Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
<->
 
Яндекс переводчик <->
История Ваших переводов:
 
 
История/закладки
Онлайн инфо/переводы
Онлайн переводчик
Найденные
Перевод/результат для - Карыз алуучу
 

Карыз алуучу

 
Заемщик – одна из сторон договора займа, получатель кредита, займа, принимающий на себя обязательство, гарантирующее возвращение полученных средств, оплату предоставленного кредита.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов:(бета) Карыз алуучу

КыргызскийРусский
Аларды төлөө өлкөнүн өкмөтү тарабынан гарантияланбаган жеке карыз алуучулардын тышкы карыздык милдеттенмелери.Внешние долговые обязательства частных заемщиков, погашение которых не гарантировано правительством страны..
Кредиттик мекемелер белгилүү бир шарттарда карыз алуучуларга сунушташкан, тиешелүү валютадагы акчалай ресурстардын көлөмү.Объем денежных ресурсов в соответствующей валюте, который кредитные учреждения предоставляют заемщикам на определенных условиях..
экономикалык ченемдер (капиталдын шайкештиги, бир карыз алуучуга карата насыянын максималдуу өлчөмү, өтүмдүүлүк жана башкалар);другие экономические нормативы (достаточности капитала, максимальный размер кредита на одного заемщика, ликвидности и т.д.)..
Кредитор менен карыз алуучу ортосунда келишимдин алкагында карыздык милдеттенмелерди өз эрки боюнча толук же жарым-жартылай жокко чыгаруу.Добровольное полное или частичное аннулирование долговых обязательств в рамках договорного соглашения между кредитором и заемщиком..
Карыз алуучу тарабынан мөөнөтүндө төлөө, убагында кайтаруу жана төлөөгө жөндөмдүүлүк шарттарында карыздык каражат/кредит түрүндө алынган акча каражаттары.Денежные средства, полученные заемщиком в виде займа/кредита на основе срочности, возвратности и платности..
Эки тараптуу негиздеги, карыз алуучу өлкөнүн кредитор өлкөдөн товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуусуна байланыштуу келип чыккан насыялар (займдар).Займы на двусторонней основе, привязываемые к закупкам товаров и услуг страной-заемщиком у страны-кредитора..
Бул, макулдашылган лимиттин чегинде белгилүү бир мезгил ичинде кредит берүүгө карыз алуучу алдындагы банктын же башка кредит мекемесинин талаптагыдай тариздетилген милдеттенмеси.Кредитная линия – юридически оформленное обязательство банка или другого кредитного учреждения перед заемщиком предоставить ему в течение определенного периода кредиты в пределах согласованного лимита..
Ошентип, БРАФ ресурстарынын наркы коммерциялык банктар үчүн 7 пайызды түзгөн, ал эми акыркы карыз алуучулар үчүн - 12 пайыздан (ипотекалык насыялоо) 17 пайызга (микрокаржылоо) чейин болгон.Таким образом, стоимость SFBR ресурсов для коммерческих банков составила 7 процентов, а для конечных заемщиков - от 12 процентов (ипотечное кредитование) до 17 процентов (микрофинансирования)..
Бул, карыз алуучу мурда түзүлгөн кредиттик келишимдер боюнча өзүнө алган милдеттенмелерин аткаргандыгын мүнөздөгөн, карыз алуучуга тиешелүү маалыматтар (кредиттик маалымат) жыйындысы.Кредитная история – совокупность информации о заемщике (кредитная информация), которая характеризует исполнение заемщиком принятых на себя обязательств по ранее заключенным кредитным договорам..
Долбоор боюнча мындай ар бир баяндама бир календардык кварталга барабар мезгил аралыгын камтыйт жана мындай баяндама камтыган мезгил аяктагандан кийин кырк беш (45) күн ичинде Карыз алуучуга жөнөтүлүп турат.Каждый такой отчет по проекту должен охватывать период в один календарный квартал, и должны быть представлены в Ассоциации не позднее сорока пяти (45) дней после окончания периода, охваченного такого отчета..
Карыз алуучу – карыздык каражат келишимин түзгөн тараптардын бири, кредит, насыя (займ) алуучу, алынган каражаттын кайтарылышын, сунушталган кредиттин төлөнүшүн гарантиялаган милдеттенмени өзүнө алган жак.Заемщик – одна из сторон договора займа, получатель кредита, займа, принимающий на себя обязательство, гарантирующее возвращение полученных средств, оплату предоставленного кредита..
1. Финансы рынокторунун катышуучулары тарабынан белгиленген сатып алуу жана сатуу баасынын ортосундагы айырма. 2. Пайыздык чендер ортосундагы айырма, банк каражаттарды ал боюнча алып, карыз алуучуларга берет.1. Разница между ценами покупки и продажи, устанавливаемыми участниками финансовых рынков. 2. Разница между процентными ставками, по которым банк получает средства и по которым их выдает заемщикам..
Негизги каражаттарга менчик укугун кайтарып албастан өткөрүп берүү же эгерде, анын ордуна эч кандай компенсация ала албаса, өз ара макулдук боюнча кредитордун карыз алуучунун финансылык милдеттенмелерин кечиши.К капитальным трансфертам относится безвозмездная передача права собственности на основные средства или прощение финансового обязательства заемщика кредитором по взаимному согласию между ними, в случае, если кредитор не получает взамен никакой компенсации..
Бул, финансылык принцип, акча аркылуу ишке ашырылган мамилелер принциби. Ага ылайык карыз алуучу убактылуу пайдаланууга алган акча каражатын милдеттүү түрдө өз учурунда кредиторго, каражат ээсине кайтарып берүүгө тийиш.Принцип финансовых, денежных отношений, согласно которому кредитные средства, полученные заемщиком во временное пользование, подлежат обязательному и своевременному возврату кредитору, владельцу средств..
Карыз алуучу келишим шарттарына ылайык кредитор алдында финансылык милдеттенмелерин аткарбай коюусунун, өз учурунда аткара албай калышынын же толук аткарбашынын кесепетинен кредитордун чыгымга учурап калышын шарттаган тобокелдик.Риск возникновения у кредитора убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения заемщиком финансовых обязательств перед кредитором в соответствии с условиями договора..
“Консультанттарды тандап алуу боюнча жетек” эки миң он биринчи жылдын январындагы “ЭРӨБ карыздары жана ЭӨА насыялары жана гранттары боюнча Дүйнөлүк банктын карыз алуучуларынын консультанттарды тандап алышы боюнча жетек” дегенди билдирет."Консультант Руководство" означает "Руководство по отбору и найму консультантов по займам МБРР и кредитов и грантов МАР Заемщиками Всемирного банка», январь 2011 года..
Микронасыялык компания Улуттук банктын күбөлүгү болгондо, карыз алуучу менен макулдашылган шарттарда жеке жана юридикалык жактарга өзүнүн гана каражаттарынын болбосо донордук уюмдардын, жергиликтүү же эл аралык каржы уюмдарынын каражаттарынын эсебинен микМикро-кредитные компании вопросы микрокредиты физическим и юридическим лицам только за счет собственных средств или средств, предусмотренных донорских организаций, местных или международных финансовых организаций на условиях, согласованных с заемщиком при.
“Сатып алуулар боюнча жетек” эки миң он биринчи жылдын январында чыккан “ЭРӨБ карыздары жана ЭӨА насыялары жана гранттары боюнча Дүйнөлүк банктын карыз алуучуларынын буюмдарды, иштерди жана консультациялык эмес кызматтарды сатып алуусу боюнча жетекти” бил"Руководство по закупкам" означает "Руководство по закупкам товаров, работ и неконсультационных услуг по займам МБРР и кредитов и грантов МАР Заемщиками Всемирного банка», январь 2011 года..
Микронасыялык агенттиги микронасыялык агенттигинин катышуучулары жана донорлору тарабынан аныкталуучу коммерциялык эмес уюмдардын жаргылык максаттарына ылайык, карыз алуучу менен макулдашылган шарттарда өзүнүн каражаттарынын болбосо донордук уюмдардын, жеМикро-кредитное агентство выделяет кредиты (обеспеченные и не обеспеченные микрокредиты) за счет собственных средств или средств донорских организаций, местных или международных финансовых организаций на условиях, согласованных с заемщиком в соответствии .
Коммерциялык банктардын тобу, алардын өкүлдөрү суверендүү карыз алуучулардын карызын реструктуризациялоо боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн мезгил-мезгили менен жолугушуп турат. Лондон клубу Париж клубуна салыштырууга боло тургандай уюштуруу негизине ээ эмес.Группа коммерческих банков, представители которых периодически встречаются для ведения переговоров о реструктуризации долга суверенных заемщиков. Лондонский клуб не имеет организационной основы, сопоставимой с основой Парижского клуба..

Найти все переводы слова "Карыз алуучу" на Кыргызском языке из всех словарей в системе - Эл-Сөздүк

Хотите добавить свой перевод для слово: "Карыз алуучу"? Ввойти


Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук:
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru