Меню
Эл-Сөздүк

азырынча

 • bye
 • cheerio
 • until
 • while
 • whilst
 • yet
 • азырынча

  такт. Азыр, азыркы кезде; ушул мезгилге чейин; убактынча, белгилүү убакка чейин. Азырынча бул короодон жүз кой кыркылды (Жантөшев). Газетабыз азырынча элге тегин таратылат («Эркин тоо»). Атам менен Эсен акем азырынча караанды көбөйтүп, биз менен иштеше турсун (Жантөшев).

  Примеры переводов: азырынча

  Кыргызский Русский
  Ал көйгөйдүн чечилиши мүмкүн, же чечилбей калышы мүмкүн; бул бизге азырынча белгисиз. И, возможно, они будут решать его;возможно, они не решат его; мы не знаем, что сегодня.
  Ага чейин шарттар кандай болуп каларын билбегендиктен, азырынча биз "Ага чейин күтөлү" деп айта алабыз. И, как мы ничего о том, что условия будут на тот момент не знал, можно сказать, "Давайте подождем.
  Транспорт департаментинин башчысы Заитбек Назырынбеков мындай тариф азырынча бир аз канааттандырарлык дейт. Бирок ал жол кире он эки сом болушу керек деп эсептейт. Руководитель Департамента транспорта, Zaitbek Nazyrynbekov, заявил, что уровень был немного меньше удовлетворительной. Он считает, что стоимость проезда должна быть двенадцать сомов.
  Бул нерсе кандайдыр бир деңгээлде Германия сыяктуу динден тышкаркы либералдык мамлекетке дагы тиешелүү, бактыга жараша, азырынча анын терс кесепеттерин көрө элекпиз. В середине светской либеральной стране, как Германия в этом, к счастью, остается без последствий.
  Мунун ар кандай себептери болушу мүмкүн болгону менен, эң негизгиси – айрым тармактар өнүккөн эмес жана ошого жараша кеңеш берүү кызматтарын төлөөгө азырынча даяр эмес. Там могут быть различные причины для этого, но один из них, безусловно, что некоторые отрасли не развиты, и поэтому еще не готов взяться за консультационные услуги.
  окуучунун аң-сезимин жана өзүн-өзү таануусун өнүктүрүү (өзүнүн көз карашын аңдап сезүү; башкалардын көз карашын кабыл алуу; өздүк дүйнөтаанымды өнүктүрүү; азырынча бизге белгисиз башка да дүйнөтааным бар экенин, анткени дүйнөтааным адамдын өздүк тажрыйбас надо развивать сознание и самопознание (чтобы помочь им в реализации их собственную точку зрения, в развитии их восприимчивость к взглядам других людей и своей собственной мировоззренческой, в понимании того, что существуют различные ви студентов
  Баяндамада калкты медициналык жактан тейлөө социалдык коргоону кайра уюштуруу жана институционалдык кайра куруунун негизинде тейлөөнү уюштуруу экономикалык оор абалдан улам, азырынча ал керектүү денгээлге жете электиги белгиленди. Баяндама адам өнүгүүсүнү В связи с экономическими трудностями, однако, институциональные реформы в области здравоохранения и социальных услуг еще не завершено. В заключительной части доклада главе Vs презентации региональных профилей в контексте проблем развития человека и кратко

  Примеры переводов: азырынча

  Кыргызский Английский
  Ал көйгөйдүн чечилиши мүмкүн, же чечилбей калышы мүмкүн; бул бизге азырынча белгисиз. And perhaps they will solve it; perhaps they will not solve it; we don’t know that today.
  Ага чейин шарттар кандай болуп каларын билбегендиктен, азырынча биз "Ага чейин күтөлү" деп айта алабыз. And as we don’t know anything about what the conditions will be at that time, we can say, “Let us wait.
  Транспорт департаментинин башчысы Заитбек Назырынбеков мындай тариф азырынча бир аз канааттандырарлык дейт. Бирок ал жол кире он эки сом болушу керек деп эсептейт. Head of the Department of Transportation, Zaitbek Nazyrynbekov, said the rate was a little short of satisfactory. He believes that the fare should be twelve soms.
  Бул нерсе кандайдыр бир деңгээлде Германия сыяктуу динден тышкаркы либералдык мамлекетке дагы тиешелүү, бактыга жараша, азырынча анын терс кесепеттерин көрө элекпиз. In a halfway secular liberal country like Germany this fortunately remains without consequences.
  Мунун ар кандай себептери болушу мүмкүн болгону менен, эң негизгиси – айрым тармактар өнүккөн эмес жана ошого жараша кеңеш берүү кызматтарын төлөөгө азырынча даяр эмес. There may be various reasons for this, but one of them is definitely that some industries are not developed and therefore not yet ready to take up consulting services.
  окуучунун аң-сезимин жана өзүн-өзү таануусун өнүктүрүү (өзүнүн көз карашын аңдап сезүү; башкалардын көз карашын кабыл алуу; өздүк дүйнөтаанымды өнүктүрүү; азырынча бизге белгисиз башка да дүйнөтааным бар экенин, анткени дүйнөтааным адамдын өздүк тажрыйбас it is necessary to develop students' consciousness and self-knowledge (to help them in realizing their own point of view, in developing their susceptibility to other people's views and their own world outlook, in understanding that there are different vie
  Баяндамада калкты медициналык жактан тейлөө социалдык коргоону кайра уюштуруу жана институционалдык кайра куруунун негизинде тейлөөнү уюштуруу экономикалык оор абалдан улам, азырынча ал керектүү денгээлге жете электиги белгиленди. Баяндама адам өнүгүүсүнү Due to economic difficulties, however, institutional reforms of health and social services are yet to be completed. The Report concludes with Chapter Vs presentation of regional profiles in the context of human development issues and a concise, comparativ

  Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: