Меню
Эл-Сөздүк

таза салыктар

чистые налоги
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: таза салыктар

Кыргызский Русский
таза; очистить;
Таза салмагы: 100 г Масса нетто: 100 г
Макулдашууну аткаруудагы салыктар менен төлөмдөр Налоги и платежи, сопровождающие выполнение договора
Таза оюн түрүндө үлгүлүк эмес тескөөдө сервер иштелип жатат. Сервер работает под управлением нестандартных настройку на чистом типа игры.
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган салыктар кирет. налоги, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики.
Баа берүү максатында нарктан жергиликтүү салыктар алып салынат. Для целей оценки местные налоги должны быть исключены из цены.
- өкмөттүк эмес уюмдардын таза жана ачык шайлоолорду өткөрүү боюнча демилгелерин колдоо - Поддержка инициатив ближайшие от НПО на справедливых и открытых выборов;
өсүү потенциалы бар, таза жана алгылыктуу башкарылган, бизнес боюнча кеңештерге чындап муктаж болгон потенциал для роста, доверия и респектабельного управления, с подлинной необходимости бизнес-консультирование
- Борбордук шайлоо комиссиясынын таза жана ачык шайлоолорду уюштуруу жана өткөрүү боюнча демилгелерин колдоо. #ИМЯ?
Кыргыз Республикасынын бюджетине чегерүүлөрдөн кийинки таза пайданын калдыгы Кыргыз банкынын жалпы резервине которулат. Баланс чистой прибыли после отчислений в бюджет Кыргызской Республики должны быть переданы в общие резервы Банка Кыргызстана.
Киноиндустрия жеке адамдардан тартып башкы киностудияларга чейин айлана-чөйрөнү таза тутууга багытталган иш-аракеттерди өздөштүрүүдө. Киноиндустрия, от частных лиц до крупных студий, является принятие более экологически чистые методы.
Кредиттерге/насыяларга (займдарга) карата бул, таза агым – бул каражаттарды дүңүнөн берүү жана негизги сумма боюнча төлөөлөрдүн ортосундагы айырма. Применительно к кредитам/займам чистый поток
– это разность между валовым предоставлением средств и платежами по основной сумме.
Фирманын белгилүү бир мезгил ичиндеги активдери, пассивдери жана өздүк капиталынын таза наркы тууралуу жыйынтыкталган отчет; фирманын бухгалтердик балансы. Сводный отчет об активах, пассивах и чистой стоимости собственного капитала фирмы на определенный период; бухгалтерский баланс фирмы.
Жер казынасын пайдаланууда продукцияны бөлүштүрүү жөнүндөгү макулдашууну аткаргандагы салыктар менен төлөмдөр Кыргыз Республикасынын Салык жана Бажы кодекстерине ылайык төлөнөт. Налоги и платежи, сопровождающие выполнение договора будут выплачены в соответствии с НК РФ и Таможенного кодекса Кыргызской Республики.
Системада белгиленген убакыт аралыгы, ал мезгил ичинде клиринг жүзөгө ашырылат. Клирингдик сессия системанын катышуучуларынын таза позициялары боюнча акыркы эсептешүүлөр менен жыйынтыкталат. Установленный в системе период времени, в течение которого осуществляется клиринг. Клиринговая сессия завершается окончательным расчетом по чистым позициям участников системы.
Бийлик тууралуу баяндаган кабарлар супсак сыяктуу сезилиши мүмкүн, бирок салыктар менен чыгымдар бардык адамдарга тикелей таасир тийгизгендиктен, алар акчанын кайда жумшалып жатканын билиши керек. Рассказы о государственном финансировании может показаться сухим, но налоги и расходы влияют на аудиторию прямо и люди должны знать, куда идут их деньги.
Улуттук банктын банктар аралык валюта тооруктарында АКШ долларын таза сатуусунун көлөмү 2010-жылдын биринчи чейрегинде 52,4 млн. АКШ долларын түзгөн (2009- жылдын биринчи чейрегинде таза сатуу 145,1 млн.АКШ долларын түзгөн). Объем чистых продаж НБКР долларов США на межбанковском продаж валютных за первый квартал 2010 года составила US $ млн 52,4 (в первом квартале 2009 года чистый объем продаж сделали US $ 145 100 000).
баалуу металлдардын өлчөнгөн куймалары – куйманын лигатурдук массасынын кеминде 99,99% түзгөн химиялык жактан таза негизги металлдан турган, белгилүү бир массадагы баалуу металлдардан даярдалган жана маркировкаланган куймалар. мерные слитки драгоценных металлов – изготовленные и маркированные слитки драгоценных металлов определенной массы с содержанием химически чистого основного металла не менее 99,99% лигатурной массы слитка.
Улуттук банктын АКШ долларын таза сатуусу 2010- жылдын 11 айы ичинде 218,9 млн. АКШ долларын түзгөн, доллардын алмашуу курсу 6,28 пайызга жогорулаган (2009-жылдын ушул эле мезгилинде Улуттук банк¬тын АКШ долларын таза сатуусу 134,65 млн. АКШ долларын түзү Чистый объем продаж Национальным банком долларов США сделал 218.9 миллиона долларов за 11 месяцев 2010 года курс доллара США увеличился на 6,28 процентов (чистый объем продаж Национальным банком долларов США сделал 134650000 долларов США в аналогичном пер
Банк тутумунун таза чет өлкө активдери 2010-жылдын январь-ноябрь айлары ичинде ( + ) 16,2 пайыз чегинде салым кошуу менен М2Х кеңири мааниде колдонулуучу акчанын көбөйүүсүнө таасирин тийгизген, 2009-жылдын ушул эле мезгилинде анын салымы (+) 41,2 пайызды Чистые иностранные активы банковской системы за январь-ноябрь 2010 года повлияли на увеличение денежной массы М2Х с вкладом (+) 16,2 процента, тогда как в аналогичном периоде 2009 года вклад (+) 41,2 процента.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: