Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: алыскы шилтеме

Кыргызский Русский
шилтеме связи
Кошумча бөлүккө шилтеме. Ссылка на приложение.
Үчүнчү өлкөнүн укугуна карата кайра шилтеме жасоо Отсылки к третьему закона
мындай арыз II беренеге шилтеменин ордуна V беренеге шилтеме бере алат. такое заявление может, вместо ссылки на статью II, обратитесь к статье V.
Өзгөчө алыскы региондордо сапаттуу тейлөөнү өнүктүрүү өтө татаал деген пикирди түзөт. Казалось бы, очень трудно установить необходимое качество услуг, особенно в отдаленных районах.
Биздин сайтта катталуу үчүн Сиз "Катталуу" бөлүмүнө киришиңиз керек, ага шилтеме сайтыбыздын бетинин үстүңкү оң жаккы бурчунун үстүңкү бөлүгүндө берилген. Для регистрации на нашем сайте, Вы должны войти в раздел «Регистрация», ссылка на который находится в верхней части правого верхнего угла страницы нашего сайта.
КМШ өлкөлөрү менен товар жүгүртүү 526,2 млн. АКШ долларын түзүү менен 11,3 пайызга, ал эми алыскы чет өлкөлөр менен 598,6 млн. АКШ долларын түзүү менен 43,2 пайызга өскөн. Товарооборот со странами СНГ увеличился на 11,3 процента сделав US $ 526 200 000, а со странами дальнего зарубежья он увеличился на 43,2 процента, составив US $ 598 600 000.
Буга кошумча Реестрге жана күбөлүккө жамааттык белгини пайдаланууга укугу бар юридикалык жактар жөнүндөгү маалыматтар, уставга жана анын күнүнө шилтеме киргизилет. В дополнение к этому в Реестр и свидетельство на товарный знак должен быть добавлен с информацией о юридических лицах, имеющих право пользования коллективным знаком, ссылка на устав и его дату.
Чет өлкөлүк уюм өзүнүн органынын же өкүлүнүн ыйгарым укуктарын чет өлкөлүк уюмдун органы же өкүлү бүтүм жасалган өлкөнүн укугуна белгилүү болбогон чектөөлөргө шилтеме жасай албайт. Иностранное юридическое лицо не может ссылаться на ограничения на органы его тела или его представителя для заключения сделки, не знакомого с законом страны, где тело или представитель иностранного юридического лица, заключившего сделку
Дүйнөнүн эң алыскы булуң-бурчунда кызмат кылган волонтёрлор да Кошмо Штаттардагы үй-бүлөсү жана достору менен электрондук почта, скайп, тексттик кабар жөнөтүү аркылуу байланыша алат. Они электронной почте, Skype, блог, текст и чириканье, и добровольцы, которые служат в самых отдаленных частях мира могут общаться с семьей и друзьями в Соединенных Штатах.
Согуштан кийинки мындан бөлок бир топ эки тараптуу келишимдер Жалпы декларацияга сөзмө-сөз шилтеме берген, ошондой эле бир өкмөттөн башка өкмөткө адам укуктары бузулганы тууралуу расмий дооматтар да. Ряд других послевоенных двусторонних договоров явно сослался на Всеобщей декларации, как это делали официальные жалобы от одного правительства к другому о нарушениях прав человека.
Тынчтык корпусунун волонтёрлору башка өлкөлөрдүн өтүнүчү боюнча, өнүгүп келе жаткан дүйнөнүн алыскы кыштактары менен жаңы пайда болгон шаарларындагы элдер менен чогуу жашап, иштеп, алардын өнүгүп- өсүүсүнө жардам беришет. волонтеры Корпуса мира работают по просьбе других стран, чтобы помочь разработать более эффективные возможности! для своего народа, живет и работает с piople в отдаленных деревнях и растущего города in.The развивающихся странах.
Бул бир жагынан никарагуанын элет жериндеги экинчи эле күн болсо, бир жагынан абдан маанилүү учур болчу, анткени никарагуанын алыскы мектебине бир чет элдик келип, андагы 40 бала өмүрүндө биринчи жолу чет элдик адамды көрүштү. С одной стороны, это было просто еще один день в Никарагуа местности; С другой стороны, это был важный момент, на следующий день незнакомец прибыл в отдаленной Никарагуанской школьном и 40 детей встретил иностранца в первый раз в своей жизни.
Эгер Сиз ката жөнүндө арызыңызды расмий булактын негизинде ырастай алсаңыз (мисалы, клубдун расмий Интернет бетиндеги жыйынтыкка шилтеме жиберсеңиз), анда бизге сурамыңыз менен бирге ушул сыяктуу кошумча маалымат жиберишиңизди суранабыз. Если Вы можете подтвердить свое утверждение о ошибке на базе официального источника (например, отправить ссылку на результат на официальном Интернет-странице клуба), чем мы просим Вас прислать нам дополнительную информацию, как это вместе с вашим запросом
Экспорттук операциялардын көбөйүүсү товарларды эки эседен көбүрөөккө же 182,4 млн АКШ долларына алыскы чет өлкөлөргө берүүнүн эсебинен жүргөн, ушуну менен катар эле КМШ өлкөлөрүнө экспорттун көлөмү анчалык олуттуу эмес - 1,7 пайызга же 2,4 млн. АКШ доллар Повышение экспортных операций произошло за счет роста поставок продукции в страны дальнего зарубежья более чем в два раза или на $ 182 400 000, наряду с этим объем экспорта в страны СНГ увеличился незначительно - на 1,7 процента, или на $ 2,4 млн долларов
Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана азык-түлүк министрлигине жергиликтүү мамлекеттик администрациялар менен макулдашуу боюнча алыскы жайыттарды жарандарга жана мал чарба багытындагы чарба жүргүзүүчү субъекттерге арендага берүүнү тескөө укугу; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кыргызской Республики с правом ведения, по согласованию с местными государственными администрациями, привод выключения пастбища для их передачи аренды гражданами и хозяйствующими субъектами, участвующими в
Ушул бөлүмдүн эрежелерине ылайык ушул беренеде каралгандан башка учурларда, чет өлкөлүк укукка карата ар кандай шилтеме жасоо тиешелүү өлкөнүн коллизиялык укугуна шилтеме жасоо катары эмес, анын материалдык укугуна шилтеме жасоо катары каралууга тийиш. Любая ссылка на иностранного права в соответствии с правилами настоящего раздела, за исключением случаев, предусмотренных в настоящей статье, за исключением должны рассматриваться как ссылка на материальном праве и не в конфликте законов соответствующей с
Кыргыз Республикасынын укугуна карата кайра шилтеме жасоо жана үчүнчү өлкөнүн укугуна шилтеме жасоо ушул Кодекстин бир миң бир жүз жетимиш жетинчи беренесине, бир миң бир жүз жетимиш сегизинчи беренесинин биринчи, үчүнчү, бешинчи пункттарына, бир миң бир Отсылка к закону Кыргызской Республики и отсылки к третьему закону принимаются в случаях применения иностранного права в соответствии со статьей threeone77, указывает один, три и пять статьи threeone78, Статьи одна тысяча сто восемьдесят
Ишке катышкан адамдар өздөрүнүн талап тарын же каршы пикирлерин негиздөө үчүн өздөрү шилтеме жасап жаткан чет өлкөлүк укуктун ченемдеринын мазмунун ырастаган документтерди берүүгө, башка жол менен сотко же мамлекеттик органга бул ченемдердын мазмунун анык Лица, участвующие в деле, вправе представить документы, подтверждающие содержание зарубежных норм законодательства они называют основанием для своих требований или возражений, и иным образом содействовать суду в определении содержания этих
Үчүнчү жактар менен мамилелерде бүтүм түзүү учурунда кандайдыр бир чектөөлөрдүн бар экендиги жөнүндө билсе же билүүгө тийиш болсо аны далилдөө учурларынан тышкары бүтүмдү түзгөн шериктин жалпы ишти жүргүзүү боюнча укуктарын чектөөгө шериктештер шилтеме кы В отношениях с третьими лицами, партнеры не могут ссылаться на ограничения прав в администрации партнера, который осуществлял сделку, если они не доказывают, что в момент осуществления сделки третье лицо знала или должна была K

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: