Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: карабастан

Кыргызский Русский
Ушуга карабастан, инфляциялык ыкмалар чанда колдонулуп келет. Тем не менее, эти инфляционные методы очень популярны.
Бул кыйынчылыктарга карабастан, волонтерлор миңдеп жазылып жатышты. Несмотря на эти трудности, волонтеры зарегистрировались тысячами.
Ал динди жактагандыгына карабастан, чыныгы жашоодо динден четтеген мүнөзгө ээ. Хотя это, в пользу религии, это на самом деле совершенно светского.
Бардык окуучулар үчүн тесттик тапшырмалар окутуу тилине карабастан бирдей болду. Испытуемые задания для всех учащихся были одинаковыми, независимо от языка обучения.
Катталган-катталбагандыгына карабастан, жарактуу катары эсептелүүчү укуктар жана чектөөлөр Права и ограничения, которые считаются действительными независимо от регистрации
Моралдык зыяндын орду мүлктүк зыяндын ордун толтурууга тийиш экендигине карабастан толтурулат. Моральный вред возмещается независимо от материального ущерба подлежит возмещению.
Аталган мисал орто кылымдарга таандык болгондугуна карабастан, кыйла жаңы жана либеритардык мүнөзгө ээ. Эта модель, хотя средневекового происхождения, по-прежнему выглядит освежающе современный и либертарианец.
Өткөөл мезгилдин ар кандай кыйынчылыктарына карабастан, республиканын билим берүүсү өнүгүп-өркүндөөдө. Несмотря на различные трудности переходного периода, образование в КР развивается и совершенствуется.
Билеттер билетте (ордерде), тийиштүү учурларда келишимде көрсөтүлгөн мөөнөткө карабастан бир сезонго берилет. Билеты выдаются в течение одного сезона, независимо от срока, указанного в билете (порядка) и в соответствующих случаях - в соответствующем соглашении.
Окумуштуулардын жана практиктердин ар кандай пикирлерине карабастан, айрым негизги аспектилерди аныктоого болот. Несмотря на различия между учеными и практиками, некоторые основные аспекты могут быть идентифицированы.
Аныкталган окшоштуктарга карабастан, биз өкмөт жана инкубатордун жетекчилиги учун рекомендацияларды иштеп чыктык. Хотя есть некоторые совпадения, мы различаем рекомендаций для правительства и для тех, для управления инкубаторов.
Моралдык зыяндын орду төмөнкүдөй учурларда аны келтирген жактын күнөөсү бар же жок экендигине карабастан толтурулат: Моральный вред возмещается независимо от вины причинителя в случаях, когда:
Мисалы, жалдоо боюнча агенттик гендердик тең салмактуулук болгондугуна карабастан, иш үчүн кайрылган аялдарды кубатташат. Например, когда агентство занятости призывает женщин обратиться за работу, несмотря на наличие гендерного баланса.
Анткен менен жогоруда айтылгандай маселелерге жана чектөөлөргө карабастан, Декларация, не болсо да, эң маанилүү эки салым кошту. Несмотря на эти проблемы и ограничения, однако, тем не менее, Декларация сделала два чрезвычайно важный вклад.
Ушуга карабастан, дүйнө жүзүндөгү алдыңкы мамлекеттер кеңейтүү иш-чарасын колдонууну б.а. пайыздык ченди төмөндөтүүнү каалашат. Тем не менее, мы находимся в ситуации, в которой каждый из ведущих стран мира хочет расширить, чтобы более низкой процентной ставке.
Буга карабастан экинчи чейрек ичинде орун алган ички таасирлер түптөлүп калган тур уктуулукта дисбаланстын келип чыгышын шарттаган. Тем не менее, во втором квартале, внутренние шоки вызвало дисбаланс на развивающихся стабильности.
Эгерде статс-катчы мамкызматкерди бошотууга каршы болсо, маморгандын жетекчиси ага карабастан мамкызматкерди иштен бошотууга укуктуу. В случае несогласия Государственной секретаря с увольнением государственного служащего, глава администрации государственного органа не имеет права уволить госслужащего.
Ар бир шерик жалпы ишти жүргүзүүгө ыйгарым укуктарына карабастан ишти жүргүзүү боюнча бардык документациялар менен таанышууга укуктуу. Каждый партнер, независимо от его авторитет, чтобы управлять общий бизнес, может ознакомиться со всей документацией, занимающейся бизнес-администрирования.
«Биз кездеменин бардык жиптери түсүнө карабастан бирдей баалуу экенин, түзүлүшүнө карабастан бирдей маанилүү экенин түшүнүүгө тийишпиз». "Мы должны понимать, что все нити гобелена равны по величине независимо от их цвета; равна по значимости независимо от их текстуры ".
Эгерде чыгарманын бир бөлүгү бул чыгарманын башка бөлүктөрүнө карабастан пайдаланылышы мүмкүн болсо, ал өз алдынча мааниге ээ деп таанылат. Часть работы должны быть признаны как имеющие самостоятельное значение, если она может быть использована независимо от других частей этого произведения.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: