Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Чыгашалар ченеми

Кыргызский Русский
материалдык-техникалык жактан колдоо көрсөтүүгө кеткен чыгашалар. Затраты физических входов.
Мамлекеттик органды күтүүгө кетүүчү чыгашалар республикалык бюджетте каралат. Затраты на запуск госуслуги предусмотрены в республиканском бюджете.
с) Союз үчүн жалпы чыгашалар катары бул Союздун өзүнө, бирок бир эле мезгилде Уюм башкарган бир же бир нече башка Союздарга таандык болбогондор эсептелет. (с) Расходы, не относятся исключительно к данному Союзу, но одновременно к одному или нескольким других Союзов, администрацию которых осуществляет Организация считаться расходов, общих для Союзов.
Ал мүмкүн болуучу кирешелердин түшүшү жана чыгашалар жөнүндө кыска мөөнөттүү болжолдоолорду, ошондой эле акчалай каражаттардын кыймылын болжолдоону даярдайт. Он также должен подготовить Краткий прогноз долгосрочных отчеты о вероятных тенденций реализации доходов и прогресса расходов, а также прогнозы денежных потоков.
Ошону менен бирге, кумар оюндарына ченеми менен катышкан жана аларды көңүл ачуу жана бош убактыны өткөрүү жолу катары караган кишилердин укуктарын коргоо зарыл. Тем не менее, надо уважать права людей, которые участвуют в азартных играх, умеренный и рассматривать их как средство развлечения и досуга.
Мамлекеттик чыгашалар саясаты, адатта, мамлекеттин жарандардын социалдык кепилдиктерин жана милдеттенмелерин толугу менен жана өз убагында каржылоого багытталган. Политика государственных расходов, как обычно сосредоточены на полное и своевременное финансирование социальных гарантий и обязательств государства перед своими гражданами.
тендердик табыштамалардын саны көп болгондо, аларда кароо жана баалоо үчүн талап кылынуучу чыгашалар сатып алынуучу товарлардын, жумуштардын же кызмат көрсөтүүлөрдүн наркына ылайык келбейт; расходы, необходимые для рассмотрения и оценки большого количества предложений не сопоставима со стоимостью товаров, работ или услуг.
2010-жылы орун алган социалдык-экономикалык туруксуздуктун натыйжасында өлкөдө экономикалык жигердүүлүк басаңдаган, салык кирешелеринин өсүш арымы төмөндөгөн, социалдык коргоого жана курулушка жана ремонт иштерине мамлекеттик чыгашалар көбөйгөн жана натый В 2010 году социально-экономическая нестабильность кондиционером замедление экономической активности в стране, снижение темпов роста налоговых поступлений, увеличение объема государственных расходов на социальную защиту, капитального строительства и ремон
Белгилүү бир мезгил аралыгында акчалай түшүүлөр жана чыгашалар ортосундагы айырма; өлкөнүн экспорту жана импортунун (соода балансынын сальдосу) наркы ортосундагы айырма, чет өлкөгө төлөмдөр менен чет өлкөдөн түшкөн каражаттар ортосундагы айырма (өлкөнүн төлөм теңдеминин сальдосу). Оң түптөлгөн, активдүү сальдо түшүүлөрдүн чыгашалардан арткандыгын, ал эми терс сальдо – тескерисинче, б.а. чыгаша түшүүлөрдөн арткандыгын түшүндүрөт. Разность между денежными поступлениями и расходами за определенный промежуток времени; разность между стоимостью экспорта и импорта страны (сальдо торгового баланса), между платежами за границу и поступлениями средств из-за границы (сальдо платежного баланса страны). Положительное, активное сальдо означает превышение поступлений над расходами, а отрицательное – наоборот.
Экономикалык субъекттин белгилүү бир мезгил ичиндеги, адатта жыл ичиндеги кирешелер жана чыгашаларынын ведомосту. Көпчүлүк учурда бюджет колдо болгон жана чыгымдалуучу акча каражаттарынын санын, алардын өз ара ылайык келүүсүн эсепке алуу үчүн түзүлөт. Мындан тышкары, берилген жана кеткен убакыт салыштырылган убакыт бюджети да түзүлөт. Бюджет, балансташууну, экономикалык ресурстардын кириш жана чыгыш бөлүгүнүн дал келүүсүн текшерүүнүн негизги инструменти болуп саналат. Экономикалык субъектке, анын акча каражаттарына жараша бюджет түзүлөт. Бюджеттер мамлекеттик, регионалдык, жергиликтүү (муниципалдык), үй-бүлө (керектөө) бюджеттерине бөлүнөт. Бул жерде ишканалардын, фирмалардын кирешелер жана чыгашалар балансынын формасында түзүлгөн бюджеттери да эске алынган. Ведомость доходов и расходов экономического субъекта за определенный период времени, обычно за год. Чаще всего бюджет составляется для учета количества располагаемых и расходуемых денежных средств и их взаимного соответствия, но существуют и бюджеты времени, в которых сопоставляется располагаемое время и расходуемое. Бюджет является основным инструментом проверки сбалансированности, соответствия прихода и расхода экономических ресурсов. В зависимости от экономического субъекта, применительно к денежным средствам которого составляется бюджет, различают государственный, региональный, местный (муниципальный), семейный (потребительский) бюджеты. Правомерно говорить и о бюджете предприятия, фирмы, составленном в форме баланса доходов и расходов.
Эки бөлүктөн турган сандык катыш, алар бири-бирине дал келүүгө тийиш, анткени ал бирдей сандагы акчанын, товардын келип түшүүсүн жана чыгымдалышын түшүндүрөт. Мисалы, товарлардын экспорту жана импорту бирдей болуп, алардын запасы сакталып турган шартта, белгилүү бир мезгил ичинде аларды өндүрүү менен керектөөнүн тең салмакта экендиги (балансы) байкалат. Баланс физикалык өлчөө жана акча формасында (нарктык өлчөө) түзүлөт. Ар түрдүү баланстар бүтүндөй өлкөнүн чарбалык ишине (бюджеттик баланс, төлөм балансы, тармактар аралык баланс), фирманын чарбалык ишине (бухгалтердик баланс, негизги каражаттар балансы, финансылык баланс), үй чарбаларына (үй-бүлөнүн кирешелери жана чыгашалар балансы, керектөө бюджети) талдап-иликтөлөрдү жүргүзүү, эсепке алуу, пландаштыруу максатында колдонулат. Эгерде, келип түшүүлөр төлөмдөр көлөмүнөн артып кетсе баланс активдүү катары эсептелинет, б.а. алгылыктуу калдык байкалат, мындай деңгээлге жетишилбесе баланс пассивдүү катары саналат. 1) Количественное соотношение, состоящее из двух частей, которые должны быть равны друг другу, т.к. представляют поступление и расходование одного и того же количества денег, товара. Например, при равенстве экспорта и импорта товаров и сохранении их запасов наблюдается баланс их производства и потребления в течение определенного периода времени. Балансы составляются в натуральной форме (в физическом измерении) и в денежной форме (в стоимостном измерении). Самые разнообразные балансы используются в целях анализа, учета, планирования хозяйства всей страны (бюджетный баланс, платежный баланс, межотраслевой баланс), хозяйства, фирмы (бухгалтерский баланс, баланс основных средств, финансовый баланс), домашнего хозяйства (баланс доходов и расходов семьи, потребительский бюджет). Баланс считают активным, если поступления опережают и превышают платежи, т.е. наблюдается положительный остаток. В противном случае баланс называют пассивным.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: