Меню
Эл-Сөздүк

Аскерий укук

АСКЕРИЙ УКУК – КР Куралдуу Күчтөрүн түзүү тармагында, аскерлердин жашоо-турмушун жана ишмердигин уюштурууда коомдук мамилелерди жөнгө салуучу укуктук ченемдердин жыйындысы. А. у. укуктун комплекстүү тармагы болуп эсептелет, анткени, ал салттуу тармактардагы (административдик, жарандык, эмгектик, кылмыш-жаза ж. б.) ченемдер менен бирге атайын аскердик-укуктук актыларды да өз ичине камтыйт. А. у. КР Куралдуу Күчтөрүнүн түзүлүшүнүн принциптери менен ченемдерин; аскерлерди башкаруунун негиздерин; КР Куралдуу Күчтөрүн өздүк курам менен жабдуунун жана аскер кызматын өтөөнүн тартибин; аскерлерди уюштуруунун жана материалдык жана акча каражаттары менен камсыз кылуу тартибин; командирлердин (начальниктердин) тартиптик бийлигин жана аскерлердин тартибин чыңдоонун негиздерин; аскер кызматкерлерине жана алардын үйбүлө мүчөлөрүнө жеңилдик берүүнүн, бааракы жана жөлөкпулдарды чектөөнүн маңызын жана тартибин;КР Куралдуу Күчтөрүндөгү аскер кызматкерлеринин жана жарандык персоналдардын укуктарын, милдеттерин жана жоопкерчиликтерин аныктайт.

Примеры переводов: Аскерий укук

Кыргызский Русский
укук; правильно;
Укук ээлери. Владение.
Автордук укук Право авторства
автордук укук; Право авторства;
Котормого укук. Право на перевод.
Укук субъекттери Субъекты права
Укук субъекттери Субъектов права
Укук башкармалыгы Юридический отдел
-Укук башкармалыгы #ИМЯ?
Ысымга болгон укук Право на имя автора
ысымга болгон укук; право на имя автора;
Мамлекет жана укук. Правительство и право.
Коррупциялык укук бузуулар инциденты Коррупционные
Концессиялык укук мамилелери Концессионные правоотношения
Өзгөчө укук жана менчик укугу Исключительные права и имущественные права
Фирмалык аталышка болгон укук Право на фирменное наименование
Кызматтык чыгармага болгон укук Право на бизнес работа
Товардык белгиге карата өзгөчө укук Исключительное право на товарный знак
Корголуучу укуктарды сактоого укук. Право на обеспечение соблюдения охраняемых прав:
Эфирде берүү жана буга тиешелүү укук. Радиовещания и смежных правах.

Примеры переводов: Аскерий укук

Кыргызский Английский
укук; right;
Укук ээлери. Ownership.
Автордук укук Right to Authorship
автордук укук; right to authorship;
Котормого укук. Right of Translation.
Укук субъекттери SUBJECTS OF LAW
Укук субъекттери SUBJECTS OF LAW
Укук башкармалыгы Legal Department
-Укук башкармалыгы - Legal Department
Ысымга болгон укук Right to Author's Name
ысымга болгон укук; right to author's name;
Мамлекет жана укук. Government and Law.
Коррупциялык укук бузуулар Corruption incidents
Концессиялык укук мамилелери Concession legal relationships
Өзгөчө укук жана менчик укугу Exclusive Rights and Proprietary Rights
Фирмалык аталышка болгон укук Right to Firm Name
Кызматтык чыгармага болгон укук Right to Business Work
Товардык белгиге карата өзгөчө укук Exclusive Right to a Trademark
Корголуучу укуктарды сактоого укук. Right to Enforce Protected Rights:
Эфирде берүү жана буга тиешелүү укук. Broadcasting and Related Rights.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: