Меню
Эл-Сөздүк

диний идеология

религиозная идеология
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: диний идеология

Кыргызский Русский
диний негизде саясий партияларды түзүү Создание политических партий на религиозной основе.
Дин жана бүткүл диний расымдар мамлекеттен ажыратылган. Религия, все религии, должны быть отделены от государства.
Диний уюмдар саясий максаттарды жана милдеттерди көздөбөшү керек; Религиозные организации не преследуют политические цели и задачи;
Билим берүү, илим, маданият, маалыматтык жана диний саясат боюнча комитет; Комитет по образованию, науке, культуре, информации и религиозной политики;
4) динге ынангандардын жана дин кызматчыларынын диний сезимдерин мазактоого; 4. Оскорбление религиозных религиозных верующих и культовых служащих;
Мындай диний принциптин демократиялык тартипке зыяндан башка пайдасы жокпу? Может ли такое религиозная традиция быть ничего, кроме угрозы демократическому порядку?
Диний жана этникалык келишпестиктерди чечүү үчүн жаш америкалыктар эмне кылышат? Что молодые американцы решить религиозное и этническое разнообразие?
Ар бир адамга дин тутууга, расымдарга, диний жана атеисттик ишке эркиндик кепилденет. Каждому гарантируется свобода совести, вероисповедания, религиозной или атеистической деятельности.
расалык, социалдык , этникалык, гендердик, саясий жана диний ар түрдүүлүккө аяр мамиле; терпимость к расовой, социальной, национальной, пола, политических и религиозных различий;
диний уюмдардын жана дин кызматкерлеринин мамлекеттик органдардын ишине кийлигишүүсү; вмешательство членов религиозных организаций и сект в деятельность государственных органов;
Демек, жарандык коом менен мамлекет өзүнүн диний негиздеринен таптакыр ажырабашы керек. Гражданское общество и государство, таким образом, не следует полностью отделена от theirreligious фондов.
Алардын ичинен эң маанилүү бирикмелер же коомчулуктар, албетте, диний багыттарындагылар. Наиболее важные ассоциации или общины, здесь, являются религиозные.
Демек, чыныгы диний ишеним сабырдуулук принциби менен бирге жашай алат деп түшүнсөк болот. Это показывает, что в неразбавленном виде религиозных убеждений может cooexist с допуском.
Социалдык, расалык, улуттук, диний же тил жагынан артыкчылыкты пропагандалоого тыюу салынат. Всякое выступление в пользу социальной, расовой, национальной, религиозного или языкового превосходства запрещается.
Демек, (диндин мүнөзүнө жараша) жарандык коом айрым диний ниеттерге тоскоолдук кылып коюшу мүмкүн. Это может означать, (в зависимости от конкретного характера религии), что гражданское общество может помешать некоторые религиозные устремления.
Алар диний чындыкты динден четтөө саясатынын концепциясы менен айкалыштырууга болот деп айтышкан. Религиозная истина, они сказали, могут быть согласованы со светской концепции политики.
Ошондуктан диний багыттагы бардык коомдук кыймылдарды “фундаменталисттик” мүнөзгө ээ деп сүрөттөйт. По этой причине, все религиозные стиле социальные движения считаются "фундаменталист".
Кыйынчылыктын баары диндин өзүнөн эмес, диний доктриналардын туура эмес талкууланганынан келип чыгат. Проблемы возникают с толкованиями религиозных доктрин, а не сами религиозные доктрины.
Диний окуудан көпчүлүк адамдар кандай нерсе баалуу, эмне жакшы, эмне жаман деген суроолорго жооп табышат. Религиозное учение, для многих, источник понимания того, что заслуживает внимания, и то, что правильно.
9) мамлекеттик же муниципалдык жерди пайдалануучу, коомдук бирикме, коомдук фонд жана диний уюм жоюлганда; 9) ликвидации государственного или коммунального землепользователя, общественного объединения, из социального фонда, или религиозной организации;

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: