Меню
Эл-Сөздүк

Чекене которуулар системасы

Система, которая используется для обработки проведения розничных платежей.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Чекене которуулар системасы

Кыргызский Русский
Атайын чаранын мисалы болуп квота системасы саналат. Примером такого специального меры является система квот.
Чекене төлөмдөрдү иштеп чыгуу жана өткөрүү үчүн колдонулган система. Система, которая используется для обработки проведения розничных платежей.
Чекене рынокто чет өлкө валютасын сатып алып жана саткан институционалдык бирдик. Институциональные единицы, которые покупают и продают иностранную валюту на розничном рынке.
Тизмектелген, тартипке келтирилген бухгалтердик эсептер системасы, алардын жыйындысы. Система, совокупность организованных, упорядоченных бухгалтерских счетов.
Дүң-чекене соода чөйрөсүндө ишкерлик субъектин түзүү жана өнүктүрүү маселелери каралды. Считается вопросы становления и развития субъекта хозяйствования в сфере распределения торговли.
Бааларды көзөмөлдөө системасы жеке менчик менен жеке өндүрүштү толугу менен өкмөттүн карамагына өткөргөн. Регулирование цен преобразована в частную собственность и частное производство в системе полного контроля правительства всего.
Алынган натыйжаларды дүң-чекене соода чөйрөсүндө ишкерлик субъектин түзүү практикасында колдонууга болот. Полученные результаты могут быть применены в случае установления коммерческих организаций, в практике в сфере распределения торговли.
Бул багыттын алкагында уюмдардагы профилактикалык иш-чараларга мониторинг жана баалоо системасы киргизилет. В связи с этим система мониторинга и оценки профилактических мер организаций внедряется.
Иши үзгүлтүккө учураган шартта, улуттук финансы системасы үчүн олуттуу тобокелдиктер келип чыкпаган система. Система, при сбоях функционирования которой не возникает существенных рисков для национальной финансовой системы.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО СИСТЕМАСЫ ЖАНА САЯСЫЙ ПАРТИЯЛАР ЖӨНҮНДӨГҮ МЫЙЗАМДАРЫНЫН ГЕНДЕРДИК АСПЕКТТЕРИ 7 Гендерные аспекты законодательства Кыргызской Республики в избирательных системах и политических партий 7
Мисалы, бардык инкубаторлордун 40%ында гана өздүк саясий программасы жана 50%ында гана мониторингдик системасы бар. Например, только 40% всех инкубаторов имеют письменное политики заявление, и только 50% имеют систему мониторинга.
Бул, банк ишинин бардык деңгээлинде жана чөйрөсүндө өз ара байланыштуу контролдук чаралардын топтому (системасы). Система внутреннего контроля банка – это комплекс (система) взаимоувязанных контрольных мер на всех уровнях управления и сферах деятельности банка.
Инкубаторлорду классификациялоонун стандарттык системасы жок, бирок төмөнкүдөй принциптер негизги болуп саналат: Там нет стандартной системы классификации для инкубаторов, но следующие модели являются основными:
Мектептердин кепчүлүк жайлары капиталдык ремонтко муктаж (чатыры, суу менен жабдуу, жылытуу системасы, имараттын тышкы капталдары). Многие школьные помещения нуждаются в капитальном ремонте (крыша, система водоснабжения, отопления, внешний вид).
Инкубатордун персоналын минимум эмгек акы менен камсыздоо керек, эмгек акы системасы иштин жыйынтыктарына жараша болсо, андан жакшы болор эле. Как минимум, зарплаты должны быть обеспечены в инкубатор персонал; и связанные производительность системы заработной платы было бы еще лучше.
(Англ. SWIFT, Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunications) – Эл аралык акчалай эсептешүүлөрдү жана төлөмдөрдү жүзөгө ашыруунун автоматташтырылган системасы. (Англ. SWIFT, Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunications) – Автоматизированная система осуществления международных денежных расчетов и платежей.
2011-жылдан ноябрь айында АКШ Мамлекеттик секретары Хилари Клинтон интернеттин тармактык таралышын «биздин планетанын нерв системасы» деп атады. Выступая в январе 2010 года госсекретарь Хиллари Клинтон сравнил распространение Интернета приводом информационных сетей "новой нервной системы нашей планеты."
Советтер союзунан кийин мураска калган Кыргыз Республикасынын пенитенциардык системасы миң-жылдыктын башталышында коптөгөн көйгөйлөргө ээ болуп, реформалоону талап кылган. Вплоть до нового тысячелетия пенитенциарная система Кыргызской Республики по наследству после распада Советского Союза были бесчисленные проблемы и необходимую реформу.
Бүгүнкү күндөгү баш мыйзамдар жана башкаруу системасы, элдин учурдагы адеп-ахлак идеялары менен философиясын чагылдырган ушул мыйзамдар системасынын бузулушуна жол бербейт. Все наши конституционные законы и наша система правления основаны на том факте, что правительство не разрешено делать все, что нарушает эту систему законов, представляющих моральные и фактические идеи и философии нашего народа.
Гитлердин германиялык коммунизм же улутчулдук системасы, өндүрүүчүлөрдү мыйзам чегинде өндүрүш каражаттарынан ажыратпаганы менен, алардын ар бир экономикалык кадамын өкмөт белгилеген. Немецкий коммунизм, национал-социализм, при Гитлере юридически не экспроприировать владельцев средств производства, но каждый экономическим шагом было определено правительством.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: