Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: айкын сан

Кыргызский Русский
айкын бетон
Кабар аттарынын тили жөнөкөй жана айкын болууга тийиш. Язык в заголовках должен быть простым и понятным.
Бул суроого жооп бир караганда анчалык айкын жана радикалдуу эмес. Ответ на этот вопрос не столь очевиден и радикальный, как кажется на первый взгляд.
Жемишинин ушул эки түрү акыркы мезгилде мурдагыдан да айкын болууда Два вида фруктов были be¬ome отчетливо проявляется в это время в конце.
Айкын киреше – бул, инфляция деңгээлине корректировкаланган киреше. Реальный доход – это доход, скорректированный на уровень инфляции.
Либерализмдин башкы максаты – ажырагыс укуктарды коргоп, ачык-айкын иш жүргүзүү. Целью либерализма является обеспечение открытый процесс, защищая неотъемлемые права.
Дүйнөнүн динден четтеши айкын гана болбостон, көпчүлүк учурларда, анын пайдалуу жагы арбын. Секуляризация мира в этом смысле не только очевидна, но и, во многом, выгодно (не думал строго необходимым, как я объясню в настоящее).
Учурдагы кырдаалды жакшы түшүнүү үчүн ассоциациялардын потенциалын ачык-айкын талдоо жүргүзүү зарыл. Чтобы понять текущую ситуацию, прозрачный анализ потенциалов объединений должны быть предприняты.
Күтүлүүчү натыйжаларды айкын аталмалар менен баяндап, берилүүчү жөнөтмө маалыматты көрсөтүп тааныштырыңыз. Опишите выходные в конкретных условиях, а также подтверждающую документацию должны быть предоставлены.
Патент ээсинин талабы боюнча берилген патентке айкын-ачык жана техникалык жаңылыштыктарга оңдоолор киргизилет. Коррекция очевидных и технических ошибок в выданный патент, осуществляется по запросу владельца патента.
Лигатурдук (брутто) масса – бардык компоненттерин эске алуу менен баалуу металлдын эритмесинин жалпы айкын массасы. Лигатурная (брутто) масса – фактическая общая масса сплава драгоценного металла с учетом всех компонентов.
Таасир тийгизүү - айкын объектке анда сандык же сапаттык өзгөрүү алып келүүчү, болбосо алып келиши мүмкүн болгон аракет. Воздействие - действие на определенный объект, вызывающих или способны вызвать его количественных или качественных изменений.
Экономиканын бардык секторлорунда кредиттер жана насыялар (займ) боюнча айкын милдеттенмелердин орду жабылбаган калдыгы. Остаток непогашенных фактических обязательств по кредитам и займам всех секторов экономики.
Ресурстардын айкын трансферти – бул, бардык пайыздык төлөмдөрдүн сальдосун эске албаганда, күндөлүк операциялар эсебинин сальдосу. Чистый трансферт ресурсов — это сальдо счета текущих операций за исключением сальдо всех процентных платежей.
Бирок мамлекет тарабынан, ошондой эле, иш берүүчүлөр тарабынан белгиленген ченемдерди ишке ашыруунун айкын механизмдери жазылбаган. Однако конкретные механизмы исполнения этих норм, установленных как государством и работодателями не предписаны.
Жеке консультанттарды тандап алуу айкын тапшырманы аткаруу үчүн алардын тажрыйбасын жана квалификациясын эске алуу менен жүргүзүлөт. Индивидуальные консультанты отобраны на основе их квалификации для выполнения задания.
Белгилүү бир катыштагы валюталар топтому, алар айкын улуттук же эл аралык жамааттык валюталардын валюта курсун аныктоо үчүн колдонулат. Набор валют в определенной пропорции, который используется для определения валютного курса конкретной национальной или международной коллективной валюты.
Мамлекеттик башкаруунун гендердик-сезимталдык концепциясын айкын жол-жоболорго которуу милдети Мамлекеттик кызмат боюнча агенттикке таандык. Задача о передаче учетом гендерных концепцию государственного управления до конкретных процедур в CSAKR компетенции.
Кыргызстанда ал тургай саясат ачык-айкын болбой жаткан учурда Өкмөттө инкубаторлорду натыйжасына жана таасирине карата кутуу мамилеси көбурөөк орун алган. В случае с Кыргызстаном, хотя не ясно, политики не существует, есть высокие ожидания в правительстве об итогах и последствиях инкубаторов.
Айкын объекттин мамлекеттик экологиялык экспертизасын экологиялык экспертиза боюнча атайын ыйгарым укук берилген орган түзгөн эксперттик комиссия жүргүзөт. Государственная экологическая экспертиза конкретного проекта осуществляется экспертной комиссией, созданной уполномоченным государственным организации об экологической экспертизе.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: