Меню
Эл-Сөздүк

Жабык конкурс

ЖАБЫК КОНКУРС – ишмердиктин ошол тармагында жогорку кадыр-баркка ээ болгон, белгилүү гана адамдар чакырылган конкурс.

Примеры переводов: Жабык конкурс

Кыргызский Русский
Ачык конкурс Общественный конкурс
браузер жабык . Браузер закрыты.
Жабык шериктештик Секрет партнерства
Жабык маалыматты коргоо укугу Право на защиту информации, не подлежащей раскрытию
чек жабык - операция мүмкүн эмес проверка закрыт - операция не представляется возможным
Жабык маалыматты мыйзамсыз пайдалануудан сактоо Защита информации не подлежит разглашению против незаконного использования
Жабык маалыматты мыйзамсыз пайдалангандык үчүн жоопкерчилик Ответственность за незаконное использование информации не подлежит разглашению
Жабык маалыматты мыйзамсыз пайдалануудан коргоо укугунун башкага өтүшү Назначение прав на защите информации не подлежит разглашению в отношении неправомерному использованию
Биринчи кезекте конкурс ички резервде турган адамдардын ортосунда жүргүзүлөт. В первую очередь, там будет проведен конкурс среди лиц, перечисленных в внутреннего резерва.
Ишти жабык жыйналышта кароого мыйзамда белгиленген учурларда гана жол берилет. Слушание дела в закрытом судебном заседании допускается лишь в случаях, предусмотренных законом.
- жарыя кылынган конкурс же аукцион ага бир гана инвестордун катышкандыгына байланыштуу болгон жок деп табылды. #ИМЯ?
Административдик мамлекеттик ваканттык кызмат орду пайда болгондо мамлекеттик орган тарабынан конкурс жарыяланат. Конкуренция должно быть объявлено при наличии гражданской службы общественного положения вакансии.
Конкурстун шартынын өзгөргөндүгү же алып салынгандыгы жөнүндө билдирүү конкурс жарыяланган ыкма сыяктуу жасалууга тийиш. Уведомление о измененных требований или отмены публичного конкурса должно быть сделано точно так же, как и объявления о публичном конкурсе.
Жөнөкөй шериктештик келишиминде үчүнчү жактар үчүн анын бар экендиги ачык көрсөтүлбөшү (жабык шериктештик) каралышы мүмкүн. договор о сотрудничестве могут предусматривать, что его существование не должно быть объявлено третьим лицам (секрет товарищество).
Жабык маалыматты коргоо укугу ушул Кодекстин отуз төртүнчү беренесинде каралган шарттар сакталып турганга чейин колдонулат. Право на защиту информации не подлежат раскрытию вступает в силу до тех пор, пока условия, изложенные в части первой статьи наблюдаются тридцать четвертым настоящего Кодекса.
Талаптар жана милдеттенмелер ортосунда ар бир валюта боюнча суммалардагы айырма. Валюта позициясы ачык жана жабык болушу мүмкүн. Разница между требованиями и обязательствами по суммам в разрезе каждой валюты. Валютная позиция может быть открытой и закрытой.
Жабык маалыматка укук ченеминде ээ болгон адам аны мыйзамсыз пайдаланган адамдан аны ошол замат токтотууну талап кылууга укуктуу. Лицо, правомерно владеющее информацией вправе требовать, чтобы тот, кто незаконно использует это было бы оперативно прекратить его использование.
Макулдашуунун колдонулушун токтотуу, конкурс жол-жоболорунан тышкары, баштапкы макулдашуудагы келишим сыяктуу тартипте күчүнө киргизилет. Прекращение договора вступят в силу в соответствии с теми же процедурами применительно к подписанию первоначального соглашения, за исключением тендерных процедур.
Эгерде Улуттук резервде ылайыктуу талапкер болбосо, ачык конкурс жүргүзүлөт жана калган катышуучулар үчүн арыз берүү мүмкүнчүлүгү пайда болот. В случае отсутствия подходящих кандидатов в Национальном заповеднике, открытый конкурс проводится и есть возможность подавать заявки на других участников.
Жабык маалыматка ээ болгон адам ал маалыматты түзгөн маалыматтардын баарын же бир бөлүгүн башка адамга уруксаттамалык келишим боюнча бере алат. Человек, обладающий информация не подлежит раскрытию может передавать все или часть сведений, составляющих содержание этой информации другому лицу по лицензионному договору.

Примеры переводов: Жабык конкурс

Кыргызский Английский
Ачык конкурс Public competition
браузер жабык . Browser closed .
Жабык шериктештик Secret Partnership
Жабык маалыматты коргоо укугу Right to Protection of Information Not Subject to Disclosure
чек жабык - операция мүмкүн эмес check closed - the operation is not possible
Жабык маалыматты мыйзамсыз пайдалануудан сактоо Protection of information not Subject to disclosure against unlawful use
Жабык маалыматты мыйзамсыз пайдалангандык үчүн жоопкерчилик Liability for Unlawful Use of Information Not Subject to Disclosure
Жабык маалыматты мыйзамсыз пайдалануудан коргоо укугунун башкага өтүшү Assignment of Rights to Protection of Information Not Subject to Disclosure Against Unlawful Use
Биринчи кезекте конкурс ички резервде турган адамдардын ортосунда жүргүзүлөт. In the first place, there shall be held a competition among persons listed in internal reserve.
Ишти жабык жыйналышта кароого мыйзамда белгиленген учурларда гана жол берилет. Hearing of the case in closed trial is allowed only in cases provided by law.
- жарыя кылынган конкурс же аукцион ага бир гана инвестордун катышкандыгына байланыштуу болгон жок деп табылды. - the tender or auction has been declared as abortive due to participation in such an auction of a single Investor only.
Административдик мамлекеттик ваканттык кызмат орду пайда болгондо мамлекеттик орган тарабынан конкурс жарыяланат. The competition shall be announced upon availability of a civil service public position vacancy.
Конкурстун шартынын өзгөргөндүгү же алып салынгандыгы жөнүндө билдирүү конкурс жарыяланган ыкма сыяктуу жасалууга тийиш. The notification of the altered requirements or the cancellation of the public competition must be made in exactly the same way as the announcement about the public competition.
Жөнөкөй шериктештик келишиминде үчүнчү жактар үчүн анын бар экендиги ачык көрсөтүлбөшү (жабык шериктештик) каралышы мүмкүн. Partnership contract may provide, that its existence should not be announced to third parties (secret partnership).
Жабык маалыматты коргоо укугу ушул Кодекстин отуз төртүнчү беренесинде каралган шарттар сакталып турганга чейин колдонулат. Right to protection of information not subject to disclosure shall be effective until the conditions set forth in part one of Article thirty-fourth of this Code are observed.
Талаптар жана милдеттенмелер ортосунда ар бир валюта боюнча суммалардагы айырма. Валюта позициясы ачык жана жабык болушу мүмкүн.
Жабык маалыматка укук ченеминде ээ болгон адам аны мыйзамсыз пайдаланган адамдан аны ошол замат токтотууну талап кылууга укуктуу. A person lawfully possessing information shall be entitled to demand that he who unlawfully uses it would promptly cease its use.
Макулдашуунун колдонулушун токтотуу, конкурс жол-жоболорунан тышкары, баштапкы макулдашуудагы келишим сыяктуу тартипте күчүнө киргизилет. Termination of an Agreement will take effect in accordance with the same procedures as applied to the signing of the original agreement, except for the tender procedures.
Эгерде Улуттук резервде ылайыктуу талапкер болбосо, ачык конкурс жүргүзүлөт жана калган катышуучулар үчүн арыз берүү мүмкүнчүлүгү пайда болот. In case of no suitable candidates in the National reserve, the open competition is held and there is an opportunity to submit applications for other participants.
Жабык маалыматка ээ болгон адам ал маалыматты түзгөн маалыматтардын баарын же бир бөлүгүн башка адамга уруксаттамалык келишим боюнча бере алат. A person possessing information not subject to disclosure may assign all or part of data constituting the content of this information to other person under the license agreement.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: