Меню
Эл-Сөздүк

таламдаш топтор

заинтересованные группы
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: таламдаш топтор

Кыргызский Русский
Топтор үчүн арзандатуулар барбы? Есть ли скидки для групп?
Топтор көйгөйдү чечүү үчүн, өз Кеңешинин пландары жөнүндө айтып бериши керек. Пусть группы доложить о плане их Советом для решения этого вопроса.
Омбудсмендин (Акыйкатчынын) таламдаш адамга көрсөткөн кызматтары акысыз болуп саналат. Услуги по Омбудсмена (Акыйкатчы) должны быть доставлены заинтересованных сторон бесплатно.
Голливуддун салттуу фильм тартуу модели боюнча, фильм тасмасы 35 мм камералар менен тартылчу жана аларды бир нече топтор алып жүрчү. В традиционной модели производства в Голливуде, фильмы снимаются с большими камерами 35мм и обслуживает многочисленный персонал их.
Өткөн кодулоонун кесепеттери оңдолуп жана максаттуу топтор уюмда бирдей пропорцияда көрсөтүлгөндө, атайын чаралар четтетилиши керек. Как только последствия прошлой дискриминации корректируется и целевые группы ели представлены в учреждении в равной пропорции специальные меры должны быть удалены.
Утуш фораны эске алуу менен тиешелүү түрдө кабыл алуучу топтор же конок топтор топтогон голдордун (упайлардын) айырмасына карай аныкталат. Победа определяется разностью целей (баллов) получили соответственно принимающими-команд и гостевых команд с учетом суп.
Кошумчаланган убакытта катталган киргизилген топтор (голдор), оюнчуларды алмаштыруу жана оюндун башка окуялары негизги мезгил ичинде болгон деп табылат. Результаты (цели), замена игроков, и другие события игры фиксируется в дополнительном времени, должны рассматриваться как сделано в базовой времени.
таламдаш тараптардын экологиялык экспертизаны уюштуруу, жүргүзүү, анын сапаты, чечимдеринин ишке ашырылышы үчүн жоопкерчилигинин принциптерине негизделинет. Ответственность сторон участвует в организации, реализации, качества экологической экспертизы и реализации ее рекомендаций.
Диний коомчулуктарга (өзгөчө кызыкчылыктарды көздөгөн топтор) өкмөттү өз керт башынын мүдөөсү үчүн колдонууга тыюу салынат, эгер алар өз укуктарын коргоого аргасыз болушпаса гана. Религиозные общины (как и другие группы по интересам), не должны INSTRUM entalise правительство в своих целях, если цель не является просто защита их прав.
Бул саясат, эгерде кээ бир топтор мурдагы тарыхый кодулоонун бирдей эмес старттык мүмкүнчүлүктөргө ээ болуп, эмгек рыногуна кирсе бирдейлик мүмкүнчүлүктөргө жетишүүгө кыйын экендигин божомолдойт. Эта политика предполагает, что трудно достичь равных возможностей, если некоторые группы выходят на рынок труда, имеющий неравные стартовые возможности из-за предыдущего, исторический дискриминации.
Омбудсмен (Акыйкатчы) сот өндүрүшүнүн маселеси болуп калган тигил же бул даттануулар боюнча жагдайларды карабайт жана өз иш-аракетин баштагандан кийин таламдаш жак даттануусун же апелляциясын сотко же Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотуна жөнөтсө и Омбудсмен (Акыйкатчы) не рассматривают дела по жалобам, которые уже есть предметом судопроизводства и прекращает любые действия, если заявитель подает жалобу или обращение в суд Конституционного суда.
• МКЮАнын (АДГСтин) чечимдерди кабыл алуунун деңгээлинде жана жакыр топтор үчүн кошумча окутуп-үйрөтүү боюнча атайын чараларды кошуп алганда бүтүндөй мамлекеттик кызмат тутумунда гендердик тең салмактуулукка жетишүү боюнча чараларды иштеп чыгуу жана кирги | Разработка и внедрение мероприятий, направленных на достижение гендерного баланса на уровне принятия решений в CSAKR и в системе государственной службы в целом, в том числе специальные меры по обеспечению дополнительной подготовки для уязвимой группы
ж) мамлекеттик кызмат орундарынын реестри - мамлекеттик органдар, категориялар, топтор боюнча, ошондой эле башка белгилер боюнча бир түргө келтирилген жана классификацияланган мамлекеттик кызматтын кызмат орундарынын Кыргыз Республикасынын Президенти беки е) Реестр государственных должностей список позиций в рамках гражданской службы, утвержденного Президентом Кыргызской Республики, унифицированы и объявление государственными органами, категорий, групп и любых других критериев, утвержденных Президентом Kyr
Мыйзам менен анда көрсөтүлгөн адамдарга камсыздандырылуучу катары башка адамдардын өмүрүн, ден соолугун же мүлкүн камсыздандыруу милдети же өзүнүн эсебинен же болбосо таламдаш жактардын (милдеттүү камсыздандыруу) эсебинен башка адамдардын алдындагы жаранд В тех случаях, когда закон налагает на лиц, указанных в нем обязательное страхование в качестве страхового жизни, здоровью или имуществу других лиц или гражданской ответственности перед другими лицами за свой счет или за счет заинтересованных чел
Кыргызстандын журналисттерине Этика кодексин жайылтуу боюнча ЖМКпарда журналист менен иштөөчү Ошто жана Жалал-Абадда мониторингдик топту түзүү. Топтор үчүн аймактын журналисттеринин этикалык категориясын түшүндүрүү боюнча кошумча кадамдар иштелип чыгылган Мониторинг группы были созданы в Оше и Джалал-Абаде, работа с журналистами, чтобы выполнять Кодекс этики журналистов в Кыргызстане и дополнительных шагов были разработаны с группами для популяризации этики журналистов в регионе, в р
Казыналык мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары жактырган бюджеттин аткарылышына натыйжалуу көзөмөлдүктү жүзөгө ашыруу үчүн жоопкер болуп бюджеттин аткарылышынын жүрүшү жөнүндө таламдаш тийиштүү органга үзгүлтүксүз маалымат берип Казначейства берет на себя ответственность за осуществление эффективного контроля за исполнением бюджетов, утвержденных республиканских и местных органов власти для всех республиканских и местных бюджетных учреждений и регулярно представлять доклады о рав
Качкынды жана Кыргыз Республикасындагы качкын статусун берүү жөнүндө расмий өтүнүч билдирген адамды мамлекеттик чек арага жакын жайгаштыруу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруусунун таламдаш болгон органда Размещение беженца или лица, ищущего убежища в Кыргызской Республике осуществляется в непосредственной близости от государственной границы, при условии согласия между компетентными государственными учреждениями Кыргызской Республики в соответствии с legis

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: