Меню
Эл-Сөздүк

маалымдоо классы

класс сообщений

Примеры переводов: маалымдоо классы

Кыргызский Русский
маалымдоо поставить в известность;
Башкаруу боюнча маалымдоо баяндамалары Информация Отчеты Управление
Эл алдында окууга жана жалпыга маалымдоо үчүн окууну берүүгө укук. Право на публичное чтение и на сообщение для всеобщего сведения в декламации.
Катталган укук жөнүндө документ берүү жана маалымдоо кызматын көрсөтүү Выдача документа на зарегистрированном праве и обеспечение информационных услуг
Жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары менен жакшы мамиледе болуңуз. Держите хорошие отношения с местными средствами массовой информации.
Маданият, көркөмөнөр, адабият, илим жана жалпыга маалымдоо каражаттары - эркин. Культура, искусство, литература, наука и средства массовой информации свободны.
Эл алдында көрсөтүүгө жана жалпыга маалымдоо үчүн көрсөтүүнү өткөрүп берүүгө укук. Право на публичное исполнение и сообщение для всеобщего сведения представления.
Кыргыз банкы ай сайын кошмо балансын жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялап турат. Банк Кыргызстана публикует сводный баланс в средствах массовой информации ежемесячно.
жалпыга маалымдоо үчүн алардын чыгармаларын окуунун кандай гана ыкмасына болбосун берүү. любое сообщение для всеобщего сведения в чтение своих произведений.
Кыргыз банкынын ишинин негизги багыттары жөнүндөгү маалыматтар жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланат. Информация из главных направлений деятельности Банка Кыргызстана должны быть опубликованы в средствах массовой информации.
Жалпыга маалымдоо каражаттары кийин Челси Клинтонго көрсөткөндөй “чын тийбес” мамилеге Картер кириптер болгон эмес. Картер не получить "руки прочь" лечение, что СМИ позже предоставляемой Челси Клинтон.
Бепгилуу болуу учун жалпыга маалымдоо каражаттары менен кызматташтыкты пайдалануу зарыл (өзгөчө, радио жана телекөрсөтүү менен). Используйте партнерских медиа для создания осведомленности (особенно с телевидением и радио).
жалпыга маалымдоо каражаттарына (жана)же мамлекеттик сатып алуулардын бюллетенине сатып алуулардын жол-жоболорунун натыйжалары жөнүндө эсеби жарыялайт. публикует в средствах массовой информации (и) или в Бюллетене по государственным закупкам отчета об итогах государственных закупок исходящих;
жайылтуу, эл алдында көрсөтүү жана ушундай жол менен кайра чыгарылган же кайрадан жасалган чыгармаларды жалпыга маалымдоо үчүн жөнөтүүлөр боюнча кабарлоо. распространение, публичное исполнение и публичное сообщение по проводам таким образом произведений адаптирована или воспроизведена.
Мамлекет тарыхый эстеликтерди коргойт, адабият, көркөмөнөр, илим, жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана спорттун өнүгүшү үчүн кам көрөт, зарыл шарттарды түзөт. Государство защищает исторические памятники, заботится и создает необходимые условия для развития литературы, искусства, науки, средств массовой информации и спорта.
мындай жол менен кайра жасалган же кайра чыгарылган чыгармаларды эл алдында көрсөтүү жана аткаруу жана жалпыга маалымдоо үчүн жөнөтүүлөр боюнча аларды кабарлоо. публичное исполнение и сообщение для всеобщего сведения по проводам таким образом произведений адаптирована или воспроизведена.
экологиялык экспертиза боюнча атайын ыйгарым укук берилген органга караштуулу администрациялык аймакта болжолдонуучу чарбалык жана башка иш-аракеттер жөнүндө маалымдоо. Информирование уполномоченным государственным органом по экологической экспертизе о намечаемой хозяйственной и иной деятельности на соответствующей территории.
Лизинг берүүчү лизинг алуучуга жазуу жүзүндө маалымдоо менен лизинг келишими боюнча өз укугун жана милдеттерин толугу менен же жарым-жартылай үчүнчү жакка ыйгарып бериши мүмкүн. Лизингодатель может уступить свои права третьим лицам в полном объеме или частично, в соответствии с договором аренды, отправив письменное уведомление арендатору.
Сатып алуучу уюм жеке консультанттарды жалпыга маалымдоо каражаттары жана мамлекеттик сатып алуулардын Бюллетени аркылуу төмөндөгүдөй учурларда тапшырмаларды аткарууга чакырат, эгерде: Закупающая организация приглашает индивидуальных консультантов через средства массовой информации и Бюллетень о государственных закупках для реализации заданий, когда:
Сатып алуучу уюм чектелген катышуу менен тоорук өткөргөн учурда сатып алуулар жөнүндө кабарлоону жалпыга маалымдоо каражаттарына жана мамлекеттик сатып алуулардын бюллетенине жарыялайт. Объявление тендера на ограниченном участии должно быть опубликовано в средствах массовой информации и в бюллетене государственных закупок закупающей организацией.

Примеры переводов: маалымдоо классы

Кыргызский Английский
маалымдоо inform;
Башкаруу боюнча маалымдоо баяндамалары Management Information Reports
Эл алдында окууга жана жалпыга маалымдоо үчүн окууну берүүгө укук. Right of public recitation and of communication to the public of a recitation.
Катталган укук жөнүндө документ берүү жана маалымдоо кызматын көрсөтүү Issue of the document on the registered right and provision of the information services
Жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары менен жакшы мамиледе болуңуз. Keep good rapport with local media.
Маданият, көркөмөнөр, адабият, илим жана жалпыга маалымдоо каражаттары - эркин. Culture, art, literature, science and the mass media are free.
Эл алдында көрсөтүүгө жана жалпыга маалымдоо үчүн көрсөтүүнү өткөрүп берүүгө укук. Right of public performance and of communication to the public of a performance.
Кыргыз банкы ай сайын кошмо балансын жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялап турат. The Bank of Kyrgyzstan shall publish its consolidated balance sheet in through the mass media on a monthly basis.
жалпыга маалымдоо үчүн алардын чыгармаларын окуунун кандай гана ыкмасына болбосун берүү. any communication to the public of the recitation of their works.
Кыргыз банкынын ишинин негизги багыттары жөнүндөгү маалыматтар жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланат. The information of the main directions of the activities of the Bank of Kyrgyzstan shall be published in the mass media.
Жалпыга маалымдоо каражаттары кийин Челси Клинтонго көрсөткөндөй “чын тийбес” мамилеге Картер кириптер болгон эмес. Carter did not receive the "hands off" treatment that the media later afforded to Chelsea Clinton.
Бепгилуу болуу учун жалпыга маалымдоо каражаттары менен кызматташтыкты пайдалануу зарыл (өзгөчө, радио жана телекөрсөтүү менен). Use media partnerships to create awareness (especially with television and radio).
жалпыга маалымдоо каражаттарына (жана)же мамлекеттик сатып алуулардын бюллетенине сатып алуулардын жол-жоболорунун натыйжалары жөнүндө эсеби жарыялайт. publishes in the mass media (and) or in the Bulletin on public procurement the report on public procurement proceeding results;
жайылтуу, эл алдында көрсөтүү жана ушундай жол менен кайра чыгарылган же кайрадан жасалган чыгармаларды жалпыга маалымдоо үчүн жөнөтүүлөр боюнча кабарлоо. distribution, public performance and public communication by wire of works thus adapted or reproduced.
Мамлекет тарыхый эстеликтерди коргойт, адабият, көркөмөнөр, илим, жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана спорттун өнүгүшү үчүн кам көрөт, зарыл шарттарды түзөт. The state protects historical monuments, cares for and creates necessary conditions for the development of literature, art, science, mass media and sports.
мындай жол менен кайра жасалган же кайра чыгарылган чыгармаларды эл алдында көрсөтүү жана аткаруу жана жалпыга маалымдоо үчүн жөнөтүүлөр боюнча аларды кабарлоо. the public performance and communication to the public by wire of the works thus adapted or reproduced.
экологиялык экспертиза боюнча атайын ыйгарым укук берилген органга караштуулу администрациялык аймакта болжолдонуучу чарбалык жана башка иш-аракеттер жөнүндө маалымдоо. Informing authorized state body on the ecological expertise about planned economic and other activities at corresponding area.
Лизинг берүүчү лизинг алуучуга жазуу жүзүндө маалымдоо менен лизинг келишими боюнча өз укугун жана милдеттерин толугу менен же жарым-жартылай үчүнчү жакка ыйгарып бериши мүмкүн. A lessor can cede its rights to third persons in full or in part, in accordance with the lease agreement by sending a written notice to a lessee.
Сатып алуучу уюм жеке консультанттарды жалпыга маалымдоо каражаттары жана мамлекеттик сатып алуулардын Бюллетени аркылуу төмөндөгүдөй учурларда тапшырмаларды аткарууга чакырат, эгерде: The procuring entity shall invite individual consultants via mass media and the bulletin on public procurement for implementation of assignments when:
Сатып алуучу уюм чектелген катышуу менен тоорук өткөргөн учурда сатып алуулар жөнүндө кабарлоону жалпыга маалымдоо каражаттарына жана мамлекеттик сатып алуулардын бюллетенине жарыялайт. The tender announcement on limited participation shall be published in mass media and in the bulletin of public procurement by a procuring entity.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: