Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: кат бириктирүү

Кыргызский Русский
Кыймылсыз мүлк бирдиктерин бириктирүү жана ажыратуу Присоединение и деления единицы недвижимого имущества
Чарбалык шериктиктин жана коомдун ишин токтотуу кайра уюштуруу (кошуу, бириктирүү, бөлүнүү, кайра уюштуруу) же жоюу аркылуу жүргүзүлөт. Деятельность хозяйственного товарищества или общества прекращается после его реорганизации (слияния, присоединения, ломки, или изменения типа юридического лица) или в случае ликвидации.
мамлекеттик жана партиялык институттарды бириктирүү, ошондой эле мамлекет иштерин партиялык программаларга жана чечимдерге баш ийдирүү; Слияние государственных и партийных учреждений, а также подчинение государственной деятельности партийным программам и решениям;
1. Инвесторлордун компанияларынын, мисалы, бааны колдоп туруу же башка максаттар үчүн убактылуу биригүүсү.
2. Финансылык ресурстарды бириктирүү.
3. Эрежедегидей эле, суммардык мааниде алганда бир түрдүү кредиттердин, баалуу кагаздардын портфели.
1. Временное объединение компаний инвесторов, например, для поддержки цен или в других целях.
2. Объединение финансовых ресурсов.
3. Портфель кредитов, ценных бумаг, как правило, однотипных, в суммарном выражении.
Жарандар менен уюмдар өз мүлкүн жана бул Кодекстин тогуз жүз жыйырма экинчи беренесинде көөрсөтүлгөн башка мүлктүк таламдарын өз ара камсыздандыруу коомдорун түзүү жана бул үчүн зарыл болгон каражаттарын ага бириктирүү жолу менен өз ара негизде камсызданд Физические и юридические лица могут страховать свое имущество и иные имущественные интересы, указанные в статье девятьсот двадцать три настоящего Кодекса на взаимной основе путем основания обществ взаимного страхования и накопления средств н
Алынган маалыматтар адвокация жана стратегияларды иштеп чыгуу жана пландаштыруунун үстүндө иш алып барган тараптарды тартуу, зыянды азайтуу боюнча принциптерди жана укуктарга негизделген жолдорду бириктирүү үчүн, саясатты жана программаны иштеп чыгуу маал Собранные данные были использованы для пропаганды и привлечения экспертов в разработке стратегий и планирования для объединения принципов и подходов по снижению вреда и разработку Программы политики и.
Өмүрдү камсыздандыруу, кырсыктардан камсыздандыруу, оорулардан, өрттөн камсыздандыруу жана тобокелдиктерди бириктирүү аркылуу айрым институционалдык бирдиктерди же бирдиктердин башка тобун камсыздандыруунун дагы башка түрлөрү негизги функцияларынан болуп саналган, корпоративдик, өз ара иш жүргүзүшкөн башка түзүмдөр. Корпоративные, взаимные и другие структуры, основной функцией которых является страхование жизни, страхование от несчастных случаев, страхование на случай болезни, страхование от пожара и другие виды страхования отдельных институциональных единиц или других групп единиц путем объединения риска.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: