Меню
Эл-Сөздүк

сот органдары

[sol organdarı]
yargı organları

Примеры переводов: сот органдары

Кыргызский Русский
ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ ОРГАНДАРЫ МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Токой фондусун мамлекеттик башкаруу органдары Органы управления государственными лесами фонд
Кыргыз Республикасынын концессиялык органдары: Концессионные агентства Кыргызской Республике:
Салык консультанттарынын палатасын башкаруу органдары. Налоговые консультанты органы управления камеры.
- шаар чектеринде - жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары; в границах городов - местных государственных администраций и органов местного самоуправления;
Мектеп башкаруу органдары жана ата-энелер тарабынан колдоого муктаж. Школы нуждаются в поддержке государственных органов и органов родителей.
Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана ага баш ийген аткаруу бийлик органдары; Правительство Кыргызской Республики и подчиненных ему органов исполнительной власти;
Шериктиктер жергиликтүү бийлик органдары менен келишимдик негизде өз ара аракеттенет. Партнерские взаимоотношения должны сотрудничать с соответствующими органами местного самоуправления на основе контрактных соглашений.
Мамлекеттин ыйгарым укуктуу органдары анын эмитенти катары иш алып барган баалуу кагаз. Ценная бумага, эмитентом которой выступают уполномоченные органы государства.
Эми мамлекеттик бийлик органдары күнөөкөрлөрдү издей башташат – бирок өкмөттү айыпташпайт. А правительства пытаются найти того, кто несет ответственность, но не правительство.
Мамлекет жана анын органдары коомдун кандайдыр бир бөлүгүнө эмес, бүткүл коомго кызмат кылат. Государство и его органы служат всему обществу, а не той или иной группе.
Турак жайдын менчик ээлеринин шериктештигин жергиликтүү бийлик органдары менен өз ара мамилелери Отношения между товариществ домовладельцев и местных властей
Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары укуктуу: Местные государственные администрации и местные советы имеют право на:
Жергиликтүү бийлик органдары тарабынан тескөөгө алынган административдик-аймактык бирдик бюджети. Бюджет административно-территориальных единиц, управляемых местными органами власти.
Кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоонун бирдиктүү мамлекеттик тутумунун жергиликтүү каттоо органдары Местные регистрационные органы единой государственной системы регистрации прав на недвижимое имущество
Каттоо органдары укук белгилөөчү документтерди жеке же юридикалык жактын арызынын негизинде кабыл алат. Регистрационные органы принимают право учредительными документами на основании заявления (применения) индивида или юридического лица.
Жергиликтүү бийлик органдары шериктиктин түзүлүшүнө ар тараптан жардам жана көмөк көрсөтүүгө милдеттүү. Местные органы самоуправления должны оказывать всестороннюю помощь и поддержку в создании партнерства.
Сот мындай дооматты ошол доомат каттоо тутумунун органдары алдын ала карагандан кийин өзүнүн өндүрүшүнө алат. Суд принимает такое требование для его судебное решение при условии, требование было рассматривать как предварительные учреждениями системы регистрации.
Көп өтпөй мамлекеттик бийлик органдары жаңы нерсени башташкан, мен аны жалпы жонунан гана түшүндүрүп бере алам. Но тогда правительства начали что-то новое, что я могу описать только в общих словах.
Кыймылсыз мүлккө укуктарды мамлекеттик каттоо мамлекеттик каттоо органынын органдары тарабынан ишке ашырылат. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество осуществляется органами правосудия.

Примеры переводов: сот органдары

Кыргызский Английский
ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ ОРГАНДАРЫ LOCAL GOVERNMENTS
Токой фондусун мамлекеттик башкаруу органдары Bodies of Forest Fund State management
Кыргыз Республикасынын концессиялык органдары: The Kyrgyz Republic concession agencies:
Салык консультанттарынын палатасын башкаруу органдары. Tax consultants chamber management bodies.
- шаар чектеринде - жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары; within the borders of cities - by local state administrations and bodies of local selfgovernment;
Мектеп башкаруу органдары жана ата-энелер тарабынан колдоого муктаж. Schools need the support of government organs and parents.
Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана ага баш ийген аткаруу бийлик органдары; the Pravitel'stvo of the Kyrgyz Republic and subordinate bodies of executive power;
Шериктиктер жергиликтүү бийлик органдары менен келишимдик негизде өз ара аракеттенет. Partnerships shall collaborate with relevant local administration bodies based on contractual agreements.
Мамлекеттин ыйгарым укуктуу органдары анын эмитенти катары иш алып барган баалуу кагаз.
Эми мамлекеттик бийлик органдары күнөөкөрлөрдү издей башташат – бирок өкмөттү айыпташпайт. And the governments try to find somebody who is responsible—but not the government.
Мамлекет жана анын органдары коомдун кандайдыр бир бөлүгүнө эмес, бүткүл коомго кызмат кылат. The State and its bodies shall serve the whole society, and not a particular group.
Турак жайдын менчик ээлеринин шериктештигин жергиликтүү бийлик органдары менен өз ара мамилелери Relationship between partnerships of homeowners and local Authorities
Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары укуктуу: Local state administrations and local councils have a right to:
Жергиликтүү бийлик органдары тарабынан тескөөгө алынган административдик-аймактык бирдик бюджети.
Кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоонун бирдиктүү мамлекеттик тутумунун жергиликтүү каттоо органдары Local registration bodies of the single state system of registration of rights to immovable property
Каттоо органдары укук белгилөөчү документтерди жеке же юридикалык жактын арызынын негизинде кабыл алат. The registration bodies shall accept the right establishing documents on the basis of the statement (application) of an individual or a legal entity.
Жергиликтүү бийлик органдары шериктиктин түзүлүшүнө ар тараптан жардам жана көмөк көрсөтүүгө милдеттүү. Local self-government bodies shall provide comprehensive assistance and support in creation of partnerships.
Сот мындай дооматты ошол доомат каттоо тутумунун органдары алдын ала карагандан кийин өзүнүн өндүрүшүнө алат. The court shall take such claim for its adjudication provided the claim was considered preliminary by the agencies of the registration system.
Көп өтпөй мамлекеттик бийлик органдары жаңы нерсени башташкан, мен аны жалпы жонунан гана түшүндүрүп бере алам. But then the governments began something new which I can only describe in general words.
Кыймылсыз мүлккө укуктарды мамлекеттик каттоо мамлекеттик каттоо органынын органдары тарабынан ишке ашырылат. State registration of rights to immovable property shall be carried out by the bodies of justice.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: