Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
<->
 
Яндекс переводчик <->
История Ваших переводов:
 
 
История/закладки
Онлайн инфо/переводы
Онлайн переводчик
Найденные
Перевод/результат для - талаптагыдай
 

талаптагыдай

 
надлежащий
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов:(бета) талаптагыдай

КыргызскийРусский
келишимди аткарбоону же талаптагыдай аткарбоонун натыйжаларын;Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договора;.
өзүнүн кызмат милдеттерин аткарбагандыгы же талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн муниципалдык кызматчылардын жоопкерчиликтүүлүгү;муниципального ответственность работника за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих функций;.
Уюмдун кызматкерлеринин аракеттенүүсү/аракеттенбей коюусунан жана талаптагыдай даярдыктан өтпөгөндүгүнөн улам жоготуу тобокелдиги.Риск возможных потерь, связанный с действиями/бездействиями и подготовленностью сотрудников организации..
Шериктикти түзгөн учурда жалпы мүлк мурда тейлеген тарап тарабынан имаратты камсыз кылуунун ырааттуу иштеген тутуму менен талаптагыдай тартипке келтирилүүгө тийиш.Во время основания партнерства партия должна принести общего имущества в надлежащем состоянии с обеспечением, что услуги коммунальных и инженерных систем функции здания в обязательном порядке..
Бул, макулдашылган лимиттин чегинде белгилүү бир мезгил ичинде кредит берүүгө карыз алуучу алдындагы банктын же башка кредит мекемесинин талаптагыдай тариздетилген милдеттенмеси.Кредитная линия – юридически оформленное обязательство банка или другого кредитного учреждения перед заемщиком предоставить ему в течение определенного периода кредиты в пределах согласованного лимита..
Мамлекеттик кызматчы тарабынан ага жүктөлгөн милдеттерди аткарбай коюу же талаптагыдай эмес аткаргандыгы үчүн мамлекеттик кызматчыга төмөнкүдөй тартип жазалары колдонулушу мүмкүн:Следующие дисциплинарные взыскания могут быть наложены на государственного служащего за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него:.
Тараптар макулдашуу боюнча өз милдеттенмелерин аткарбагандыгы же талаптагыдай эмес аткаргандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо менен макулдашуунун шартына ылайык жоопкерчилик тартат.Стороны будут поддаваться за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих договорных обязательств, как это предусмотрено Законом Кыргызской Республики..
Аткаруунун ыкмаларына жана иш ыраатына, ошондой эле талаптагыдай эмес аткарылган учурда көрүлүүгө тийиш болгон чаралар жагында колдонулган укуктан тышкары, аткаруу ишке ашырылып жаткан өлкөнүн укугу да эске алынат.Что касается средств и процедуры исполнения, а также мер, которые должны быть приняты в случае ненадлежащего исполнения, кроме применимого права, закон страны, где исполнение происходит должны быть приняты во внимание..
Мамлекеттик кызматчыны мамлекеттик органдын администрациясынын демилгеси боюнча бошотуу ушул Мыйзамга ылайык талаптагыдай жол-жоболор аткарылгандан кийин статс-катчынын макулдугу менен мамлекеттик органдын жетекчиси тарабынан жүргүзүлөт.Увольнение государственного служащего по инициативе администрации государственного органа принимается руководителем государственного органа с согласия государственного секретаря по осуществлению всех соответствующих процедур в соответствии с настоящим Зак.
салык консультанттарынын өздөрүнүн милдеттерин кесиптик жактан талаптагыдай аткаруусуна көзөмөл жүргүзүүнү, аларды жоопкерчиликке тартууну, анын ичинде квалификациялык сертификаттын же лицензиянын күчүн токтотууну же токтото турууну жүзөгө ашырууга;осуществляют контроль профессиональных обязанностей должным образом выполненных налоговых консультантов, называя их к ответственности, а также приостановить или прекратить квалификационный сертификат или лицензию;.
Эгерде зыян келтирүүгө алып келген баланын жүрүш-турушу баланы тарбиялоо боюнча ата-энелик милдетти талаптагыдай жүргүзүүнүн кесепети болуп саналса, сот ата-энелик укуктан ажыратылган ата-энелерге алар андай ата-энелик укуктан ажыратылгандан кийин үч жыл Суд может возложить ответственность на родителей лишен прав родительских за вред, причиненный несовершеннолетним, его ребенок, в течение трех лет после родитель лишается прав родительских, должны поведение ребенка, причинившим.
Мамлекеттик кызматчынын тартип жоопкерчилиги деп мамлекеттик органдын жетекчисинин (жалдоочунун) мамлекеттик кызматчыга карата анын өз кызматтык милдеттерин айыптуу, укукка каршы аткаргандыгы, аткарбай койгондугу же талаптагыдай эмес аткаргандыгы (тартип Дисциплинарная ответственность государственного служащего означает, что менеджер государственного органа (работодателя) в отношении гражданского служащего может занять несколько дисциплинарных мер (наказаний) для виновных или незаконных действий, невыполн.
Камсыздандырылуучу катары камсыздандыруу милдети жүктөлгөн жак негизсиз жыйган сумма анын бул милдетти аткарбагандыгы же талаптагыдай аткарбагандыгынан улам Мамлекеттик камсыздандырууга көзөмөлдүк кылуу органдарынын доосу боюнча ушул Кодекстин үч жүз алтыСуммы необоснованно спасены человеком, который имеет обязательство страхования как застрахованного в связи с его невыполнением этого обязательства или ненадлежащее исполнение, должны быть собраны по иску органов надзора Государственный страховой в доход т.
Салык консультанттар палатасынын негизги милдеттери өзүнүн мүчөлөрүнүн кесиптик, мыйзамдуу кызыкчылыктарын жана укуктарын коргоо, салык консультанттарынын өздөрүнүн кесиптик милдеттерин талаптагыдай аткаруусуна көзөмөл жүргүзүү, мамлекеттик бийлик жана баОсновными функциями налоговых консультантов Палаты являются: защита профессиональных и законных интересов и прав своих членов, контроль профессиональных обязанностей должным образом осуществляется налоговыми консультантами, представление интересов своих ч.
Ишенимге негизденген мамилелерден улам келип чыккан жоопкерчиликтүүлүк.
Ислам банктарынын жана «ислам терезесине» ээ банктардын ишин жөнгө салуу максатында, фидуциардык жоопкерчиликтүүлүк – бул, инвестициялык эсеп ээлеринин акча каражаттарын талаптагыдай тескөө жана мудараба келишиминде белгиленген шарттарды сактоо боюнча банктын өз кардарлары алдында жоопкерчилиги.
Ответственность, возникающая в отношениях, основанных на доверии.
Для целей регулирования деятельности исламских банков и банков, имеющих «исламское окно», фидуциарная ответственность – это ответственность банка перед своими клиентами по надлежащему управлению денежными средствами держателей инвестиционных счетов и соблюдению условий, оговоренных в договорах мудараба..
Күрөөлүк мүлккө баа берүү максатында жоюу наркы – бул талаптагыдай маркетингсиз жана жарнамалоосуз эле, кыска мөөнөт ичинде активди сатып өткөрүүдөн реалдуу алынышы мүмкүн болгон активдин наркы.
Бухгалтердик эсепке алуу максатында жоюу наркы – бул, колдонуудан калышынан улам күтүлүп жаткан сарптоолорду эсептен алып салуу менен пайдалуу кызмат өтөө мөөнөтүнүн акырында актив үчүн субъект алууну көздөп жаткан таза сумма.
Для целей оценки залогового имущества ликвидационная стоимость – это стоимость актива, которая реально может быть получена при реализации актива в короткие сроки, без должного маркетинга и рекламы.
Для целей бухгалтерского учета ликвидационная стоимость – это чистая сумма, которую субъект ожидает получить за актив в конце срока его полезной службы за вычетом ожидаемых затрат по его выбытию..

Найти все переводы слова "талаптагыдай" на Кыргызском языке из всех словарей в системе - Эл-Сөздүк

Хотите добавить свой перевод для слово: "талаптагыдай"? Ввойти


Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук:
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru