Меню
Эл-Сөздүк

залимдик (өзүмчүл) бийлик

тоталитарный режим

Примеры переводов: залимдик (өзүмчүл) бийлик

Кыргызский Русский
бийлик правительство
залимдик тирания
Бийлик жана саясат Правительство и политика
Алар тез эле өзүмчүл баскынчыларга айланып кетиши мүмкүн. Они могут легко превратиться в корыстных агрессоров.
Бийлик органдарынан маалымат алууга карата суроо-талаптар. Запросы на получение информации от государственных органов.
Бийлик бир жерге топтолбой, канчалык чачыранды болсо, ошончолук жакшы. Чем больше разгон мощности лучшего.
3-модуль: Улуттук, чөлкөмдүк жана жергиликтүү бийлик тутумдарын түшүнүү Модуль 3: Понимание национальных, региональных и местных органов власти Системы
Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана ага баш ийген аткаруу бийлик органдары; Правительство Кыргызской Республики и подчиненных ему органов исполнительной власти;
Мамлекеттик бийлик органдарынын жана алардын кызматкерлеринин жоопкерчилиги Ответственность органов государственной власти и их должностных лиц
Кыргыз Республикасында мамлекеттик бийлик төмөнкү шарттарга жараша негизделген: Государственная власть в Кыргызской Республике основывается на следующих принципах:
Шериктиктер жергиликтүү бийлик органдары менен келишимдик негизде өз ара аракеттенет. Партнерские взаимоотношения должны сотрудничать с соответствующими органами местного самоуправления на основе контрактных соглашений.
акыркы чечим чыгарылган иштерге байланыштуу кандай бийлик болбосун көзөмөлдөө укуктуу. для управления любой ветви власти в отношении случаев, когда уже были сделаны окончательные решения.
Демек, мыкты саясий тартипте бийликке каршылык көрсөтүлмөйүнчө, ал бийлик деп эсептелбейт. Поэтому хорошее политическим заказом тот, в котором власть не существует на безальтернативной основе.
Мамлекеттик бийлик органдарынын мамлекеттик материалдык резервге карата ыйгарым укуктары Полномочия органов государственной власти по отношению к государственного материального резерва
Эми мамлекеттик бийлик органдары күнөөкөрлөрдү издей башташат – бирок өкмөттү айыпташпайт. А правительства пытаются найти того, кто несет ответственность, но не правительство.
- мамлекеттин коопсуздугун жана мамлекеттик бийлик органдарынын натыйжалуу иштешин камсыз кылуу; - Предоставление национальной безопасности и эффективного функционирования правительственных учреждений;
Турак жайдын менчик ээлеринин шериктештигин жергиликтүү бийлик органдары менен өз ара мамилелери Отношения между товариществ домовладельцев и местных властей
Жергиликтүү бийлик органдары тарабынан тескөөгө алынган административдик-аймактык бирдик бюджети. Бюджет административно-территориальных единиц, управляемых местными органами власти.
II-Бапта кыргыз мамлекетинин енүгүүсүндө бийлик структурасынын ишинин натыижалуулугуна баа берилет. В главе II, развитие Кыргызской Республики оценивается с точки зрения эффективности его управляющих структур.
Бирок бийлик жана башкаруу чөйрөсүндө гендердик теңчилик мурдагыдай эле кол жеткис идея бойдон калууда. Однако, что касается власти и управления гендерного равенства по-прежнему остается недостижимым идеалом.

Примеры переводов: залимдик (өзүмчүл) бийлик

Кыргызский Английский
бийлик government
залимдик tyranny
Бийлик жана саясат Government and Politics
Алар тез эле өзүмчүл баскынчыларга айланып кетиши мүмкүн. They may easily turn into selfish aggressors.
Бийлик органдарынан маалымат алууга карата суроо-талаптар. Inquiries to receive the information from public authorities.
Бийлик бир жерге топтолбой, канчалык чачыранды болсо, ошончолук жакшы. The greater the dispersal of power the better.
3-модуль: Улуттук, чөлкөмдүк жана жергиликтүү бийлик тутумдарын түшүнүү Module 3: Understanding National, Regional, and Local Government Systems
Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана ага баш ийген аткаруу бийлик органдары; the Pravitel'stvo of the Kyrgyz Republic and subordinate bodies of executive power;
Мамлекеттик бийлик органдарынын жана алардын кызматкерлеринин жоопкерчилиги Responsibility of bodies of the state power and their officials
Кыргыз Республикасында мамлекеттик бийлик төмөнкү шарттарга жараша негизделген: State power in the Kyrgyz Republic is based on the following principles:
Шериктиктер жергиликтүү бийлик органдары менен келишимдик негизде өз ара аракеттенет. Partnerships shall collaborate with relevant local administration bodies based on contractual agreements.
акыркы чечим чыгарылган иштерге байланыштуу кандай бийлик болбосун көзөмөлдөө укуктуу. to control any branch of power in respect to cases where final decisions have already been made.
Демек, мыкты саясий тартипте бийликке каршылык көрсөтүлмөйүнчө, ал бийлик деп эсептелбейт. A good political order is therefore one in which power does not exist unopposed.
Мамлекеттик бийлик органдарынын мамлекеттик материалдык резервге карата ыйгарым укуктары Authorities of state power bodies with regards to the state material reserve
Эми мамлекеттик бийлик органдары күнөөкөрлөрдү издей башташат – бирок өкмөттү айыпташпайт. And the governments try to find somebody who is responsible—but not the government.
- мамлекеттин коопсуздугун жана мамлекеттик бийлик органдарынын натыйжалуу иштешин камсыз кылуу; - provision of national security and effective functioning of the Government agencies;
Турак жайдын менчик ээлеринин шериктештигин жергиликтүү бийлик органдары менен өз ара мамилелери Relationship between partnerships of homeowners and local Authorities
Жергиликтүү бийлик органдары тарабынан тескөөгө алынган административдик-аймактык бирдик бюджети.
II-Бапта кыргыз мамлекетинин енүгүүсүндө бийлик структурасынын ишинин натыижалуулугуна баа берилет. In Chapter II, the development of the Kyrgyz Republic is evaluated from the point of view of the efficiency of its governing structures.
Бирок бийлик жана башкаруу чөйрөсүндө гендердик теңчилик мурдагыдай эле кол жеткис идея бойдон калууда. However as regards power and administration gender equality still remains an unattainable ideal.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: