Меню
Эл-Сөздүк

Активдерди сатуу

АКТИВДЕРДИ САТУУ – активдерди сатуу, алмашуу, өткөрүп берүү же башкача ажыратууну билдирет.

Активдерди сатуу

Реализация активов

Примеры переводов: Активдерди сатуу

Кыргызский Русский
калдыктарды арзан сатуу роются продаж
Баага сатуу салыгы кошулганбы? Цена включает налог с продаж?
Карызды жана активдерди башкаруу Долгов и управление активами
Мамлекеттик каржылык активдерди башкаруу Управление государственными финансовыми активами
чет өлкөлүк валюталарды сатып алуу жана сатуу; покупать и продавать иностранную валюту;
карыз милдеттенмелерди сатып алуу жана сатуу (факторинг); Покупать и продавать долговые обязательства (факторинг);
жер участкаларын пайдалануу укугун аукциондо сатуу жөнүндө; на аукционах права землепользования;
карыздык милдеттенмелерди (факторинг) сатып алуу жана сатуу; Купить и продать долговые обязательства (факторинг);
Жер тилкесин менчикке же пайдаланууга сатуу боюнча соодалашуу ачык жүргүзүлөт. Продажа земельного участка в собственность или в пользование должны быть публичными.
Балуу кагаздарды инвесторлор арасында жайгаштыруу (сатуу) ишке ашырылган рынок. Рынок, на котором осуществляется размещение (продажа) ценных бумаг среди инвесторов.
Бир валютаны башка валютанын ордуна сатып алуу/сатуу боюнча валюталык операциялар. Валютные операции, связанные с покупкой/продажей одной валюты в обмен на другую.
активдерди жиктөө жана насыялык жана ижаралык жоготуулардын ордун толтурууга резервдерди түзүүнү; классификация активов и создания возможные потери по ссудам Резерв;
фонограмманы нускаларын жайылтууга (сатуу, кирелөө жана башкалар) анын ичинде аларды чет өлкөгө берүүнү; распределение копий записи (продажа, аренда и т.д.), включая передачу за рубежом;
Муниципалдык менчиктеги мүлк сатып алуу-сатуу, менчиктештирүү же алмаштыруу жолу менен ажыратылышы мүмкүн. Недвижимость в муниципальной собственности могут быть отчуждены путем продажи, приватизации или обмена.
микрокаржы компаниясынын көрсөтүлгөн активдерди сатуусуна жана алынган суммаларды пайдалануусуна талапты; Требовать продажу указанных активов в микро-финансовой компании и использовать доходы от их продажи в некотором роде;
ж) мамлекеттик активдерди, ошондой эле мамлекеттик ички жана тышкы карыздарды башкаруу жана ага көзөмөлдүк кылуу; г) управление и контроль над активами, а также внутренние и внешние долги правительства.
Биринчиден, көчүп келүү резервацияларды талкалаганжана аны андан ары бөлүштүрүп, майдалап сатуу муундан муунга улана берген. Этот шаг уничтожил оговорки, что делает его легче дальнейшее разделение и sellwith каждое поколение проходной.
Ушул берененин 1-пунктунун 1, 3, 4, 5, 6-пунктчаларында каралган негиздер боюнча алынган жер тилкеси сатуу үчүн соодага коюлушу мүмкүн. Земельные участки, изъятые по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 3, 4, 5, 6 пункта 1 настоящей статьи, может быть обменены на продажу.
Белгилүү бир мезгил аралыгында финансылык инструменттердин катталган суммасын сатып алуу/сатуу укугуна кепилдик берген баалуу кагаз. Ценная бумага, гарантирующая право купить или продать фиксированную сумму финансовых инструментов в течение определенного периода.
Чыгарманы сатуу, алмаштыруу, кирелөөгө берүү же анын нускалары менен башка операцияларды жүргүзүү, чыгарманы жайылтуу болуп эсептелет. Распределение работы должны включать продажу, обмен, аренда и другие операции с экземпляров произведения, в том числе импорт из них.

Примеры переводов: Активдерди сатуу

Кыргызский Английский
калдыктарды арзан сатуу rummage sales
Баага сатуу салыгы кошулганбы? Does the price include sales tax?
Карызды жана активдерди башкаруу Debt and assets management
Мамлекеттик каржылык активдерди башкаруу Management of Government Financial Assets
чет өлкөлүк валюталарды сатып алуу жана сатуу; to buy and sell foreign currencies;
карыз милдеттенмелерди сатып алуу жана сатуу (факторинг); Purchase and sell debt liabilities (factoring);
жер участкаларын пайдалануу укугун аукциондо сатуу жөнүндө; on auctions of land use rights;
карыздык милдеттенмелерди (факторинг) сатып алуу жана сатуу; Buy and sell debt liabilities (factoring);
Жер тилкесин менчикке же пайдаланууга сатуу боюнча соодалашуу ачык жүргүзүлөт. Sale of a land plot into ownership or for use shall be public.
Балуу кагаздарды инвесторлор арасында жайгаштыруу (сатуу) ишке ашырылган рынок.
Бир валютаны башка валютанын ордуна сатып алуу/сатуу боюнча валюталык операциялар.
активдерди жиктөө жана насыялык жана ижаралык жоготуулардын ордун толтурууга резервдерди түзүүнү; classification of assets and creation of Loan Loss Reserve;
фонограмманы нускаларын жайылтууга (сатуу, кирелөө жана башкалар) анын ичинде аларды чет өлкөгө берүүнү; distribution of the copies of record (sale, lease and etc.), including the transfer abroad;
Муниципалдык менчиктеги мүлк сатып алуу-сатуу, менчиктештирүү же алмаштыруу жолу менен ажыратылышы мүмкүн. Property in municipal ownership may be alienated by sale, privatization or exchange.
микрокаржы компаниясынын көрсөтүлгөн активдерди сатуусуна жана алынган суммаларды пайдалануусуна талапты; Require the sale of specified assets by the micro-finance company and utilize the sale proceeds in a certain way;
ж) мамлекеттик активдерди, ошондой эле мамлекеттик ички жана тышкы карыздарды башкаруу жана ага көзөмөлдүк кылуу; g) Management and control over assets as well as internal and external debts of the government.
Биринчиден, көчүп келүү резервацияларды талкалаганжана аны андан ары бөлүштүрүп, майдалап сатуу муундан муунга улана берген. The move destroyed the reservations, making it easier to further subdivide and to sellwith every passing generation.
Ушул берененин 1-пунктунун 1, 3, 4, 5, 6-пунктчаларында каралган негиздер боюнча алынган жер тилкеси сатуу үчүн соодага коюлушу мүмкүн. Land plots withdrawn on the grounds provided by subparagraphs 1, 3, 4, 5, 6 of point 1 of this Article may be traded at sale.
Белгилүү бир мезгил аралыгында финансылык инструменттердин катталган суммасын сатып алуу/сатуу укугуна кепилдик берген баалуу кагаз.
Чыгарманы сатуу, алмаштыруу, кирелөөгө берүү же анын нускалары менен башка операцияларды жүргүзүү, чыгарманы жайылтуу болуп эсептелет. Distribution of the work shall include sale, exchange, lease and other operations with copies of the work, including the import of them.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: