Меню
Эл-Сөздүк

Эбин тапкан эки ичет, эңсеси каткан бир ичет.

Ловкий дважды наест, а жаждающий — один раз.

Близкие по смыслу пословицы на русском языке:
Кто смел, тот два съел, кто проворен, тот доволен.

Примеры переводов: Эбин тапкан эки ичет, эңсеси каткан бир ичет.

Кыргызский Русский
Же аны башка бирөө уурдап алып, бечара эптеп тапкан акчасынан кол жууп калган. Он всегда будет под искушение потратить их. Или он может потерять их. Или кто-то может украсть их.
“Өлүм жазасынан каза тапкан адамдын үйүндө дарга асуу жөнүндө сөз болбойт” деген учкул сөз бар. Существует поговорка, что говорит: "Не говорить о виселице в доме семьи, один из членов которой был казнен."
Киштин атасы эр жүрөк кайраттуу мергенчи болгон, бирок ал ачарчылык учурунда бир чоң ак аюунун өмүрүн кыюу менен өз элинин өмүрүн сактап калам деп жатып каза тапкан. Отец Киша был очень храбрым человеком, но он встретил свою смерть в время голода, когда он пытался спасти жизнь своего народа, принимая жизнь большого белого медведя.
Мындан тышкары, пайда тапкан ишкана катары инкубатордун ролу жана ал коомдун өнүгүшүнө таасир көрсөтүшүн күтүү карама-каршы бааларга жана максаттарга алып келиши мүмкүн. Кроме того, роль инкубатора как прибыльную компанию в себе, и в надежде, что она будет иметь влияние на развитие сообщества могут привести к противоречивым ожиданиям и целям.
Алсак, жыл сайын өпкө рагынан каза тапкан адамдардын саны жөнүндөгү кабарда бул цифра килейген авиалайнердин күн сайын кыйрашы менен барабар экендиги көрсөтүлүшү ыктымал. История о количестве людей, которые умирают от рака легких каждый год можно отметить, что она является эквивалентом аэробус сбой каждый день.
Биринчи дүйнөлүк согуштун келип чыгышы менен, талап кылынган акчаны инфляция аркылуу эмес, элге салык салуу аркылуу тапкан мамлекеттер кошумча акча басып чыгара башташкан. С началом Первой мировой войны, многие правительства, которые не повторно отсортированных инфляции ранее и которые представили все деньги, которые они, необходимую налогообложения, начал печатать дополнительные банкноты, бумажные банкноты.
Ошол эле маалда, анда-санда бирөөгө жалданып иштеп арзыбаган акча тапкан, тилекке каршы, жашоо-шартын оңдоп алайын десе, үнөмдөөгө же чогултууга эч кандай каражаты же мүмкүнчүлүгү жок адамдар дагы болгон. С другой стороны есть люди, которые были бедными, очень бедными, люди, которые ничего не имели, кто мог бы иногда заработать небольшую монету, но которые на самом деле не имел возможность накопить ничего, чтобы улучшить свои условия.
Керээздин же мыйзамдын күчү аркасында жубайга тийиштүү болгон мурастоо укугу мурас калтыруучу менен никеде тургандыгына байланышкан анын башка мүлктүк укуктарына, анын ичинде никеде турганда чогуу тапкан мүлктүн бир бөлүгүнө карата менчик укуктарына тийиш Наследование право, принадлежащее одному из супругов в силу завещания или по закону не должно влиять на другие свои имущественные права, связанные с женившись наследодателя в том числе права собственности на часть имущества обычно приобретенного во время

Примеры переводов: Эбин тапкан эки ичет, эңсеси каткан бир ичет.

Кыргызский Английский
Же аны башка бирөө уурдап алып, бечара эптеп тапкан акчасынан кол жууп калган. He would always be under the temptation to spend them. Or he could lose them. Or somebody could steal them.
“Өлүм жазасынан каза тапкан адамдын үйүндө дарга асуу жөнүндө сөз болбойт” деген учкул сөз бар. There is a proverb that says: “One doesn’t talk about the gallows in the home of a family, one of whose members was executed.”
Киштин атасы эр жүрөк кайраттуу мергенчи болгон, бирок ал ачарчылык учурунда бир чоң ак аюунун өмүрүн кыюу менен өз элинин өмүрүн сактап калам деп жатып каза тапкан. The father of Keesh had been a very brave man, but he had met his death in a time of famine, when he sought to save the lives of his people by taking the life of a great polar bear.
Мындан тышкары, пайда тапкан ишкана катары инкубатордун ролу жана ал коомдун өнүгүшүнө таасир көрсөтүшүн күтүү карама-каршы бааларга жана максаттарга алып келиши мүмкүн. Furthermore, the role of an incubator as a profitable company in itself, and the expectation that it will have an impact on community development can lead to conflicting expectations and objectives.
Алсак, жыл сайын өпкө рагынан каза тапкан адамдардын саны жөнүндөгү кабарда бул цифра килейген авиалайнердин күн сайын кыйрашы менен барабар экендиги көрсөтүлүшү ыктымал. A story about the number of people who die of lung cancer every year might note that it is the equivalent of a jumbo jet crashing every day.
Биринчи дүйнөлүк согуштун келип чыгышы менен, талап кылынган акчаны инфляция аркылуу эмес, элге салык салуу аркылуу тапкан мамлекеттер кошумча акча басып чыгара башташкан. With the outbreak of World War I, many governments that had not re-sorted to inflation previously and had provided all the money they needed by taxation, started printing additional banknotes, paper notes.
Ошол эле маалда, анда-санда бирөөгө жалданып иштеп арзыбаган акча тапкан, тилекке каршы, жашоо-шартын оңдоп алайын десе, үнөмдөөгө же чогултууга эч кандай каражаты же мүмкүнчүлүгү жок адамдар дагы болгон. On the other hand there were people who were poor, very poor, people who had nothing, who might occasionally earn a small piece of money but who really had no opportunity to accumulate anything to improve their conditions.
Керээздин же мыйзамдын күчү аркасында жубайга тийиштүү болгон мурастоо укугу мурас калтыруучу менен никеде тургандыгына байланышкан анын башка мүлктүк укуктарына, анын ичинде никеде турганда чогуу тапкан мүлктүн бир бөлүгүнө карата менчик укуктарына тийиш Succession right belonging to a spouse by virtue of testament or at law shall not affect his other property rights connected with marrying the testator including the ownership rights to part of the property commonly acquired during marriage.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: