Меню
Эл-Сөздүк

наалат айтуу

[naalat aytuu]
lanetlemek

Примеры переводов: наалат айтуу

Кыргызский Русский
айтуу говорить
Жакшы ишти эл алдында айтуу - буга жетишүүнүн бир жолу. Признавая хорошую работу в общественном месте является одним из способов, чтобы получить больше.
Бул жерде келтирилген ырастама жөнүндө бир топ нерсени айтуу керек. Многое еще можно сказать в оправдание этого требования, чем могут быть предложены здесь.
Өздөрүн Падышалык жөнүндө кабар айтуу ишине толугу менен арноо үчүналар чоң курмандыктарга барышкан Чтобы полностью посвятить себя проповеднической работы Kingdom-, они сделали важные жертвы.
Германия жөнүндө кандай гана сөздөр айтылбасын, бирок аны сабатсыз мамлекет болгон деп айтуу мүмкүн эмес. Что бы вы ни говорили о Германии, вы не можете сказать, что это был неграмотным страна.
Башка "койлор" кабар айтуу ишин материалдык жактан колдоо менен да Машаяктын бир туугандарына жардам көрсөтө алышат. Один из способов, что те из другого класса овец может помочь братьям Христа является финансовой поддержки проповедническую деятельность.
Бирок саясий талкууда талапкерлердин бирөө жеңди деп айтуу үчүн атрибуция зарыл же мында факты эмес, пикир баяндалат. Но пишут, что один кандидат выиграл политические дебаты должны были бы быть отнесены, или было бы пересечь линию от факта в взгляд.
Бул блоктун тапшырмалары өздөрүнүн ойлорун өз алдынча айтуу жана жазуу жүзүн, баяндоого окуучулардын жөндөмдөрү менен байланышкан. Назначения в этом разделе были в основном связаны со способностью учеников самостоятельно -ormulate и положить идеи в письменном виде.
Элчи Пабыл менен анын шериктери Филипиде «кордук көрүшкөндөн» кийин Тесалоникадагыларга кабар айтуу үчүн кандайча кайраттанышкан? После того, как апостол Павел и его спутники были "нагло лечить в Филиппах," как они 'набраться смелости, чтобы поговорить с теми, в Фессалониках?
Окуу көндүмү, түшүнүү, негизги ойду бөлө билүү, логикалык ырааттуулукта жана байланышта аны айтуу сыяктуу маанилүү элементтер көңүлдүн сыртында калат. Никакого внимания не уделяется таким элементам чтения как осознание, умение выделить главную идею и сформулировать его в логически правильного и гладкой презентации.
Акчанын сатып алуу жөндөмүндө кандай гана өзгөрүү болбосун, анын таасири бардык адамдарга да, ал жогоруласа же төмөндөсө жакшы болот деп айтуу туура эмес. Изменение покупательной способности денег затрагивает всех и не таким образом, что вы можете сказать, что это выгодно, если покупательная способность денег идет вверх или вниз.
Бирок мамлекеттик саясий ишмерлер менен парламенттин мүчөлөрү пайгамбар эмес деп айтуу менен, биз аларды күнөөлөп же айыптап жатпаганыбызды түшүнүшүбүз керек. Но мы должны понимать, что это не обвинить государственных и членов парламентских органов, которые должны deter¬mine эти вещи, когда мы говорим они не ангелы.
Качандыр бир кездерде дин жарандык коомдун пайдубалы деп айткан Эдмунд Бёрк, 1792-жылы чиркөөлөр “ыктыярдуу коомдор” деп айтуу менен, ушул нерсени жакшы түшүнгөн. Эдмунд Берк, который (как я упоминал выше) увидел религию в качестве опоры гражданского общества, был очень хорошо осведомлен об этом, когда в 1792 году он утверждал, что церкви были "добровольные общества".
Падышалык жөнүндө кабар айтуу жана шакирт даярдоо ишине жигердүү катышып, дагы көбурөөк жемиш алып келүүгө умтулуу менен биз ошондой кыла алабыз. (Мт. 28:19, 20; Мр. 13:10). Мы можем сделать это, становится все более эффективные министры, как мы усердно участвовать в деле проповеди о Царстве и подготовки учеников work. Матф. 28:19, 20; Марка 13: 10.
Бүгүн болбосо эртең, мамлекеттик кызматкерлер, кандайдыр бир себептерден улам, акчанын санын көбөйтүп жибербейт б.а. инфляция иш-чарасын колдонушпайт деп так айтуу мүмкүн эмес. Вы не можете сказать сегодня или нет люди в правительственной завтра или послезавтра не будет выбирать по некоторым причинам увеличения количества денег, то есть, чтобы раздуть.
Өкмөт үчүн жарандарга, алар ансыз деле кымбат салык төлөп жатышса, “Мага көбүрөөк акча керек” деп ачык айтуу көйгөй болуп келген. “Эмне максатта?” “Ишканалардагы тартыштыкты жоюу үчүн. Это было для правительства всегда проблема сказать гражданам, особенно если они уже были платить высокие налоги: "Мы хотим больше денег." И с какой целью? "Для того, чтобы оплатить дефицитов наших предприятий.
Мындай материалдык жардамды кабар айтуу ишине катышуу менен, сыйынуу жайларыбызды курууга жана оңдоп-түзөөгө, ошондой эле бүткүл дүйнөлүк кабар айтуу ишине акча-каражат тартуу кылуу менен көрсөтө алабыз. Мы предлагаем такую ​​финансовую поддержку, когда мы участвуем в деле проповеди, когда мы пожертвовать деньги на построение и поддержание наших конференц-залах, и когда мы вносить средства к всемирной работе проповеднической.
Ал эми өкмөттүн акчага карата кабыл алган, бекиткен жана аткарган милдети, тараптар эмнени айткысы келгенин жана макулдашууну өз ыктыяры менен кабыл алышкан тараптардын андагы шарттарды аткарган же аткарган эместигин айтуу болгон. Функция, которая правительство приняло, принято, и проводиться по цене, должен был сказать, что стороны имел в виду и будет ли стороны к соглашению сделал то, что они были обязаны делать в соответствии с agree¬ment, которое они имели Добровольцы
49,1 % окуучу сүйлөмдүн бир тектүү мүчөлөрүнүн ортосуна үтүр кое билишет, 47,6% окуучу сүйлөмдүн аягына чекит коет, 67,4% окуучу айтуу максаты боюнча сүйлөмдүн тибин аныктоону билет, 69,4% бала сүйлөмдүн баш мүчөсүн таба алат, 73,8% окуучу аларды туура бе 49,1% учеников смогли поставить запятую между аналогичными частями предложения, 67,4% способны определения типа предложений в терминах цели выражения, 69,4% смогли найти основные телеги предложении и 73,8% могли правильно подчеркнуть их , бее
Коюм - катышуучунун уюштуруучунун алдындагы милдеттенмелерин камсыз кылуу катары кызмат кылган жана оюнга катышуу үчүн төлөм катары уюштуруучунун кассасына киргизилген акча суммасы, ал бир же бир нече окуянын аякталышын алдын ала айтуу дегенди билдирет. Ставка - сумма, в качестве гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств участника организаторам и производится участником в кассу организатора в качестве платы за участие в пари, обеспечивающей прогноз результата или результатов O

Примеры переводов: наалат айтуу

Кыргызский Английский
айтуу talk
Жакшы ишти эл алдында айтуу - буга жетишүүнүн бир жолу. Recognizing good work in a public setting is one way to get more of it.
Бул жерде келтирилген ырастама жөнүндө бир топ нерсени айтуу керек. Much more needs to be said in justification of this claim than can be offered here.
Өздөрүн Падышалык жөнүндө кабар айтуу ишине толугу менен арноо үчүналар чоң курмандыктарга барышкан To devote themselves fully to the Kingdom- preaching work, they had made important sacrifices.
Германия жөнүндө кандай гана сөздөр айтылбасын, бирок аны сабатсыз мамлекет болгон деп айтуу мүмкүн эмес. Whatever you may say about Germany, you cannot say that it was an illiterate country.
Башка "койлор" кабар айтуу ишин материалдык жактан колдоо менен да Машаяктын бир туугандарына жардам көрсөтө алышат. One way that those of the other sheep class can help Christ's brothers is by financially supporting the preaching work.
Бирок саясий талкууда талапкерлердин бирөө жеңди деп айтуу үчүн атрибуция зарыл же мында факты эмес, пикир баяндалат. But writing that one candidate won a political debate would need to be attributed, or it would cross the line from fact into opinion.
Бул блоктун тапшырмалары өздөрүнүн ойлорун өз алдынча айтуу жана жазуу жүзүн, баяндоого окуучулардын жөндөмдөрү менен байланышкан. The assignments in this section were mainly related to the ability of pupils to independently -ormulate and put ideas into writing.
Элчи Пабыл менен анын шериктери Филипиде «кордук көрүшкөндөн» кийин Тесалоникадагыларга кабар айтуу үчүн кандайча кайраттанышкан? After the apostle Paul and his companions had been 'insolently treated in Philippi,' how did they 'muster up boldness' to speak to those in Thessalonica?
Окуу көндүмү, түшүнүү, негизги ойду бөлө билүү, логикалык ырааттуулукта жана байланышта аны айтуу сыяктуу маанилүү элементтер көңүлдүн сыртында калат. No attention is paid to such elements of reading as comprehension, ability to highlight the main idea and to formulate it into a logically correct and smooth presentation.
Акчанын сатып алуу жөндөмүндө кандай гана өзгөрүү болбосун, анын таасири бардык адамдарга да, ал жогоруласа же төмөндөсө жакшы болот деп айтуу туура эмес. A change in the purchasing power of money affects everybody and not in such a way that you can say it is beneficial if the purchasing power of the money is going up or down.
Бирок мамлекеттик саясий ишмерлер менен парламенттин мүчөлөрү пайгамбар эмес деп айтуу менен, биз аларды күнөөлөп же айыптап жатпаганыбызды түшүнүшүбүз керек. But we must realize that it is not to blame the statesmen and the members of parliamentary bodies that have to deter¬mine these things when we say they are not angels.
Качандыр бир кездерде дин жарандык коомдун пайдубалы деп айткан Эдмунд Бёрк, 1792-жылы чиркөөлөр “ыктыярдуу коомдор” деп айтуу менен, ушул нерсени жакшы түшүнгөн. Edmund Burke, who (as I mentioned above) saw religion as a pillar of civil society, was very well aware of this when in 1792 he claimed that churches were “voluntary societies”.
Падышалык жөнүндө кабар айтуу жана шакирт даярдоо ишине жигердүү катышып, дагы көбурөөк жемиш алып келүүгө умтулуу менен биз ошондой кыла алабыз. (Мт. 28:19, 20; Мр. 13:10). We can do so by becoming more effective ministers as we zealously share in the Kingdom-preaching and disciple-making work.—Matt. 28:19, 20; Mark 13: 10.
Бүгүн болбосо эртең, мамлекеттик кызматкерлер, кандайдыр бир себептерден улам, акчанын санын көбөйтүп жибербейт б.а. инфляция иш-чарасын колдонушпайт деп так айтуу мүмкүн эмес. You cannot tell today whether or not people in the government tomorrow or the day after tomorrow will not choose for some reason to increase the quantity of money, that is to inflate.
Өкмөт үчүн жарандарга, алар ансыз деле кымбат салык төлөп жатышса, “Мага көбүрөөк акча керек” деп ачык айтуу көйгөй болуп келген. “Эмне максатта?” “Ишканалардагы тартыштыкты жоюу үчүн. It was for the government always a problem to tell the citizens, especially if they already were paying high taxes: “We want more money.” And for what purpose? “To pay the deficits of our enterprises.
Мындай материалдык жардамды кабар айтуу ишине катышуу менен, сыйынуу жайларыбызды курууга жана оңдоп-түзөөгө, ошондой эле бүткүл дүйнөлүк кабар айтуу ишине акча-каражат тартуу кылуу менен көрсөтө алабыз. We provide such financial support when we engage in the preaching work, when we donate money toward the construction and maintenance of our meeting facilities, and when we contribute funds toward the worldwide preaching work.
Ал эми өкмөттүн акчага карата кабыл алган, бекиткен жана аткарган милдети, тараптар эмнени айткысы келгенин жана макулдашууну өз ыктыяры менен кабыл алышкан тараптардын андагы шарттарды аткарган же аткарган эместигин айтуу болгон. The function which the government adopted, accepted, and held with respect to money, was to say what the parties had meant and whether or not the parties to the agreement had done what they were bound to do according to the agree¬ment which they had volun
49,1 % окуучу сүйлөмдүн бир тектүү мүчөлөрүнүн ортосуна үтүр кое билишет, 47,6% окуучу сүйлөмдүн аягына чекит коет, 67,4% окуучу айтуу максаты боюнча сүйлөмдүн тибин аныктоону билет, 69,4% бала сүйлөмдүн баш мүчөсүн таба алат, 73,8% окуучу аларды туура бе 49.1% of pupils could put a comma between similar parts of a sentence, 67.4% are capable of defining the type of sentences in terms of the goal of expression, 69.4% could find the principal carts of a sentence and 73.8% could correctly underline them, whi
Коюм - катышуучунун уюштуруучунун алдындагы милдеттенмелерин камсыз кылуу катары кызмат кылган жана оюнга катышуу үчүн төлөм катары уюштуруучунун кассасына киргизилген акча суммасы, ал бир же бир нече окуянын аякталышын алдын ала айтуу дегенди билдирет. Stake - amount of money, as a guarantee ensuring the execution of obligations by the participant to the organizers and made by the participant to the organizer's cash desk as a payment for participation in the bet providing forecast of result or results o

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: