Меню
Эл-Сөздүк

евгеника (тукум таануу)

евгеника

евгеника (тукум таануу)

eugenics

Примеры переводов: евгеника (тукум таануу)

Кыргызский Русский
тукум; сперма;
таануу; признание;
саясат таануу; политическая наука;
Товардык белгинин катталышын жараксыз деп таануу Аннулирование регистрации товарного знака
Жеке адамды дайынсыз жок болду деп таануу жана өлдү деп жарыялоо Признание индивидуальной пропавших и декларация о его смерти
Жеке адамды дайынсыз жок болду деп таануу жана өлдү деп жарыялоо сот турган өлкөнүн укугу боюнча ишке ашырылат. Подтверждение индивидуального пропавших и декларации его смерти должны быть подчинены закону страны форуме.
Жарандык абал актыларын күбөлөндүрүү катарында чет мамлекеттик органдар тарабынан берилген документтерди таануу Признание документов, выданных органами иностранных государств в области сертификации актах гражданского состояния
Жеке адамды аракетке жөндөмсүз же аракетке жөндөмдүүлүгү чектелген деп таануу сот турган өлкөнүн укугу боюнча ишке ашырылат. Признание гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным должны быть подчинены закону страны суда.
Сорт, тукум башка өлкөлөрдө Корголуучу селекциялык жетишкендиктердин мамлекеттик реестринде катталган аталышында сунушталууга тийиш. Разнообразие растений, порода животных должны быть представлены и в других странах под тем же наименованием, как и в Государственном реестре.
үйрөнчүлүк, асыл-тукум, тажрыйба-селекциялык, эксперименталдык чарбаларды жана мамлекеттик сорт сыноо мекемелерин түзүү жана аларды иштетүү; создание и функционирование элитных семян, племенных, экспериментальных и селекционных подразделений и государственных учреждений элитных семян;
Даниелдин энеси америкалык, атасы израилдик, ал Ратжерс университетинин алдындагы Дуглас кыздар колледжинде окуп, Жакынкы Чыгыш таануу адистигин алды. мать Даниэль является американец, отец Израиля, она теперь окончил Дуглас колледжа, женском колледже в Университете Рутгерса, со степенью в ближневосточных исследований.
Ар бир иш жүзүнө ашкан тукум курут кылуудагы акыркы кадамдын бирибаскынчы колун алып,мындайча сүрөттөй ала турганы:"Кудайым, бул адамдар өзүн эмне кылып жатышат? В последней главе в любом успешном геноцида в котором угнетатель может удалить свои руки и сказать: "Боже мой, что делают эти люди себе?
Жогорку деңгээлдеги улуттук домендерди каттоо белгилүү бир шарттар менен байланыштуу, алардын ичинен эң маанилүүлөрүнүн бири – эл аралык аренада өлкөнү таануу. Оформление доменов верхнего уровня связана с конкретными требованиями и одним из самых важных условий является признание государства на мировой арене.
Селекциялык жетишкендикти айырмалуулук, бир түрдүүлүк жана туруктуулук жагынан баалоодо Мамлекеттик комиссия, Мамлекттик асыл тукум инспекциясы төмөндөгүлөргө негиздене алышат: В ходе оценки селекционного достижения на отличимость, сходства и стабильности, Госкомиссия и Государственный Восходящее инспекция может основываться на:
Кыргызпатенттин, Мамлекеттик комиссиянын, Мамлекеттик асыл тукум инспекциясынын кызматкерлери бул мекемелерде иштеген бардык мезгил ичинде селекциялык жетишкендикке патент алууга өтүнмө берүүгө укуксуз болушат. Сотрудники Кыргызпатента, Государственной комиссии и Государственной племенной инспекции не вправе подавать заявки на выдачу патента на селекционное достижение в течение всего срока работы в этих учреждениях.
Техникалык өнүгүүнүн жүрүшүндө Мамлекеттик комиссия, Мамлекеттик асыл тукум инспекциясы селекциялык жетишкендиктин баяндалышын патенттин күч-аракетинин жүрүшүндө, кандай мезгилде болсун толуктоого укуктуу болушат. В ходе технического развития Госкомиссия и Государственный Восходящее инспекция вправе добавить описание селекционного достижения любое время в течение периода действия патента эффективности.
Улуттук команда 1-класстар (жазганды үйрөтүү, окуу, математика, мекен таануу) жана 5- класстар (эне тили, адабият, математика, табият таануу жана тарых) үчүн ааламдык билим берүүнүн идеяларына негизделген сабактарды даярдашты. Сборная подготовлена ​​уроки на основе принципов глобального образования для класса (обучение письма, чтения, математики, краеведческая) и для 5-го класса (обучение на родном языке, литературе, математике, естественным наукам и истории).
Автордук укук (интеллектуалдык иштин натыйжасынын автору катары таануу укугу) мүлктүк эмес жеке укук болуп эсептелет жана чыгармачыл эмгеги менен интеллектуалдык иштин натыйжасын түзгөн адамга гана таандык болушу мүмкүн. Право авторства (статья threeright быть признанным в качестве автора на результат интеллектуальной деятельности) должны быть ничего неимущественным правом, которые могут принадлежать только человеку, который создал результата интеллектуальной деятельности
Каралып жаткан контекстте, Джон Локктун өз назариятын теологиялык негиз менен түптөгөнү, тагыраак айтканда, жарандык коомдун негизги принциптерин таануу үчүн, Кудай адамга ой жүгүртүү жөндөмүн берген деген көз-карашы эч кандай мааниге ээ эмес. В этом контексте она даже не имеет значения, что Локк дает директор Либеральной института, Берлин, Германия богословской основы его теории, а именно, что Бог дал людям факультет причине признать основные положения гражданского общества.
Мунун негизги себептеринин бири «Мекен таануу» курсу боюнча усулдук адабияттар менен педагогдорду начар камсыз кылуу, ошондой эле ушул сабак боюнча, өзгөчө окутуу өзбек жана орус тилиндеги мектеп окуучулары үчүн окуу китептеринин жетишсиздиги. Одной из главных причин этого заключается в недостаточной предоставления методической чтения для преподавателей курса Родина исследований и отсутствия учебников по этому предмету, особенно для школ, обучающих на узбекском и русском языках.

Примеры переводов: евгеника (тукум таануу)

Кыргызский Английский
тукум; semen;
таануу; confession;
саясат таануу; political science;
Товардык белгинин катталышын жараксыз деп таануу Invalidation of the Registration of a Trademark
Жеке адамды дайынсыз жок болду деп таануу жана өлдү деп жарыялоо Acknowledgment of Individual Missing and Declaration of His Death
Жеке адамды дайынсыз жок болду деп таануу жана өлдү деп жарыялоо сот турган өлкөнүн укугу боюнча ишке ашырылат. Acknowledgment of the individual missing and declaration of his death shall be subordinated to the law of the country of forum.
Жарандык абал актыларын күбөлөндүрүү катарында чет мамлекеттик органдар тарабынан берилген документтерди таануу Acknowledgment of Documents Issued by the Bodies of Foreign State in Certification of Acts of Civil Status
Жеке адамды аракетке жөндөмсүз же аракетке жөндөмдүүлүгү чектелген деп таануу сот турган өлкөнүн укугу боюнча ишке ашырылат. Acknowledgment of the individual incapable or partially capable shall be subordinated to the law of the country of court.
Сорт, тукум башка өлкөлөрдө Корголуучу селекциялык жетишкендиктердин мамлекеттик реестринде катталган аталышында сунушталууга тийиш. A variety of plants, a breed of animals shall be presented in other countries under the same denomination as in the State Register.
үйрөнчүлүк, асыл-тукум, тажрыйба-селекциялык, эксперименталдык чарбаларды жана мамлекеттик сорт сыноо мекемелерин түзүү жана аларды иштетүү; creation and operation of elite seeds, pedigree, experimental and selection units and state elite seeds institutions;
Даниелдин энеси америкалык, атасы израилдик, ал Ратжерс университетинин алдындагы Дуглас кыздар колледжинде окуп, Жакынкы Чыгыш таануу адистигин алды. Danielle’s mother is American, father is Israeli, she has now graduated from Douglass College, the women's college within Rutgers University, with a degree in Middle Eastern studies.
Ар бир иш жүзүнө ашкан тукум курут кылуудагы акыркы кадамдын бирибаскынчы колун алып,мындайча сүрөттөй ала турганы:"Кудайым, бул адамдар өзүн эмне кылып жатышат? The last chapter in any successful genocide is the one in which the oppressor can remove their hands and say, "My God, what are these people doing to themselves?
Жогорку деңгээлдеги улуттук домендерди каттоо белгилүү бир шарттар менен байланыштуу, алардын ичинен эң маанилүүлөрүнүн бири – эл аралык аренада өлкөнү таануу. Registration of the Top Level Domains is connected with specific requirements and one of the most important conditions is recognition of a state in the global arena.
Селекциялык жетишкендикти айырмалуулук, бир түрдүүлүк жана туруктуулук жагынан баалоодо Мамлекеттик комиссия, Мамлекттик асыл тукум инспекциясы төмөндөгүлөргө негиздене алышат: In the course of assessment of the selection achievement on distinctiveness, similarity and stability, the State Commission and the State Pedigree Inspectorate may base on:
Кыргызпатенттин, Мамлекеттик комиссиянын, Мамлекеттик асыл тукум инспекциясынын кызматкерлери бул мекемелерде иштеген бардык мезгил ичинде селекциялык жетишкендикке патент алууга өтүнмө берүүгө укуксуз болушат. The employees of Kyrgyzpatent, the State Commission and the State Pedigree Inspectorate shall not have the right to file applications for issuance of a patent for breeding achievement during the whole term of employment in these agencies.
Техникалык өнүгүүнүн жүрүшүндө Мамлекеттик комиссия, Мамлекеттик асыл тукум инспекциясы селекциялык жетишкендиктин баяндалышын патенттин күч-аракетинин жүрүшүндө, кандай мезгилде болсун толуктоого укуктуу болушат. In the course of technological development the State Commission and the State Pedigree Inspectorate shall have the right to add the description of a breeding achievement any time during the period of patent effectiveness.
Улуттук команда 1-класстар (жазганды үйрөтүү, окуу, математика, мекен таануу) жана 5- класстар (эне тили, адабият, математика, табият таануу жана тарых) үчүн ааламдык билим берүүнүн идеяларына негизделген сабактарды даярдашты. The national team prepared lessons on the basis of the principles of global education for grade (teaching writing, reading, mathematics, homeland studies) and for grade 5 (teaching native language, literature, mathematics, natural sciences and history).
Автордук укук (интеллектуалдык иштин натыйжасынын автору катары таануу укугу) мүлктүк эмес жеке укук болуп эсептелет жана чыгармачыл эмгеги менен интеллектуалдык иштин натыйжасын түзгөн адамга гана таандык болушу мүмкүн. The right of authorship (Article threeright to be recognized as the author of the result of intellectual activity) shall be a personal non-property right which may only belong to the person who created the result of intellectual activity by his creative l
Каралып жаткан контекстте, Джон Локктун өз назариятын теологиялык негиз менен түптөгөнү, тагыраак айтканда, жарандык коомдун негизги принциптерин таануу үчүн, Кудай адамга ой жүгүртүү жөндөмүн берген деген көз-карашы эч кандай мааниге ээ эмес. In this context it does not even matter that Locke gives a Director of Liberal Institute, Berlin, Germany theological foundation to his theory, namely that God has given men the faculty of reason to recognize the basic premises of civil society.
Мунун негизги себептеринин бири «Мекен таануу» курсу боюнча усулдук адабияттар менен педагогдорду начар камсыз кылуу, ошондой эле ушул сабак боюнча, өзгөчө окутуу өзбек жана орус тилиндеги мектеп окуучулары үчүн окуу китептеринин жетишсиздиги. One of the main reasons for this lies in the inadequate provision of methodological reading for teachers of the Motherland Studies course and the lack of textbooks on this subject, especially for schools teaching in Uzbek and Russian.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: