Меню
Эл-Сөздүк

капитал кайтарым

капиталоотдача
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: капитал кайтарым

Кыргызский Русский
Микронасыялык компаниянын капиталын толугу менен төлөнгөн жаргылык капитал түзөт. Полностью оплаченный уставный капитал образует основу микро-кредитной капитала компании.
Микрокаржы компаниясынын капиталынын негизин толугу менен төлөнгөн жаргылык капитал түзөт. Полностью оплаченный уставный капитал должен стать основой капитала микрофинансовой компании.
Банк секторунда суммардык активдердин, капитал, депозиттик база деңгээлдеринин төмөндөшү жүргөн. Был сокращение общего уровня активов, капитала и депозитной базы в банковской системе.
• Эркектер менен салыштырганда аял кызматчылар үчүн квалификациясын жогорулатууга салымдан кайтарым азыраак: | Обратная связь с вкладом в повышение квалификации женщин-сотрудников меньше, по сравнению с мужчинами:
Пайыздык чыгашаларды/кирешелерди эсепте дайыма чагылдырып туруу, капиталды сунуштоо менен капитал наркынын катышын аныктоого өбөлгө түзөт. Постоянное отражение в учете процентных расходов/доходов позволяет соотносить стоимость капитала с предоставлением капитала.
Капитал менен опера¬циялар жана финансылык операциялар эсебинин оң сальдосу 2009-жылдын жыйын¬тыгы боюнча 2,5 эсеге көбөйүп, 389,9 млн. АКШ долларын түзгөн. Положительное сальдо операций с капиталом и финансового счета вырос в 2,5 раза и составил 389 900 000 долларов США в соответствии с результатом 2009 года.
Кыязы, бул мааниде улгайган аялдардын символикалык капитал жана ар түрдүү социалдык байланыштарга аралашуусу партиялардын алга илгерилешине көмөктөшүүгө тийиш болучу. Очевидно, что символический капитал и привлечение зрелых женщин в различных социальных сетях, должно быть оказана помощь в существенной продвижения партии.
Экономиканын акча каражаты менен камсыз болуу көрсөткүчү: акчанын өлчөмү, кайтарым жүгүртүү тездиги. Ал акча топтомунун көлөмүнүн ички дүң өнүмгө карата катышы катары эсептелинет. Показатель обеспеченности экономики денежными средствами; величина, обратная скорости обращения денег. Рассчитывается как отношение объема денежного агрегата к валовому внутреннему продукту.
Капиталдын курамына анын уюмдаштыруучулары (акционерлери) тарабынан салынган каражаттарды кайтарып берүү микрокаржы компаниясынын милдеттенмеси болбогон жаргылык капитал гана кирет. Капитал включает только уставный капитал на котором микро-финансовая компания не имеет никаких обязательств погашать денежные средства, внесенные его учредителями, акционерами;
Капитал менен операциялар жана финансылык операциялар эсеби 2010- жылдын жыйынтыгы боюнча 127,0 млн. АКШ доллар өлчөмүндө оң болжолдонуу менен 2009-жылдагыга салыштырганда 67,4 пайызга төмөндөйт. В результате 2010 году капиталом и финансовых операций прогнозируется положительным в размере 127.0 миллионов долларов США и снизится на 67,4 процента по сравнению с 2009.
Мисалы, Биринчи дүйнөлүк согушка чейин Германия пайыздык чендин деңгээлин төмөндөтүп жибергендиктен, кыска мөөнөттөгү капитал, Германиядан пайыздык чендери жогору болгон башка өлкөлөргө агылып кеткен. Например, если Германия, так часто злодей предшествовавшие первой мировой войны, сохранил очень низкую процентную ставку, короткий срок капитал перемещается из Германии в другие страны, где процентная ставка не была такой низкой.
Уставдык капитал – уюштуруучулар жана башка катышуучулар өз ишин баштап, андан ары улап кетүү үчүн акционердик коомго салган капиталдын суммасы. Капиталдын өлчөмү уюштуруу келишиминде же уставда аныкталат. Капитал уставный – сумма капитала, которую вкладывают учредители и другие участники в акционерное общество для начала и его последующей деятельности. Размер определяется учредительным договором или уставом.
Капиталдын курамына анын уюмдаштыруучулары, акционерлери, катышуучулары тарабынан салынган каражаттарды кайтарып берүү боюнча микронасыялык компаниянын милдеттенмеси болбогон жаргылык капитал гана кирет. Капитал включает только уставный капитал на котором микро-кредитная компания свободна любое обязательство погасить денежные средства, внесенные его учредителями, акционерами, участниками.
эгерде лизинг предметин лизинг келишиминде көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө, ал эми келишимде бул тууралуу белгиленбесе, мыйзамга же лизинг келишимине ылайык капиталдык оңдоону жүргүзүү милдети лизинг берүүчүгө жүктөлгөн учурларда тиешелүү мөөнөттүн ичинде капитал арендодатель не выполняет ремонт предмета лизинга в течение сроков, установленных договором аренды и если таких условиях отсутствуют соглашения - в пределах разумного периода времени в тех случаях, когда обязательство сделать ремонт с Арендатор в соответс
Төлөм системасынын түрү, анда финансы рынокторунун (улуттук акча, валюта рыноктору, капитал жана баалуу кагаздар рыногу) катышуучуларынын акча милдеттенмелери боюнча акча которуулары, ошондой эле акча-кредит саясатынын инструменттерин колдонууга байланыштуу которуулар жүзөгө ашырылат. Тип платежной системы, в которой осуществляются переводы по денежным обязательствам участников финансовых рынков (национального денежного, валютного рынков и рынка капитала и ценных бумаг), а также переводы, связанные с применением инструментов денежно-кредитной политики.
Системанын катышуучуларынын жана анын кардарларынын төлөмдөрү, анын ичинде акча-кредит саясатын ишке ашырууга байланыштуу төлөмдөр, банктар аралык финансы рынокторунда (улуттук акча, валюта жана капитал, баалуу кагаздар рынокторунда) келишилген бүтүмдөр боюнча төлөмдөр, ошондой эле чекене төлөмдөр системасынын катышуучуларынын жыйынтыктоочу таза позициялары боюнча төлөмдөр. Платежи участников системы и их клиентов, в том числе связанные с реализацией денежно-кредитной политики, платежи по сделкам на межбанковских финансовых рынках (национальном денежном, валютном рынках, рынках капитала и ценных бумаг), а также платежи по итоговым чистым позициям участников систем розничных платежей.
Кайтарым же дооматтуу төлөм, эмитенттин төлөм системасынын эрежелерин бузуу менен өткөрүлгөн транзакциялар (талаш туудурган транзакциялар) боюнча төлөмдөрдү жүзөгө ашыруудан баш тартуусу. Чарджбек, регламентте белгиленген аткаруу мөөнөтүндө төлөм системасынын тиешелүү эрежелеринде талап кылынган документтерди тариздөө аркылуу эквайердин эсебин талаш туудурган транзакциялардын суммасына дебеттөө жолу менен жүзөгө ашырылат. Возвратный или претензионный платеж, отказ эмитента от осуществления платежа по транзакции, проведенной с нарушением правил платежной системы (оспариваемой транзакции). Чарджбек осуществляется в установленный регламентом срок исполнения путем дебетования счета эквайера на сумму оспариваемой транзакции с оформлением документов, требуемых правилами соответствующей платежной системы.
Чет өлкөгө сатылган товарлар, кызмат көрсөтүүлөр же капиталдык активдер: 1) Ошол өлкөдө өндүрүлгөн товарлар андан кийин чет өлкөгө алынып кетип, чет өлкө валютасына сатылат жана ал көрүнөө экспорт деп аталат; 2) Ошол өлкөдө (мисалы, туристтерди тейлөө) же чет өлкөлөрдө (банктык, камсыздандыруу кызмат көрсөтүүлөрү) чет өлкө валютасында сунушталган кызмат көрсөтүүлөр көмүскө экспорт деп аталат; 3) чет өлкөдө айкын активдерге жана банктык депозиттерге портфелдик инвестициялар, тике инвестициялар жана банктык депозиттер формасында жайгаштырылган капитал, капиталдын экспорту деп аталат. Товары, услуги, или капитальные активы, продаваемые за рубеж: 1) Товары, которые производятся в данной стране, затем перевозятся за границу и там продаются за иностранную валюту, называются видимым экспортом; 2) Услуги, которые предоставляются иностранцам либо в данной стране (например обслуживание туристов), либо за границей (банковские, страховые услуги) за иностранную валюту, называются невидимым экспортом; 3) Капитал, который размещается за границей в форме портфельных инвестиций, прямых инвестиций в иностранные реальные активы и банковских депозитов, называется экспортом капитала.
Импорт төмөнкүлөрдү өзүндө камтыган түшүнүк: (1) чет өлкөдө өндүрүлүп, алынып келинген жана ички рынокто сатылган товар, бул чет өлкө валютасынын өлкөдөн агылып чыгышын шарттайт; (2) чет өлкө өндүрүүчүлөрү тарабынан сатып алуучу-өлкөгө сунушталган же өлкө ичинде ишке ашырылган (банктык кызматтар, камсыздандыруу кызматтары) же болбосо чет өлкөлөрдө (мисалы туризм) сунушталган кызмат көрсөтүүлөр, бул да чет өлкө валютасынын чыгымга учурашына алып келет; (3) баалуу кагаздар топтому, мүлккө жана банктык депозиттерге тике чет өлкө инвестициялары формасында өлкөгө инвестицияланган капитал (капитал импорту). Включает в себя следующие составляющие: (1) товар, который произведен за границей, а затем ввезён и продан на внутреннем рынке, что приводит к оттоку иностранной валюты из страны (видимый импорт); (2) услуга, предоставляемая стране-покупателю иностранными производителями либо внутри страны (банковские услуги, страхование), либо за границей (например, туризм), что также приводит к расходованию иностранной валюты (невидимый импорт); (3) капитал, инвестированный в страну в форме пакета ценных бумаг, прямых иностранных инвестиций в физическое имущество и банковские депозиты (импорт капитала).
Капитал – 1) үстөк наркты шарттаган нарк; 2) милдеттенмелерди алып салгандан кийинки активдердин жалпы наркы; 3) материалдык жана акчалай каражаттарды экономикага, өндүрүшкө капиталдык салуу.
Капитал төмөнкүдөй түрлөргө бөлүнөт:
Акционердик капитал – бул, акционердик коомдун акцияларды чыгаруу жана сатуу аркылуу түзүлгөн капиталы. Акционерлердин жеке капиталдарын бириктирген жыйындыны түшүндүрөт;
Бул, наркынын жогорулап кетиши шартында, негизги каражаттарды кайра баалоонун эсебинен, өздүк акцияларды сатуудан келип чыккан айрыманын (акциялардын сатуу баасынын анын номиналдык наркынан артышы), ошондой эле негизги капиталды алгылыктуу негизде кайра баа берүүнүн эсебинен түзүлгөн капитал.
Капитал – 1) стоимость, приносящая прибавочную стоимость; 2) общая стоимость активов за вычетом обязательств; 3) капитальные вложения материальных и денежных средств в экономику, в производство.
Различают следующие виды капитала: Акционерный капитал – это капитал акционерного общества, образуемый посредством выпуска и продажи акций. Представляет совокупность объединенных индивидуальных капиталов акционеров;
Дополнительный капитал банка – это капитал, образующийся за счет переоценки основных средств при увеличении их стоимости, за счет разницы от продажи собственных акций (превышение продажной цены над номинальной стоимостью акций), а также положительной переоценки основного капитала.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: