Меню
Эл-Сөздүк

капитал сурамдуу товарлар

капиталоемкие товары
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: капитал сурамдуу товарлар

Кыргызский Русский
Аларга оюнчуктар, кийим, кеңсе товарлар, азык-түлүк ж.б. талап кылынат. Они нужны игрушки, одежду, нормативные товары, продукты питания и многое другое.
Товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр экспорту менен импорту ортосундагы айырма Разница между экспортом и импортом товаров и услуг.
Микронасыялык компаниянын капиталын толугу менен төлөнгөн жаргылык капитал түзөт. Полностью оплаченный уставный капитал образует основу микро-кредитной капитала компании.
Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров
Микрокаржы компаниясынын капиталынын негизин толугу менен төлөнгөн жаргылык капитал түзөт. Полностью оплаченный уставный капитал должен стать основой капитала микрофинансовой компании.
Белгилүү бир мезгил ичиндеги товарлар баасынын өзгөрүүсүнүн орточо арымын мүнөздөгөн көрсөткүч. Показатель, характеризующий средний темп изменения цен товаров за определенный период.
Банк секторунда суммардык активдердин, капитал, депозиттик база деңгээлдеринин төмөндөшү жүргөн. Был сокращение общего уровня активов, капитала и депозитной базы в банковской системе.
Акчанын көбөйтүлүшүнүн кесепетинен, товарлар менен кызматтардын баасы кымбаттап, эл эмгек акынын жогорулашын талап кыла баштайт. И эффект от этого повышения, что цены на товары и услуги растут, и люди просят о повышении зарплаты.
Бирдей же чаташтырганга чейинки деңгээлге жеткен окшош бир түрдүү товарлар белги коюу үчүн товардык белги катары каттоого алынбайт: Следующие обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с:
Сатып өткөрүлгөн товарлар (аткарылган иштер, кызмат көрсөтүүлөр) үчүн кардардын акча каражаттарын алган юридикалык жак же жеке ишкер. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получающее денежные средства клиента за реализуемые товары (выполняемые работы, услуги).
Пайыздык чыгашаларды/кирешелерди эсепте дайыма чагылдырып туруу, капиталды сунуштоо менен капитал наркынын катышын аныктоого өбөлгө түзөт. Постоянное отражение в учете процентных расходов/доходов позволяет соотносить стоимость капитала с предоставлением капитала.
Социалдык жактан аялуу балдар үчүн жетинчи июнь күнү «Сурия» Коомдук Фонду тарабынан бериле турган оюнчуктар, буюмдар, кеңсе товарлар чогултулган. Игрушки, одежда, письма и канцелярские товары были собраны для социально уязвимых детей, и они будут представлены детей общественным фондом "Сурия" на седьмом июня.
Транзиттик жүк ташуу борборуна алып келинген товарлар жана кызматтардын тизмесине субподрядчиктер тарабынан камсыз кылынган күйүүчү май да кирет. Такие изделия и услуги включают все топливо, предоставленную Центра транзитных перевозок, в том числе топлива, подаваемого субподрядчиками.
Капитал менен опера¬циялар жана финансылык операциялар эсебинин оң сальдосу 2009-жылдын жыйын¬тыгы боюнча 2,5 эсеге көбөйүп, 389,9 млн. АКШ долларын түзгөн. Положительное сальдо операций с капиталом и финансового счета вырос в 2,5 раза и составил 389 900 000 долларов США в соответствии с результатом 2009 года.
- бир түрдүү же окшош ишмердиктин түрлөрү, же товарлар же тейлөөлөргө карата - Кыргыз Республикасында катталган же каттоого берилген фирмалык аталыштар; - Фирменные наименования зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Кыргызской Республике - в отношении тождественных или сходных видов деятельности или товаров и услуг;
Эгер алмашуу иш-аракеттеринде адамдар өз-ара түзүлгөн келишимдин негизинде товарлар менен кызматтарды көрсөтүп, пайдаланышпаса, кыйынчылыктар келип чыгышы мүмкүн. Если акты обмена таковы, что не каждый дает и получает свои товары и услуги по контракту для одновременно, может возникнуть трудности.
Толук иш менен камсыз болгон шартта, ашыкча чыгашаларга (товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө чогуу алгандагы талап) жол берүүдөн улам, баалардын жалпы деңгээлинин өсүшү. Рост общего уровня цен вследствие избыточных совокупных расходов (совокупного спроса на товары и услуги) в условиях, близких к полной занятости.
Кыязы, бул мааниде улгайган аялдардын символикалык капитал жана ар түрдүү социалдык байланыштарга аралашуусу партиялардын алга илгерилешине көмөктөшүүгө тийиш болучу. Очевидно, что символический капитал и привлечение зрелых женщин в различных социальных сетях, должно быть оказана помощь в существенной продвижения партии.
Жогорулатылган баалар, жаңы акчаларды жетиштүү көлөмдө же таптакыр албаган башка мамлекеттерден кеңири колдонулган товарлар менен кызматтардын агылып келишин шарттаган. И высокие цены выведут товаров и услуг от других стран, которые не получили эту новую деньги или нет достаточного количества этого.
Электрондук акчаларды тескөө укугуна ээ жана аларды акцептанттар тарабынан сунушталган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн эсептешүүлөрдү жүзөгө ашырууда пайдаланган адам. Лицо, распоряжающееся электронными деньгами и использующее электронные деньги при осуществлении расчетов за предоставленные товары и услуги акцептантов.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: