Меню
Эл-Сөздүк

маалымдоо (МБТ)

сообщить (ИКТ)
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: маалымдоо (МБТ)

Кыргызский Русский
маалымдоо поставить в известность;
Башкаруу боюнча маалымдоо баяндамалары Информация Отчеты Управление
Эл алдында окууга жана жалпыга маалымдоо үчүн окууну берүүгө укук. Право на публичное чтение и на сообщение для всеобщего сведения в декламации.
Катталган укук жөнүндө документ берүү жана маалымдоо кызматын көрсөтүү Выдача документа на зарегистрированном праве и обеспечение информационных услуг
Жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары менен жакшы мамиледе болуңуз. Держите хорошие отношения с местными средствами массовой информации.
Маданият, көркөмөнөр, адабият, илим жана жалпыга маалымдоо каражаттары - эркин. Культура, искусство, литература, наука и средства массовой информации свободны.
Эл алдында көрсөтүүгө жана жалпыга маалымдоо үчүн көрсөтүүнү өткөрүп берүүгө укук. Право на публичное исполнение и сообщение для всеобщего сведения представления.
Кыргыз банкы ай сайын кошмо балансын жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялап турат. Банк Кыргызстана публикует сводный баланс в средствах массовой информации ежемесячно.
жалпыга маалымдоо үчүн алардын чыгармаларын окуунун кандай гана ыкмасына болбосун берүү. любое сообщение для всеобщего сведения в чтение своих произведений.
Кыргыз банкынын ишинин негизги багыттары жөнүндөгү маалыматтар жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланат. Информация из главных направлений деятельности Банка Кыргызстана должны быть опубликованы в средствах массовой информации.
Жалпыга маалымдоо каражаттары кийин Челси Клинтонго көрсөткөндөй “чын тийбес” мамилеге Картер кириптер болгон эмес. Картер не получить "руки прочь" лечение, что СМИ позже предоставляемой Челси Клинтон.
Бепгилуу болуу учун жалпыга маалымдоо каражаттары менен кызматташтыкты пайдалануу зарыл (өзгөчө, радио жана телекөрсөтүү менен). Используйте партнерских медиа для создания осведомленности (особенно с телевидением и радио).
жалпыга маалымдоо каражаттарына (жана)же мамлекеттик сатып алуулардын бюллетенине сатып алуулардын жол-жоболорунун натыйжалары жөнүндө эсеби жарыялайт. публикует в средствах массовой информации (и) или в Бюллетене по государственным закупкам отчета об итогах государственных закупок исходящих;
жайылтуу, эл алдында көрсөтүү жана ушундай жол менен кайра чыгарылган же кайрадан жасалган чыгармаларды жалпыга маалымдоо үчүн жөнөтүүлөр боюнча кабарлоо. распространение, публичное исполнение и публичное сообщение по проводам таким образом произведений адаптирована или воспроизведена.
Мамлекет тарыхый эстеликтерди коргойт, адабият, көркөмөнөр, илим, жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана спорттун өнүгүшү үчүн кам көрөт, зарыл шарттарды түзөт. Государство защищает исторические памятники, заботится и создает необходимые условия для развития литературы, искусства, науки, средств массовой информации и спорта.
мындай жол менен кайра жасалган же кайра чыгарылган чыгармаларды эл алдында көрсөтүү жана аткаруу жана жалпыга маалымдоо үчүн жөнөтүүлөр боюнча аларды кабарлоо. публичное исполнение и сообщение для всеобщего сведения по проводам таким образом произведений адаптирована или воспроизведена.
экологиялык экспертиза боюнча атайын ыйгарым укук берилген органга караштуулу администрациялык аймакта болжолдонуучу чарбалык жана башка иш-аракеттер жөнүндө маалымдоо. Информирование уполномоченным государственным органом по экологической экспертизе о намечаемой хозяйственной и иной деятельности на соответствующей территории.
Лизинг берүүчү лизинг алуучуга жазуу жүзүндө маалымдоо менен лизинг келишими боюнча өз укугун жана милдеттерин толугу менен же жарым-жартылай үчүнчү жакка ыйгарып бериши мүмкүн. Лизингодатель может уступить свои права третьим лицам в полном объеме или частично, в соответствии с договором аренды, отправив письменное уведомление арендатору.
Сатып алуучу уюм жеке консультанттарды жалпыга маалымдоо каражаттары жана мамлекеттик сатып алуулардын Бюллетени аркылуу төмөндөгүдөй учурларда тапшырмаларды аткарууга чакырат, эгерде: Закупающая организация приглашает индивидуальных консультантов через средства массовой информации и Бюллетень о государственных закупках для реализации заданий, когда:
Сатып алуучу уюм чектелген катышуу менен тоорук өткөргөн учурда сатып алуулар жөнүндө кабарлоону жалпыга маалымдоо каражаттарына жана мамлекеттик сатып алуулардын бюллетенине жарыялайт. Объявление тендера на ограниченном участии должно быть опубликовано в средствах массовой информации и в бюллетене государственных закупок закупающей организацией.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: