Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
<->
 
Яндекс переводчик <->
История Ваших переводов:
 
 
История/закладки
Онлайн инфо/переводы
Онлайн переводчик
Найденные
Перевод/результат для - талап боюнча
 

талап боюнча

 
до востребования
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов:(бета) талап боюнча

КыргызскийРусский
Кайрылган адамдын укуктарына жана мыйзамдуу таламдарына тиешелүү суроо-талап боюнча маалымат акысыз берилет.Запрашиваемая информация в связи с правами и законных интересов дознавателя обеспечивается бесплатно..
Бир суроо-талап боюнча маалымат берүүдөн баш тартуу орун алды, анткени мыйзам тарабынан Юридикалык жактардын мамлекеттик реестрине жиберилген суроо-талап үчүн төлөм каралган.В одном случае было отказано предоставить информацию, в связи с тем, что закон предусматривает выплаты за каждый запрос в Государственный реестр юридических лиц..
Нак акча каражаттарына оңой айландырылышы мүмкүн болгон акча каражаттары ж.б. активдер: бул, казына векселдери, талап боюнча төлөнүүчү аманаттар жана башкалар, алар карыздык милдеттенмелерди төлөө үчүн колдонулушу мүмкүн.Денежные средства и другие активы, которые могут быть легко превращены в наличные денежные средства: казначейские векселя, вклады до востребования и т.д., и использованы для погашения долговых обязательств..
Нак акча, алтын, талап боюнча төлөнүүчү эсептердеги каражаттардын калдыгы, депозиттер (1 айга чейинки мөөнөттөгү), мамлекеттик баалуу кагаздар, коммерциялык векселдер жана банктын нак акчага жеңил айландырылуучу башка каражаттары.Наличные деньги, золото, остатки средств на счетах до востребования, депозиты (сроком до одного месяца), государственные ценные бумаги, коммерческие векселя и другие средства банка, легко конвертируемые в наличные деньги..
Төлөмдөрдү жүзөгө ашырууда түздөн-түз колдонулушу мүмкүн болгон, айыптык төлөм төлөөсүз жана кандайдыр бир чектөөлөрсүз баштапкы талап боюнча номиналга ылайык алмаштырыла турган депозиттер (эсептешүү эсептериндеги акча каражаттар).Депозиты (денежные средства на расчетных счетах), которые могут быть непосредственно использованы при осуществлении платежей и могут быть обменены по номиналу по первому требованию без уплаты штрафов и каких-либо ограничений.
Финансы-кредит мекемеси тарабынан башка жактардан өз учурунда кайтаруу, төлөөгө жөндөмдүүлүк, мөөнөтүндө төлөө шарттарында келишим боюнча кабыл алынган акча каражаттардын суммасы. Депозиттер мөөнөттүү жана талап боюнча төлөнүүчү депозиттерге бөлүнөт.Сумма денежных средств, принятая финансово-кредитным учреждением по договору от другого лица на условиях возвратности, платности, срочности. Депозиты бывают срочные и до востребования..
Депозит – бул, финансы-кредит мекемеси тарабынан убагында кайтаруу, төлөөгө жөндөмдүүлүк, мөөнөтүндө төлөө шарттарында башка жактардан келишим боюнча тартылган акча каражаттарынын суммасы. Депозиттер мөөнөттүү жана талап боюнча төлөнүүчү болуп бөлүнөт.Депозит – это сумма денежных средств, принятая финансово-кредитным учреждением по договору от другого лица на условиях возвратности, платности, срочности. Депозиты бывают срочные и до востребования..
Жеке адамдардын жана юридикалык жактардын атынан коммерциялык банктарда талап боюнча төлөнүүчү депозиттерге жана мөөнөттүү депозиттерге жайгаштырылган, ошондой эле депозиттерди тартуу укугуна ээ башка финансы-кредит мекемелериндеги депозиттерге салынган каражаттардын жыйындысы.Совокупность средств, размещенных в коммерческих банках от имени физических и юридических лиц в депозиты до востребования и срочные депозиты, а также депозиты других финансово-кредитных учреждений, имеющих право на привлечение депозитов..
Бул, финансы-кредит мекемесинде аманат келишими боюнча акча каражаттарын сактоо жана топтоо үчүн ачылган жана эсеп ээси ишкердикти жана/же үчүнчү жактар менен мына ушундай эле иш чөйрөсүн жүзөгө ашыруусуна байланыштуу эсептешүүлөр үчүн каралбаган депозит. Талап боюнча төлөнүүчү депозиттин каражаттары аманатчынын биринчи эле талабы боюнча төлөнүп берилет.Депозит до востребования – это депозит, открытый в финансово-кредитном учреждении для хранения и накопления денежных средств по договору вклада и не предназначенный для расчетов, связанных с осуществлением владельцем счета предпринимательской и/или подобной деятельности, с третьими лицами. Средства с депозита до востребования выплачиваются по первому требованию вкладчика..
Финансы-кредит мекемеси тарабынан төлөөгө жөндөмдүүлүк, мөөнөтүндө төлөө жана кайтарып берүү шарттарында башка жактардан келишим боюнча кабыл алынган акча каражаттарынын суммасы. Аманаттар мөөнөттүү жана талап боюнча төлөнүүчү болуп бөлүнөт. Талап боюнча төлөнүүчү аманаттар сактоо мөөнөтүн көрсөтүүсүз, ал эми мөөнөттүү аманаттар – белгилүү бир мөөнөткө салынат.Сумма денежных средств, принятая финансовокредитным учреждением по договору от другого лица на условиях возвратности, платности, срочности. Вклады бывают срочные и до востребования. Вклады до востребования вносятся без указания срока хранения, а срочные вклады – на определенный срок..
Банк тарабынан мудараба келишиминин негизинде тартылган каражаттар чагылдырылган кардарлардын эсептери. Инвестициялык эсептер төмөнкү түрлөргө бөлүнөт: чектелбеген инвестициялык эсептер – бул, кардарлардын эсептери, аларда чектелбеген/жалпы мудараба келишиминин негизинде банк тарабынан тартылган каражаттар чагылдырылат.
чектелген инвестициялык эсептер – бул, кардарлардын эсептери, аларда чектелген/атайы мудараба келишиминин негизинде банк тарабынан тартылган каражаттар чагылдырылат.
ачык инвестициялык эсептер – бул, кардарлардын эсептери, аларда мудараба келишиминин негизинде тартылган каражаттар чагылдырылат, алардын шарттарына ылайык инвестор мударибден ал сунуштаган акча каражаттарын мөөнөтүнөн мурда (биринчи талап боюнча) алууга укуктуу.
жабык инвестициялык эсептер – бул кардарлардын эсептери, аларда мудараба келишиминин негизинде тартылган каражаттар чагылдырылат, алардын шарттарына ылайык инвестор келишимде аныкталган мөөнөт келип жеткенден кийин мударибден сунушталган акча каражаттарын алууга укуктуу. Бул учурда инвестор келишимде аныкталган пайданын бөлүгүн алууга укугу бар.
Счета клиентов, на которых отражаются средства, привлеченные банком на основе договора мудараба. Инвестиционные счета делятся на следующие виды: неограниченные инвестиционные счета – это счета клиентов, на которых отражаются средства, привлеченные банком на основе договора неограниченная/общая мудараба;
ограниченные инвестиционные счета – это счета клиентов, на которых отражаются средства, привлеченные банком на основе договора ограниченная/специальная мудараба;
открытые инвестиционные счета – это счета клиентов, на которых отражаются средства, привлеченные банком на основе договора мудараба, по условиям которой инвестор вправе досрочно (по первому требованию) получить у мудариба предоставленные им денежные средства. закрытые инвестиционные счета – это счета клиентов, на которых отражаются средства, привлеченные банком на основе договора мудараба, по условиям которой инвестор вправе после наступления срока определенного договором получить у мудариба предоставленные им денежные средства. В этом случае инвестор вправе по-
лучить часть прибыли определенную договором..

Найти все переводы слова "талап боюнча" на Кыргызском языке из всех словарей в системе - Эл-Сөздүк

Хотите добавить свой перевод для слово: "талап боюнча"? Ввойти


Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук:
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru