Меню
Эл-Сөздүк

кебез буюмдарын жасоочу өндүрүш

хлопкоперерабатывающая промышленность
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: кебез буюмдарын жасоочу өндүрүш

Кыргызский Русский
өндүрүш; производство;
Компьютердик өндүрүш системалары Компьютеризированные системы производства
Туалет буюмдарын кайдан тапсам болот? Где я могу найти туалетные принадлежности?
сектордук фокус: технология, өндүрүш, кызмат көрсөтүүлөр же аралаш тип; Отраслевой направленности: технологии, производство, услуги, смешанные;
Кеңешчи бул өндүрүү тизмегин орнотуу, ишке киргизүү жана иштетүү боюнча кеңеш берип, зарыл өндүрүш агымын иштеп чыккан. Консультант дал советы для установки, ввода в эксплуатацию и эксплуатация этой производственной линии и разработали необходимую систему документооборота.
Адамдар: “Экономикалык жактан пайдалуу өндүрүш же калк өсүп жатса, көбүрөөк акча, көбүрөөк өтүмдүү каражаттар талап кылынат” деп айтышат. Люди говорят: "Как экономического производства-либо население-растет, нужно больше и больше денег, больше ликвидности".
4) айыл чарбасынан башка өндүрүш үчүн берилген жер тилкесин белгиленген мөөнөттүн ичинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык пайдаланбоо; 4) неиспользование земельного участка, предоставленного для несельскохозяйственного производства, в соответствии с законодательством градостроительной;
Натыйжада, өндүрүш иши чыгымдуу болгон сүт өндүрүүчүсү базарга нак сүт алып келгендин ордуна, аны май сыяктуу башка сүт өнүмүнө айландырууну туура көрөт. В результате, производители более высоким уровнем затрат прекратить приведение молоко на рынок и преобразовывать их молоко в другие конечные продукты, масло, например.
Баалар эркин базар экономикасында белгилене турган деңгээлден төмөн белгиленип калса, өндүрүш иши чыгымдуу болгон өндүрүүчү, чоң жоготуулардан качып кутула албайт. Теперь, если цены устанавливаются ниже, чем они были бы в не-затруднено рынке, высокие производители бюджетных обязаны понести убытки.
Мурда пайдалануу укугу жеке адамга же юридикалык жакка окшош чечилиш пайдаланылган же ага зарыл даярдыктар жасалган өндүрүш менен кошо гана өткөрүлүп берилиши мүмкүн. Право преждепользования может быть передано другому физическому или юридическому лицу только совместно с производством, на котором использование тождественного решения имело место или необходимые препараты было сделано для этой цели.
Өндүрүш менен бирге окшош чечим колдонулганда же ошол максатта зарыл болгон даярдыктар көрүлгөндө, мурунтан пайдалануу укугу башка жеке адамга же юридикалык жакка берилиши мүмкүн. Право преждепользования может быть передано другому физическому или юридическому лицу только совместно с производством, на котором использование тождественного решения имело место или необходимые препараты было сделано для этой цели.
Ал Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өндүрүш каражаттары менен жабдып туруучу жана аларды өндүрүп чыгаруучу 140тан ашуун компанияларды бириктирип, алардын иштерин координациялайт. АБК Иер Азыгы интегрирует, представляет и координирует работу более чем 140 производителей, поставщиков и дилеров сельскохозяйственных входов в Кыргызской Республике.
Гитлердин германиялык коммунизм же улутчулдук системи, өндүрүүчүлөрдү мыйзам чегинде өндүрүш каражаттарынан ажыратпаганы менен, алардын ар бир экономикалык кадамын өкмөт белгилеген. Немецкий коммунизм, национал-социализм, при Гитлере юридически не экспроприировать владельцев средств производства, но каждый экономическим шагом было определено правительством.
Гитлердин германиялык коммунизм же улутчулдук системасы, өндүрүүчүлөрдү мыйзам чегинде өндүрүш каражаттарынан ажыратпаганы менен, алардын ар бир экономикалык кадамын өкмөт белгилеген. Немецкий коммунизм, национал-социализм, при Гитлере юридически не экспроприировать владельцев средств производства, но каждый экономическим шагом было определено правительством.
Кыргыз Республикасында катталбаган товардык белгиге же товарлар чыгарылган жердин аталышына карата эскертүүчү маркалоону жасоочу адам Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарында каралган тартипте жоопкерчиликке тартылат. Человек производит предупредительный знак в отношении товарного знака или наименования места происхождения товара, не зарегистрированных в КР несет ответственности в соответствии с порядком, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики.
Бирок өндүрүүчүлөрдүн товарларынын жана өндүрүш каражаттарынын саны көбөйбөй, айрым бир каржы далдалчылары айткандай, бүткүл экономика тутуму боюнча жалпы инвестициялардын эмес, кээ бир ишканалардын ашкере кеңейиши байкалат. Но поскольку количество товаров производителей, капитальные товары, не увеличены, есть более-расширение некоторых предприятий, но не общее чрезмерного инвестирования, как его еще называют в некоторых финансовых брокеров, на протяжении всей экономики.
Токой чарбачылыгы - иш милдеттерине: токойлорду изилдөө жана эсепке алуу, аларды коргоо, сактоо жана жаңыртып өстүрүү, токойду пайдалууну жөнгө салуу, токой ресурстарынын пайдаланылышына көзөмөл жүргүзүү кирген материалдык өндүрүш тармагы. Лесного хозяйства отрасль материального производства, которая осуществляет функции исследования и инвентаризации лесов, а также охрана, защита и воспроизводство лесов, регулирование лесопользования, контроль за использованием лесных ресурсов.
1) жаратылышты коргоочу өндүрүш технологияларын колдонууну ынандыруу жана токой-мелиорациялык иш-чараларды жүргүзүү жолу менен жердин деградацияланышына жана кыртыштуу катмарынын жана башка сапаттык көрсөткүчтөрүнүн бузулушуна жол бербөө; 1) предотвращение деградации и повреждения верхнего слоя почвы и других качеств земли путем поощрения использования природоохранных технологий и мелиоративных мероприятий лесов;
Жарандык карым-катнаштын катышуучуларынын буюмдарын, жумуштарын же кызмат көрсөтүүлөрүн (мындан ары - жекече түргө өткөрүү каражаттары) жекече түргө өткөрүү каражаттарына укугу барларга ушул каражаттар жагындагы мүлктүк укуктар таандык кылынат. Обладатели права на средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг (Статья threehereinafter - средства индивидуализации), должны быть права собственности на эти средства.
2009-жылдан тартып 2010-жылга чейин фонд Ноокатта 2008-жылдын 1- октябрында болуп өткөн тургундар менен укук коргоо органдары ортосундагы кагышуулар боюнча тергөө жана соттук өндүрүш учурунда кыйноого жана катаал мамилеге дуушар болгон, адилеттүү соттук т С 2009 по 2010 фонд вел стратегическую тяжбу по защите верующих, которые пострадали от пыток и бесчеловечного обращения, отсутствие справедливого суда в ходе следствия и судебных слушаний по столкновений жителей с законом

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: