Меню
Эл-Сөздүк

аралаш өрүлгөн аркандар

multistrand ropes

аралаш өрүлгөн аркандар

канаты комбинированной свивки

Примеры переводов: аралаш өрүлгөн аркандар

Кыргызский Русский
Суу топуракка аралаш агып, жолдорду бузуп, ой-чуңкурлуу кылып салат. Они бегут с грязью, и грязь высыхает, чтобы оставить ухабистым, разбитым дорогам позади.
сектордук фокус: технология, өндүрүш, кызмат көрсөтүүлөр же аралаш тип; Отраслевой направленности: технологии, производство, услуги, смешанные;
салымдын мүнөзү (коммерциялык же коммерциялык эмес демөөрчүлүк; жеке, мамлекеттик же аралаш; аралаш формадагы же кандайдыр бир өндүрүштүк түрдөгү фокус); Природа вход (для некоммерческой или нет некоммерческая спонсорства; частные или государственные или смешанные акцент на смешанного использования или конкретного производства ниша);
иштин бирдей же окшош түрлөрүнө карата алганда Кыргыз Республикасынын аймагында корголуучу башка ээлик кылуучулардын сөз же аралаш товардык белгилери (тейлөө белгилери), товарлардын чыккан жерлеринин аталыштары менен төп келген же алмашып кетүү деңгээлине совпадающие со словесными и комбинированных торговых марок (знаков обслуживания) других владельцев, наименования мест происхождения товаров охраняются на территории Кыргызской Республики или сходных с ними до степени смешения;

Примеры переводов: аралаш өрүлгөн аркандар

Кыргызский Английский
Суу топуракка аралаш агып, жолдорду бузуп, ой-чуңкурлуу кылып салат. They run with mud, and the mud dries to leave bumpy, rutted roads behind.
сектордук фокус: технология, өндүрүш, кызмат көрсөтүүлөр же аралаш тип; Sectoral focus: technology, manufacturing, services, mixed;
салымдын мүнөзү (коммерциялык же коммерциялык эмес демөөрчүлүк; жеке, мамлекеттик же аралаш; аралаш формадагы же кандайдыр бир өндүрүштүк түрдөгү фокус); Nature of input (for-profit or not-for-profit sponsorship; private or public or mixed focus on mixed use or specific niche production);
иштин бирдей же окшош түрлөрүнө карата алганда Кыргыз Республикасынын аймагында корголуучу башка ээлик кылуучулардын сөз же аралаш товардык белгилери (тейлөө белгилери), товарлардын чыккан жерлеринин аталыштары менен төп келген же алмашып кетүү деңгээлине the ones coinciding with verbal and combined trade marks (service marks) of other owners, appellations of places of origin of goods protected on the territory of the Kyrgyz Republic or similar to them to the extent likely to cause confusion;

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: