Меню
Эл-Сөздүк

капиталдаштыруу (пайданы салымга айландыруу)

капитализация
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: капиталдаштыруу (пайданы салымга айландыруу)

Кыргызский Русский
айландыруу вертеть
Айландыруу конвертировать
Пайданы бөлүштүрүү Распределение прибыли
Токойлуу жерлерди токойсуз жерлерге айландыруу Передача лесных земель в нелесные земли
Концессиялык келишим бир тараптуу бузулган учурда күнөөлү тарап кемчил алынган пайданы кошкондо экинчи тарапка чыгашанын ордун өндүрүп берет. При отказе от договора концессии в одностороннем порядке, виновная сторона возмещает все убытки, включая упущенную выгоду другой стороне.
Электрондук акча калдыгынан ашпаган суммада нак же нак эмес акчага алмаштыруу операциясы. Айландыруу банктын аралыкта орнотулган жабдуулары аркылуу ишке ашырылышы мүмкүн. Операция обмена электронных денег на наличные или безналичные денежные средства, не превышающие остаток хранимой на них суммы электронных денег. Погашение может производиться с применением периферийных устройств банка.
Микронасыялык агенттиктер түшкөн пайданы өздөрүнүн катышуучуларынын ортосунда бөлүштүрө алышпайт жана аны Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жаргылык максаттарды чечүүгө пайдаланат. Микро-кредитные агентства не может выделить прибыль среди своих учредителей или участников и должен выделить свою прибыль, чтобы достичь целей, изложенных в ее уставе в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Жашоого жарактуу турак жайларды биринчи кабатта жайгашкан турак жай эмес имарат жайларга айландыруу шериктиктин жалпы чогулушунун чечими болгондо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын чечими боюнча өзгөчө учурларда гана жол берилет. Передача помещений, пригодных для проживания в нежилых помещениях, за исключением тех, кто на первых этажах допускается в исключительных случаях по решению местного самоуправление органов и с согласия решением общего собрания от партнерш
Цифралык технологиялар маңызы боюнча фильмдерди жөнөкөй эле цифрага айландыруу дей турган болсок, мунун өзү фильм тартууну, фильмде баяндалган окуяларды, алардын элге көрсөтүлүшүн, алардын баасын жана көрүүчүлөрүн кандай өзгөртөрүн көрүүнүн өзү эле бир жа Если учесть, что цифровая технология по своей сути просто способ конвертировать фильмы в строку единиц и нулей, это как шокирующие и удивительно видеть, как он изменил способ фильмы сделаны, истории говорят, где они показали, насколько
Суу объектилерине, суу чарба курулуштарына жана жапа чеккен тарапка суу мыйзамдарын бузуунун натыйжасында келтирилген зыяндын ордун толтуруу ыктыярдуу түрдө же тарткан зыяндын өлчөмүн, анын ичинде алынбай калган пайданы эске алуу менен суу объектисинин же Возмещение убытков, причиненных водным объектам, сооружений и потерпевшего в результате нарушений водного законодательства осуществляется добровольно или по решению суда или арбитража в соответствии с фактическими затратами на восстановление ж
Уюштуруучулар уюштуруу келишиминде чарбалык шериктик жана коом түзүүгө, аны түзүү боюнча иштин тартибин белгилөөгө жана: өзүнүн мүлкүн шериктиктин жана коомдун менчигине берүүнүн, анын ишине катышуунун, уюштуруучулардын ортосунда пайданы жана зыянды бөлүш В договоре учредителей, основатели обязуются создать хозяйственного товарищества или общества, чтобы установить порядок деятельности по его созданию и определить: условия передачи имущества учредителей на имущество партнеров
Аралыкта орнотулган жабдуулар аркылуу акча каражаттарын нак акчага айландыруу, соода түйүндөрүндө нак эмес түрдө сатып алууларды төлөө, интернет аркылуу операцияларды ишке ашыруу үчүн багытталган, конкреттүү бир кардар үчүн ачылган эсепке каралган картка ээлик кылуучунун аты-жөнү көрсөтүлбөгөн, банктын бөлүмүндө дароо берилген карт. Коопсуздукту камсыз кылуу максатында алдын ала чыгарылган картты негизги карт катары пайдаланууга жана анда көп өлчөмдөгү сумманы сактоо сунуш кылынбайт, анткени ал боюнча төлөмдү өткөрүүдө документ талап кылынбайт. Карта моментальной выдачи в отделении банка без указания фамилии и имени держателя карты на поверхности карты, прикрепленная к счету, который открывается на конкретного клиента, предназначенная для обналичивания денежных средств посредством периферийных устройств, оплаты покупок в торговых точках безналичным путем, проведения операций через интернет. В целях безопасности не рекомендуется использовать предвыпущенные карты как основные и хранить на них большие суммы, так как проведение оплаты по ним не требует предъявления документов
Мамлекеттин аймагында экономиканын бардык тармактарында колдонулган өндүрүш факторлорунун улуттук тиешелүүлүгүнө көз карандысыз керектөө, экспорттоо жана топтоо үчүн жыл ичинде өндүрүлгөн бардык түпкү товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн (б.а. түздөн-түз керектөө үчүн каралгандардын) рыноктук наркы. ИДӨнү эсептөөдө төмөнкүдөй үч ыкма колдонулат: 1) экономикадагы бардык кирешелерди: эмгек акыны, капиталга пайыздарды, пайданы жана рентаны суммалоо аркылуу; 2) бардык өндүрүштүк чыгашаларды: керектөөнү, инвестицияларды, товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик сатып алууларды, ошондой эле таза экспортту суммалоо аркылуу; 3) бардык кошумча наркты суммалоо аркылуу эсептелинет. Рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Существует три метода расчета ВВП: 1) путем суммирования всех доходов в экономике: заработной платы, процентов на капитал, прибыли и ренты;
2) путем суммирования всех произведенных расходов: потребления, инвестиций, государственных закупок товаров и услуг, а также чистого экспорта; 3) путем суммирования всех добавленных стоимостей.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: