Меню
Эл-Сөздүк

сертификат чынжырын түзүү

построение цепочки сертификатов
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: сертификат чынжырын түзүү

Кыргызский Русский
Кэш түзүү . Кэш Строительство.
Өзөктүү жупту түзүү Создание пары ключей
Контракттарды тике түзүү Прямое заключение контракта
Кайра уюштуруу/кайра түзүү Реорганизация / реструктуризация
Макулдашууну түзүү тартиби. Подписание соглашения процедуры.
Сүйлөшүүлөр жана келишим түзүү Переговоры и присуждение контракта
Макулдашууларды түзүү жана аткаруу. Подписание и исполнение соглашений.
Квалификациялык сертификат, лицензия квалификационный аттестат, лицензия
диний негизде саясий партияларды түзүү Создание политических партий на религиозной основе.
Консультанттардын кыскача тизмесин түзүү Компиляция короткий список консультантов
консультанттардын кыскача тизмесин түзүү; Подготовка короткого списка консультантов;
сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү жана келишим түзүү. переговоры и присуждение контракта.
3) жер рыногун түзүү жана аны натыйжалуу иштетүү; 3) формирование рынка земли и его эффективного функционирования;
Кыргыз Республикасынын Топтолгон фондусун түзүү Создание консолидированного фонда КР
-окуучулардын коопсуз окушу үчүн шарттарды түзүү. #ИМЯ?
Мүлккө муниципалдык менчикти күтүүгө келишим түзүү. Подряд на содержание муниципального имущества.
(1) шериктикти түзүү жана анын уставын бекитүү жөнүндө; (1) формирование партнерства и утверждения своего устава;
өкүлчүлүктүү органдарда фракцияларды түзүү формасында путем формирования фракций в представительных органах;
Камсыздандыруу келишиминин түрү, мазмуну жана аны түзүү Форма, содержание и заключение договора страхования
Квалификациялык сертификат чектелбеген мөөнөткө берилет. Квалификационного аттестата выдается без ограничения срока.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: