Меню
Эл-Сөздүк

Касапчы энесине сөөк (тартат) сатат.

Мясник и своей матери кость продаст.

Близкие по смыслу пословицы на русском языке:
Брат братом, сват сватом, а денежки не родня.

Родство — дело святое, а торговля — дело иное.

Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Касапчы энесине сөөк (тартат) сатат.

Кыргызский Русский
Ал интервью берүүдөн баш тартат. Она отказывается от интервью.
Эллисон Хант жаңы жамбаш сөөк алды Allison Хант получает новое бедро
Сөөк коюуга кеткен чыгымдардын ордун толтуруу Компенсация за затрат на погребение
себеби ал ушунчалык терең кирип, сөөк менен сөөктүн чучугун бөлөт. ибо образно пронзает до разделения костей и их мозге.
Анын 100 даана өнүмү бар болсо, ар бирин 5 акча бирдигине сатат дейли. Он имеет единицы I00 продавать друг на 5 штук денег.
Бирок, ошону менен бирге, сунуш кылып жаткан өнүмдөр үчүн жооп тартат. Но в то же время, он несет ответственность за предлагаемой продукции.
Беш жума мурун мен бүткүл жамбаш сөөк алмаштыруу операциясынан өттүм. Пять недель назад я имел тотального эндопротезирования тазобедренного сустава.
Филиалдын жана өкүлчүлүктүн иши үчүн жоопкерчиликти башкы (негизги) коом тартат. (Основной) компания родитель несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.
Маалымат укугун бузгандык үчүн күнөөлүү адамдар мыйзамдарга ылайык жоопкерчилик тартат. Лица, thrtough вине которого право на доступ к информации нарушается, несут ответственность в соответствии с законом.
Сиу эли ал акчадан баш тартат жана "Блэк Хилз жерлери сатылбайт" деген ураан менен кала берет. Су отказался от денег с боевым кличем, "Блэк-Хиллс не для продажи.
Агентствонун жетекчиси жашыруун маалыматты ачыкка чыгаргандыгы үчүн жазык жоопкерчилигин тартат. Глава Агентства несет уголовную ответственность за разглашение конфиденциальной информации.
Мындай маалыматтарды жайган учурда Омбудсмен (Акыйкатчы) мыйзамдарда белгиленген тартипте жоопкерчилик тартат. В случае разглашения конфиденциальной информации Омбудсмен (Акыйкатчы) несет ответственность в соответствии с законом.
Сөөк коюуга байланышкан чыгымдарды тарткан жарандар алган жөлөкпул зыяндын ордун толтуруунун эсебине кошулбайт. Захоронение надбавка, полученные физическими лицами, которые понесены эти расходы не должны быть включены в сумму компенсации.
өзүнө караштуу ишканаларда, мекемелерде жана уюмдарда мобилизациялык резервдин түзүлүшү үчүн жоопкерчилик тартат; несут ответственность за создание мобилизационного резерва на предприятиях, в учреждениях и учреждений, подотчетных им;
Мурда эле аткарылууга тийиш болгон өз милдеттерин аткарбай коюу же өз убагында аткарбагандык тобокелин пайда алуучу тартат. Бенефициаром несет риск последствий неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств, которые должны были быть выполнены ранее.
Мындай болгон учурда өтө коркунучтун булагы келтирген зыян үчүн жоопкерчиликти ал булакты укукка каршы ээ болгон жак тартат. В таких случаях, люди, которые незаконно получили во владение источник чрезмерного опасности несет ответственность за вред, причиненный этим источником.
Салык консультанты өзүнүн милдеттерин бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жекече жоопкерчилик тартат: В соответствии с законодательством Кыргызской Республики налоговым консультантом несет персональную ответственность за нарушение своих обязанностей, таких как:
Мындай макулдашуу жок болгондо ар бир шерик ал жалпы ишке кошкон салымына жараша пропорционалдуу негизде чыгым жана зыян тартат. Если такое соглашение будет отсутствовать каждый партнер несет расходы и убытки пропорционально стоимости его вклада в общее дело.
Он төрт жаштан он сегиз жашка чейинки курактагы өспүрүмдөр келтирилген зыян үчүн жалпы негиздерде өз алдынча жоопкерчилик тартат. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет через самостоятельно нести ответственность за нанесенный вред на общих основаниях.
Мамлекеттик кызматчы Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык тартип, административдик, материалдык жана жазык жоопкерчилигин тартат. Гражданский служащий несет дисциплинарную, административную, финансовую имущество и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: