштүү болгонун билип алыңыз. Обратитесь к врачу или изготовителю медицинского устройства, чтобы определить, являются ли они достаточной защитой от внешней РЧ-энергии.
Эгерде, анын камтылбай калышы же бурмаланышы кабыл алынуучу чечимге же айтылуучу пикирге таасир эте алса, анда бул маалымат олуттуу болуп эсептелинет Информация считается существенной, если ее пропуск или искажение могут повлиять на суждения и принимаемые решения пользователями.
сунуштун баасын көрсөтүү менен жөнөтүүчүлөргө коюлуучу акыркы талаптар, ошондой эле сатып алынуучу товарлардын техникалык жана сапаттык мүнөздөмөлөрү; окончательные требования к поставщикам, чтобы указать цену предложения, технический и качественный характер закупаемых товаров;
сатып алынуучу товарлардын, жумуштардын же кызмат көрсөтүүлөрдүн өзгөчө мүнөздө болушуна байланыштуу жөнөтүүчүлөр менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү зарыл болот; надо вести переговоры с поставщиками из-за особого характера товаров, работ или услуг, которые будут закуплены;
алар сөзсүз түрдө сырттан товар алып келүүнү кандай чектешсе, сыртка това сатууну дагы ошондой даражада чектеп калышмак, жана тышкы соода чектелип же таптакыр жоюлмак. они неизбежно ограничивают экспорт в той же степени, что они ограничивают импорт, и это приведет к ограничению, полное прекращение международной торговли.
жаңы техникага, технологияга, материалдарга, заттарга, тастыкталуучу буюмдар менен кызмат көрсөтүүлөргө, анын ичинде чет өлкөлөрдөн сатып алынуучу техникалык документация; Технические руководства для нового оборудования, технологий, материалов, веществ, лицензируемых товаров и услуг, включая импортные;
сатып алуучу уюм сатып алынуучу товарлардын, жумуштардын же кызмат көрсөтүүлөрдүн өзгөчөлөнгөн техникалык мүнөздөмөлөрүн жана сапаттык көрсөткүчтөрүн алдын ала аныктай албайт закупающая организация не может заранее определить специфические технические характеристики и качественные характеристики товаров, работ или услуг, которые будут закуплены;
Эгер мамлекеттик бийлик органдары ишти ырааттуулук менен жүргүзүшсө, же жүргүзө алышса, алар чет мамлекеттер менен ишкердик алака түзүшпөй, сырттан товар алып келүүгө тыюу салат эле Если правительства были последовательными, или может быть последовательным в этом отношении, они будут делать все импорта невозможно и предотвратить все дела с зарубежными странами;
Капиталдан жана андан алынуучу кирешеден мүмкүн болуучу жоготуулар тобокелдигин басаңдатуу максатында, инвестициялануучу акча каражаттарын ар кандай объекттер ортосунда бөлүштүрүү. Распределение инвестируемых денежных средств между различными объектами вложений с целью снижения риска возможных потерь капитала или доходов от него.
сатып алынуучу нерселердин, анын ичинде адистештирүүнүн сыпаттамасы, техникалык жана башка көрсөткүчтөрү, ал эми жумуштар сатып алынган учурда - жумуш аткарыла турган жер жана анын түрү; описание предмета закупки, который включает спецификации, технические параметры и другие функции, и в случае работы закупок, местоположения и типа работ;

Примеры переводов: сырттан алынуучу аймак

Кыргызский Английский
аймак territory
Бул аймак жашоосу керек”. This region should be alive.”
Алынуучу сумма терс мааниге ээ же нөлгө барабар "From amount is negative or equal zero
30 пайыздык квотаны топтоого аракеттенип, көпчүлүк партиялар аялдарды сырттан чакыра баштады. When they were trying to gather the 30 percent quota, many parties began to invite women from outside.
тендердик документтерди алуунун ыкмалары жана дареги, ал үчүн сатып алуучу уюмдан алынуучу акы; methods and place for obtaining the bidding documents and the fee charged for them by the procuring entity;
Лизинг келишиминде сатуучуну жана сатып алынуучу мүлктү тандоо лизингге берүүчү тарабынан каралышы мүмкүн. The lease agreement may include situations in which the selection of the supplier and the selection of the leased asset can be made by the lessor.
Бул өкмөткө таандык инкубаторлордо көп жолугат, мындай учурларда кардарлардын эсебинен алынуучу кошумча нарк чектелет. This is most often the case in government owned incubators, in this case, the value-added to the clients is limited.
–Улан Мелисбекович, улуттук домендик аймак деген эмне экендигин жакшы маалымдалбаган элге кыскача түшүндүрүп берсеңиз? - Mr. Melisbek, please explain briefly to not well-informed people, what does “national domain zone” mean?
Пайыздык чендердин жана кредиттердин же карыздардын наркынын өзгөрүүсүнүн натыйжасында, жоготуу же алынуучу пайдадан ажыроо тобокелдиги.
Бейтапканалар жана саламаттыкты сактоого арналган жайларда сырттан келген RF энергиясын тез кабыл алууга жөндөмдүү аппараттар коюлушу мүмкүн. Hospitals or health care facilities may use equipment sensitive to external RF energy.
Догдуруңуздан же медициналык жабдуунун чыгаруучусунан анын сырттан келүүчү RF (радио жыштык) энергиядан калкаланганы жетиштүү болгонун билип алыңыз. Consult a physician or the manufacturer of the medical device to determine whether they are adequately shielded from external RF energy.
Эгерде, анын камтылбай калышы же бурмаланышы кабыл алынуучу чечимге же айтылуучу пикирге таасир эте алса, анда бул маалымат олуттуу болуп эсептелинет
сунуштун баасын көрсөтүү менен жөнөтүүчүлөргө коюлуучу акыркы талаптар, ошондой эле сатып алынуучу товарлардын техникалык жана сапаттык мүнөздөмөлөрү; the final requirements to suppliers to indicate the bid price, technical and quality nature of procured goods;
сатып алынуучу товарлардын, жумуштардын же кызмат көрсөтүүлөрдүн өзгөчө мүнөздө болушуна байланыштуу жөнөтүүчүлөр менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү зарыл болот; it is necessary to conduct negotiations with suppliers because of the special nature of the goods, works or services to be procured;
алар сөзсүз түрдө сырттан товар алып келүүнү кандай чектешсе, сыртка това сатууну дагы ошондой даражада чектеп калышмак, жана тышкы соода чектелип же таптакыр жоюлмак. they would necessarily restrict exports to the same extent that they are restricting imports and this would bring about restriction, the complete end of international trade.
жаңы техникага, технологияга, материалдарга, заттарга, тастыкталуучу буюмдар менен кызмат көрсөтүүлөргө, анын ичинде чет өлкөлөрдөн сатып алынуучу техникалык документация; Technical manuals for new equipment, technology, materials, substances, licensed goods and services including imported ones;
сатып алуучу уюм сатып алынуучу товарлардын, жумуштардын же кызмат көрсөтүүлөрдүн өзгөчөлөнгөн техникалык мүнөздөмөлөрүн жана сапаттык көрсөткүчтөрүн алдын ала аныктай албайт the procuring entity cannot identify in advance the specific technical characteristics and quality features of the goods, works or services to be procured;
Эгер мамлекеттик бийлик органдары ишти ырааттуулук менен жүргүзүшсө, же жүргүзө алышса, алар чет мамлекеттер менен ишкердик алака түзүшпөй, сырттан товар алып келүүгө тыюу салат эле If the governments were consistent, or could be consistent in this regard, they would make all imports impossible and prevent all business with foreign countries;
Капиталдан жана андан алынуучу кирешеден мүмкүн болуучу жоготуулар тобокелдигин басаңдатуу максатында, инвестициялануучу акча каражаттарын ар кандай объекттер ортосунда бөлүштүрүү.
сатып алынуучу нерселердин, анын ичинде адистештирүүнүн сыпаттамасы, техникалык жана башка көрсөткүчтөрү, ал эми жумуштар сатып алынган учурда - жумуш аткарыла турган жер жана анын түрү; a description of the subject matter of the procurement which includes specifications, technical parameters and other features, and in the case of a work procurement, the location and the type of works;

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: