Меню
Эл-Сөздүк

капиталга кайчылаш инвестициялар

перекрестные инвестиции в капитал
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: капиталга кайчылаш инвестициялар

Кыргызский Русский
Уюштуруучулардын уставдык капиталга кошкон салымдары; Вклады учредителей в уставный капитал;
Деген менен, көп учурда каржылык инвестициялар талапкерлердин тизмесиндеги эркектердин ордун аныктады. Хотя по отношению к мужчинам часто финансовые взносы определяются их место в списках кандидатов.
Кыргыз Республикасындагы чет өлкөлүк инвестициялар жөнүндө Мыйзамда каралган бардык кепилдиктер концессионерге жайылтылат. Концессионером покрыта всех гарантий, предусмотренных Законом об иностранных инвестициях в Кыргызской Республике.
Бул инвестициялар банктардагы аманаттар же депозиттер, ошондой эле жашоону камсыздандыруу полиси же облигациялар болушу мүмкүн. Эти инвестиции могут быть либо простыми сберегательные депозиты в банках, или они могут быть полисы страхования жизни или облигации.
Бардык уюштуруучулардын чарбалык шериктиктин жана коомдун мүлкүндөгү үлүштөрү алардын уставдык капиталга кошкон салымдарына жараша болот. Доли учредителей в имущество хозяйственного товарищества или общества пропорционально их вкладам в уставный капитал.
Ушундай аракеттер жана келечек үчүн жумшалган инвестициялар Тутси жана Хуту урууларынын ортосунда 1994- жылы болгон кандуу согуштун жараттары айыга элек өлкөдө жүрүп жатат. Эти стремления и инвестиции на будущее производится в стране по-прежнему стремясь необработанные шрамы 1994 племенной геноцида между тутси и хуту.
Филиал микрокаржы уюму менен бирдиктүү жаргылык капиталга, баланска, ошондой эле микрокаржы уюмунун аталышына толук дал келүүчү, "филиал" деген сөз кошулуп жазылган аталышка ээ. Филиала акции стартового капитала микрофинансирования организации, балансовые и имя, которое полностью соответствует названию микрофинансирования организации, добавив только слово "филиал".
Төмөндөө капиталдык эсеп боюнча терс баланстын 3,6 эсеге көбөйүүсү, тике инвестициялар көлөмүнүн 8,0 пайызга жана башка инвестициялар боюнча түшүүлөрдүн 89,5 пайызга азаюусу менен шартталат. Снижение будет обусловлено 3,6-кратное увеличение кредитного счета движения капитала, с уменьшением 8,0 процента объемов прямых инвестиций и снижению 89,5 процента в выручке от других инвестиций.
Баалуу кагаздар, депозиттер жана колдонуу мөөнөтү жана ликвиддүүлүгү ар түрдүү башка инструменттердин жыйындысын түшүндүргөн, бир бүтүн катары тескөөгө алынган финансылык инвестициялар топтому. Набор финансовых инвестиций, представляющий собой совокупность ценных бумаг, депозитов и других инструментов разного срока действия и разной ликвидности, управляемый как единое целое.
Пайда алуучу компаниянын өнүгүүсү боюнча көрүнүштүн бардык керектелүүчү каржы чыгымдары (эгерде каралса) жана потенциалдуу инвестициялар булактары кошулган кыскача мүнөздөмөсү жана стратегиялык планы. Резюме зрения проектной получателя и стратегического плана (в том числе потребностей в финансировании (если таковые имеются) и потенциальных источников инвестиций);
Концессионер ушул Мыйзамга, Кыргыз Республикасынын дагы Чет өлкөлүк инвестициялар жөнүндө Мыйзамга жана түзгөн келишимине ылайык кирешесин пайдалануу багыттарын, аны чет өлкөгө которуу жагын өз алдынча аныктайт. В соответствии с настоящим Законом, Законом об иностранных инвестициях в Кыргызской Республике и Соглашения, концессионером самостоятельно определяет прибыль применений, включая ее перевода за границу.
Рон Маршан ошондой эле иштеп чыгуу процессинде, ал эми андан ары ушул улуттук стратегияны ишке ашырууда дагы негизги ролду өнүктүрүү, инвестициялар жана инновациялар боюнча борбордук агенттиги ойнойт деп белгиледи. Г-н Рон Маршан также отметил, что Центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям играет ключевую роль в процессе развития и дальнейшей реализации национальной стратегии.
Бул инвестициялар банктардагы аманаттар же депозиттер, ошондой эле жашоону камсыздандыруу полиси же облигациялар болушу мүмкүн, мисалы, мамлекеттик облигациялар көптөгөн өлкөлөрдө жогорку деңгээлдеги коопсуз инвестиция катары саналат. Эти инвестиции могут быть либо простыми сберегательные депозиты в банках, или они могут быть полисы страхования жизни или облигации, например, государственные облигации, которые появляются во многих странах как совершенно безопасно.
Карызды карыздык эмес милдеттенмеге (мисалы, капиталга катышуу инструментине) же улуттук валютадагы эквиваленттүү каражатка (мисалы, айкын долбоорду, программаларды же башка иш-чараларды каржылоого багытталышы мүмкүн болгон каражаттарга) алмашуу. Обмен долга на недолговое обязательство (например, на инструменты участия в капитале) или на эквивалентные средства в национальной валюте (например, на средства, которые могут быть направлены на финансирование конкретного проекта, программы или других мероприятий)
- Жетишсиз капиталдаштыруудан, бюджеттик чектөөлөрдөн калыс бизнес- планды иштеп чыгуу аркылуу мамлекеттин, жеке сектордун жана же коомдоштуктун начар катышуусунан четтөө керек (капиталга керектөөнүн чыныгы баасы, иш башталгандан өзүн-өзү актаганга жетишү Избегайте недостаточной капитализации, бюджетных ограничений, и слабой вовлеченности государства, частного сектора и / или сообщества путем разработки честного бизнес-плана (реально оценить потребности в капитале, а также план с самого начала для самообес
Концессиялык келишимдин жалпы шарттары ушул Мыйзам, ошондой эле Чет өлкөлүк инвестициялар жөнүндө, Менчик жөнүндө, Ижара жана ижаралык мамилелер жөнүндө, Менчикти мамлекеттен ажыратуунун, приватташтыруунун жана ээлик кылуунун жалпы башталыштары жөнүндө Кы Общие условия концессионного соглашения регулируются настоящим Законом, а также законами Кыргызской Республики по иностранным инвестициям, по собственности, по аренде и арендных отношений, Об основах дерегулирования, приватизации и предпринимательства и д
Концессиялык ишканадан салык алуу Кыргыз Республикасындагы чет өлкөлүк инвестициялар жөнүндө Мыйзамы тарабынан биргелешкен жана чет өлкөлүк ишканаларга берилген жеңилдиктерди эске алуу менен Кыргыз Республикасынын салык боюнча мыйзамдарына ылыйык жүргүзүл Налогообложение льготных лица осуществляется в соответствии с налоговым законодательством Кыргызской Республики, учитывая льготы, предоставляемые для совместных и иностранных предприятий Законом Об иностранных инвестициях в Кыргызской Республике.
Активдердин ликвиддүүлүгүнүн жетишсиздиги жана/же кошумча каржылоодон пайдалануу мүмкүнчүлүгүнүн жоктугунан улам, күндөлүк милдеттенмелерди төлөөгө жөндөмсүздүк; инвестициялар мөөнөтү бүткөнгө чейин олуттуу жоготууларсыз инвестицияланган каражаттарды бошотуп алууга мүмкүн эместик ыктымалдыгы; ал эми финансылык инструменттерге келсек, ликвиддүү эмес дегенден улам, баалуу кагаздарды экинчилик рыногунда алгылыктуу баада сатуу мүмкүн эместигин түшүндүргөн тобокелдик. Риск неспособности оплатить текущие обязательства вследствие недостатка ликвидных активов и/или отсутствия доступа к дополнительному финансированию; вероятность того, что не удастся высвободить инвестированные средства без значительных потерь до окончания срока инвестиций; в случае с финансовыми инструментами неликвидность означает невозможность продать ценную бумагу на вторичном рынке по разумной цене.
Чет өлкөгө сатылган товарлар, кызмат көрсөтүүлөр же капиталдык активдер: 1) Ошол өлкөдө өндүрүлгөн товарлар андан кийин чет өлкөгө алынып кетип, чет өлкө валютасына сатылат жана ал көрүнөө экспорт деп аталат; 2) Ошол өлкөдө (мисалы, туристтерди тейлөө) же чет өлкөлөрдө (банктык, камсыздандыруу кызмат көрсөтүүлөрү) чет өлкө валютасында сунушталган кызмат көрсөтүүлөр көмүскө экспорт деп аталат; 3) чет өлкөдө айкын активдерге жана банктык депозиттерге портфелдик инвестициялар, тике инвестициялар жана банктык депозиттер формасында жайгаштырылган капитал, капиталдын экспорту деп аталат. Товары, услуги, или капитальные активы, продаваемые за рубеж: 1) Товары, которые производятся в данной стране, затем перевозятся за границу и там продаются за иностранную валюту, называются видимым экспортом; 2) Услуги, которые предоставляются иностранцам либо в данной стране (например обслуживание туристов), либо за границей (банковские, страховые услуги) за иностранную валюту, называются невидимым экспортом; 3) Капитал, который размещается за границей в форме портфельных инвестиций, прямых инвестиций в иностранные реальные активы и банковских депозитов, называется экспортом капитала.
Мамлекеттин аймагында экономиканын бардык тармактарында колдонулган өндүрүш факторлорунун улуттук тиешелүүлүгүнө көз карандысыз керектөө, экспорттоо жана топтоо үчүн жыл ичинде өндүрүлгөн бардык түпкү товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн (б.а. түздөн-түз керектөө үчүн каралгандардын) рыноктук наркы. ИДӨнү эсептөөдө төмөнкүдөй үч ыкма колдонулат: 1) экономикадагы бардык кирешелерди: эмгек акыны, капиталга пайыздарды, пайданы жана рентаны суммалоо аркылуу; 2) бардык өндүрүштүк чыгашаларды: керектөөнү, инвестицияларды, товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик сатып алууларды, ошондой эле таза экспортту суммалоо аркылуу; 3) бардык кошумча наркты суммалоо аркылуу эсептелинет. Рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Существует три метода расчета ВВП: 1) путем суммирования всех доходов в экономике: заработной платы, процентов на капитал, прибыли и ренты;
2) путем суммирования всех произведенных расходов: потребления, инвестиций, государственных закупок товаров и услуг, а также чистого экспорта; 3) путем суммирования всех добавленных стоимостей.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: