Меню
Эл-Сөздүк

наркы, аркы

[narkı, arkı]
öteki, öbürkü

Примеры переводов: наркы, аркы

Кыргызский Русский
объекттердин бааланган наркы; оценочная стоимость имущества;
сапаты жана наркы боюнча тандап алуу; качества и отбор на основе затрат;
Сапаты жана наркы боюнча тандап алуу. Отбор по качеству и стоимости на основе.
Сапаты жана наркы боюнча тандап алуу усулу Качество и стоимость на основе метода выбора
Комиссионер тарабынан сатылуучу мүлктүн наркы Цена за продажу имущества путем комиссионера
Тотализатордун билети акысыз (билеттин наркы 0 сом). Билеты являются бесплатными (билет стоит 0 сом).
Камсыздандыруу суммасы, камсыздандыруу наркы жана камсыздандыруу сыйлык акысы Страховая выплата, страховая стоимость и страховая премия
башка мүлк үчүн - камсыздандыруу келишимин түзгөн күнү ал турган жердеги анык наркы; другого имущества, его фактическое значение на месте его нахождения в день заключения договора страхования.
Соодага коюлган жер тилкесинин баштапкы баасы жердин нормативдик наркы болуп саналат. Оценочная стоимость земли должна быть стартовая цена земельного участка торговались на продажу.
Ал жактагы жумушум бүтөөрдө, дүйнөнүн аркы тарабында өзүмө эле окшош толтура дос тапканымды аңдадым. К концу поездки, я понял, что совершенно новый набор друзей полпути вокруг них мира, которые были очень похожи на меня.
Жашоо минимумуна ылайык келген минималдуу ыңгайлуулуктар жана кызмат көрсөтүүлөр топтомунун наркы. Стоимость набора минимальных благ и услуг, соответствующего прожиточному минимуму.
Бир валютанын экинчи валютага карата наркы, ал үчүнчү валютага карата алардын курсу аркылуу эсептелинет . Стоимость одной валюты к другой, рассчитанная через их курсы к третьей валюте.
Адамдар дагы деле болсо, акча бирдигинин наркы түшсө, анын жалпы элге эч кандай залакасы тийбейт деп ойлошот. Люди до сих пор считают, однако, что уничтожение стоимости денежной единицы является то, что не повредит массы.
соода-сатык келишими же башка акы төлөнүүчү келишим боюнча ажыратылган мүлк үчүн - анын ушул келишим боюнча наркы; для имущества, отчуждаемого по договору купли-продажи или другого компенсацию контракта, его цена по настоящему договору;
Тараптар ага кол койгондон кийин үч күндүн ичинде келишимдин наркы тууралу маалымат мамлекеттик органга берилет. Информация о стоимости контракта должны быть представлены к государственным органом в течение трех дней с момента его подписания.
Эгерде келишимден же чыныгы жагдайдан башкасы келип чыкпаса шериктердин салымы наркы боюнча бирдей болууга тийиш. взносы Партнера должны быть равными по стоимости, если иное не вытекает из договора о партнерстве.
Андан кийин финансылык сунуштар ачылат жана сунуштун наркы бюджеттин чегинен ашып кеткен учурда сунуш четке кагылат. Затем конверты цен должны быть открыты в общественных местах, а также предложения, которые превышают указанную бюджет должен быть отклонен.
Ассоциация менен макулдашуу боюнча андан аркы иш-аракеттерди аткаруу маселелери боюнча мындай сунуштардын баарын аткаруу; осуществлять все такие рекомендации для последующих действий по согласованию с Ассоциацией;
Эгерде мыйзамда башкасы белгиленбесе, комиссионер тарабынан сатылуучу мүлктүн наркы комитент менен макулдашуу боюнча аныкталат. Цена за имущество продается комиссионером определяются договором с доверителем, если иное не установлено законодательством.
Арыз ээсинин кыймылсыз мүлкүнө келтирилген зыяндын өлчөмү катталган учурдагы эмес доомат коюлган учурдагы наркы боюнча бааланат. Сумма ущерба, причиненного недвижимого имущества истца подлежат оценке его стоимости на момент начала иска и не в момент регистрации.

Примеры переводов: наркы, аркы

Кыргызский Английский
объекттердин бааланган наркы; assessed value of the property;
сапаты жана наркы боюнча тандап алуу; quality-and cost-based selection;
Сапаты жана наркы боюнча тандап алуу. Quality- and Cost-based Selection.
Сапаты жана наркы боюнча тандап алуу усулу Quality and cost-based selection method
Комиссионер тарабынан сатылуучу мүлктүн наркы Price for the Property Being Sold by the Commission Agent
Тотализатордун билети акысыз (билеттин наркы 0 сом). Tickets are free of charge (the ticket costs 0 som).
Камсыздандыруу суммасы, камсыздандыруу наркы жана камсыздандыруу сыйлык акысы Insurance Payment, Insurable Value, and Insurance Premium
башка мүлк үчүн - камсыздандыруу келишимин түзгөн күнү ал турган жердеги анык наркы; for other property, its actual value at the place of its location on the day of entering into contract of insurance.
Соодага коюлган жер тилкесинин баштапкы баасы жердин нормативдик наркы болуп саналат. The value appraisal of the land shall be the starting price of the land plot traded at sale.
Ал жактагы жумушум бүтөөрдө, дүйнөнүн аркы тарабында өзүмө эле окшош толтура дос тапканымды аңдадым. By the end of the trip, I realized I had a whole new set of friends halfway around they world who were pretty similar to me.
Жашоо минимумуна ылайык келген минималдуу ыңгайлуулуктар жана кызмат көрсөтүүлөр топтомунун наркы.
Бир валютанын экинчи валютага карата наркы, ал үчүнчү валютага карата алардын курсу аркылуу эсептелинет .
Адамдар дагы деле болсо, акча бирдигинин наркы түшсө, анын жалпы элге эч кандай залакасы тийбейт деп ойлошот. People still believe, however, that destroying the value of the monetary unit is something that does not hurt the masses.
соода-сатык келишими же башка акы төлөнүүчү келишим боюнча ажыратылган мүлк үчүн - анын ушул келишим боюнча наркы; for the property alienated under the contract of sale or other compensable contract, its price under this contract;
Тараптар ага кол койгондон кийин үч күндүн ичинде келишимдин наркы тууралу маалымат мамлекеттик органга берилет. Information on contract cost shall be submitted to the State Body within three days from the moment of its signing.
Эгерде келишимден же чыныгы жагдайдан башкасы келип чыкпаса шериктердин салымы наркы боюнча бирдей болууга тийиш. Partner's contributions are supposed to be equal in value, unless otherwise follows from the partnership contract.
Андан кийин финансылык сунуштар ачылат жана сунуштун наркы бюджеттин чегинен ашып кеткен учурда сунуш четке кагылат. Then the price envelopes shall be opened in public, and proposals that exceed the indicated budget shall be rejected.
Ассоциация менен макулдашуу боюнча андан аркы иш-аракеттерди аткаруу маселелери боюнча мындай сунуштардын баарын аткаруу; implement all such recommendations for follow-up action as agreed with the Association;
Эгерде мыйзамда башкасы белгиленбесе, комиссионер тарабынан сатылуучу мүлктүн наркы комитент менен макулдашуу боюнча аныкталат. Price for the property being sold by the commission agent shall be determined by the contract with the principal, unless otherwise established by the legislation.
Арыз ээсинин кыймылсыз мүлкүнө келтирилген зыяндын өлчөмү катталган учурдагы эмес доомат коюлган учурдагы наркы боюнча бааланат. The amount of damage caused to immovable property of the claimant shall be evaluated by its value at the moment of initiation of the claim and not at the moment of the registration.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: