Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Капитал кыймылы

Кыргызский Русский
Керек натыйжа катары акчанын кыймылы жогорулай башташ керек эле. Эффект обязательно было восходящее движение цен.
Микронасыялык компаниянын капиталын толугу менен төлөнгөн жаргылык капитал түзөт. Полностью оплаченный уставный капитал образует основу микро-кредитной капитала компании.
Микрокаржы компаниясынын капиталынын негизин толугу менен төлөнгөн жаргылык капитал түзөт. Полностью оплаченный уставный капитал должен стать основой капитала микрофинансовой компании.
Банк секторунда суммардык активдердин, капитал, депозиттик база деңгээлдеринин төмөндөшү жүргөн. Был сокращение общего уровня активов, капитала и депозитной базы в банковской системе.
Ал көп маданияттуу Түштүк Африка үчүн болгон күрөштө Фарид Исак, Ибрахим Муса, Рашид Омар жана Мусулман жаштардын кыймылы менен бирге турган. Он стоял с Фаридом Esack, Ибрагимом Мусой, Рашидом Омаром и Мусульманским молодежным движением в их борьбе за культурное многообразие в Южной Африке.
Пайыздык чыгашаларды/кирешелерди эсепте дайыма чагылдырып туруу, капиталды сунуштоо менен капитал наркынын катышын аныктоого өбөлгө түзөт. Постоянное отражение в учете процентных расходов/доходов позволяет соотносить стоимость капитала с предоставлением капитала.
Капитал менен опера¬циялар жана финансылык операциялар эсебинин оң сальдосу 2009-жылдын жыйын¬тыгы боюнча 2,5 эсеге көбөйүп, 389,9 млн. АКШ долларын түзгөн. Положительное сальдо операций с капиталом и финансового счета вырос в 2,5 раза и составил 389 900 000 долларов США в соответствии с результатом 2009 года.
Кыязы, бул мааниде улгайган аялдардын символикалык капитал жана ар түрдүү социалдык байланыштарга аралашуусу партиялардын алга илгерилешине көмөктөшүүгө тийиш болучу. Очевидно, что символический капитал и привлечение зрелых женщин в различных социальных сетях, должно быть оказана помощь в существенной продвижения партии.
Капиталдын курамына анын уюмдаштыруучулары (акционерлери) тарабынан салынган каражаттарды кайтарып берүү микрокаржы компаниясынын милдеттенмеси болбогон жаргылык капитал гана кирет. Капитал включает только уставный капитал на котором микро-финансовая компания не имеет никаких обязательств погашать денежные средства, внесенные его учредителями, акционерами;
Капитал менен операциялар жана финансылык операциялар эсеби 2010- жылдын жыйынтыгы боюнча 127,0 млн. АКШ доллар өлчөмүндө оң болжолдонуу менен 2009-жылдагыга салыштырганда 67,4 пайызга төмөндөйт. В результате 2010 году капиталом и финансовых операций прогнозируется положительным в размере 127.0 миллионов долларов США и снизится на 67,4 процента по сравнению с 2009.
Мисалы, Биринчи дүйнөлүк согушка чейин Германия пайыздык чендин деңгээлин төмөндөтүп жибергендиктен, кыска мөөнөттөгү капитал, Германиядан пайыздык чендери жогору болгон башка өлкөлөргө агылып кеткен. Например, если Германия, так часто злодей предшествовавшие первой мировой войны, сохранил очень низкую процентную ставку, короткий срок капитал перемещается из Германии в другие страны, где процентная ставка не была такой низкой.
Уставдык капитал – уюштуруучулар жана башка катышуучулар өз ишин баштап, андан ары улап кетүү үчүн акционердик коомго салган капиталдын суммасы. Капиталдын өлчөмү уюштуруу келишиминде же уставда аныкталат. Капитал уставный – сумма капитала, которую вкладывают учредители и другие участники в акционерное общество для начала и его последующей деятельности. Размер определяется учредительным договором или уставом.
Капиталдын курамына анын уюмдаштыруучулары, акционерлери, катышуучулары тарабынан салынган каражаттарды кайтарып берүү боюнча микронасыялык компаниянын милдеттенмеси болбогон жаргылык капитал гана кирет. Капитал включает только уставный капитал на котором микро-кредитная компания свободна любое обязательство погасить денежные средства, внесенные его учредителями, акционерами, участниками.
Кана эмесе айткылачы, араңыздарда канчооңор AIM, башкача айткандаАмерикалык Түпкүлүктүү Калктын Кыймылы тууралуу уктуңуздар элеже болбосо Рассел Минз тууралуу, же Леонард Пелтиер жөнүндө, же Огалала уругунун бийликтегилер менен болгон тирешүүсүн билсеңизд Теперь, если любой из вас слышали о AIM, Движения американских индейцев, или Рассел Минс, или Пелтиер, или Противостояние в Oglala, то вы знаете, что Пайн Ридж эпицентром коренных проблем в США
Ротари кыймылы демократиялык принциптер боюнча башкарылат жана өз катарына таасирдүү жана камсыз болгон жетекчилердин, финансылык жана ишкердүү элитанын өкүлдөрүн, дүйнөнүн ар кандай өлкөлөрүнүн илимий жана маданий чөйрөлөрүнүн көрүнүктүү өкүлдөрүн тартуу Движение Ротари управляется по демократическим принципам в виду, и пытается привлечь влиятельных и наделены представители управленческих, финансовых и бизнес-элит, известные представители научных и культурных сфер различных Кантри
эгерде лизинг предметин лизинг келишиминде көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө, ал эми келишимде бул тууралуу белгиленбесе, мыйзамга же лизинг келишимине ылайык капиталдык оңдоону жүргүзүү милдети лизинг берүүчүгө жүктөлгөн учурларда тиешелүү мөөнөттүн ичинде капитал арендодатель не выполняет ремонт предмета лизинга в течение сроков, установленных договором аренды и если таких условиях отсутствуют соглашения - в пределах разумного периода времени в тех случаях, когда обязательство сделать ремонт с Арендатор в соответс
Мамлекеттик материалдык резервдин материалдык дөөлөттөрүнүн корлору жана алардын кыймылы туурасында баяндама берүү алардын эсеби жана көзөмөлү "Мобилизациялык резервдин материалдык дөөлөттөрүнүн эсеби, баяндама берүүсү жана сапаттык абалы жөнүндө нускамад Ответственность за наличие материальных запасов резервных государственного материального резерва и их расхода, учета и контроля устанавливаются в соответствии с процедурой, предусмотренной "учете Инструкция О.Б., отчетности и качественное состояние
Төлөм системасынын түрү, анда финансы рынокторунун (улуттук акча, валюта рыноктору, капитал жана баалуу кагаздар рыногу) катышуучуларынын акча милдеттенмелери боюнча акча которуулары, ошондой эле акча-кредит саясатынын инструменттерин колдонууга байланыштуу которуулар жүзөгө ашырылат. Тип платежной системы, в которой осуществляются переводы по денежным обязательствам участников финансовых рынков (национального денежного, валютного рынков и рынка капитала и ценных бумаг), а также переводы, связанные с применением инструментов денежно-кредитной политики.
Системанын катышуучуларынын жана анын кардарларынын төлөмдөрү, анын ичинде акча-кредит саясатын ишке ашырууга байланыштуу төлөмдөр, банктар аралык финансы рынокторунда (улуттук акча, валюта жана капитал, баалуу кагаздар рынокторунда) келишилген бүтүмдөр боюнча төлөмдөр, ошондой эле чекене төлөмдөр системасынын катышуучуларынын жыйынтыктоочу таза позициялары боюнча төлөмдөр. Платежи участников системы и их клиентов, в том числе связанные с реализацией денежно-кредитной политики, платежи по сделкам на межбанковских финансовых рынках (национальном денежном, валютном рынках, рынках капитала и ценных бумаг), а также платежи по итоговым чистым позициям участников систем розничных платежей.
Чет өлкөгө сатылган товарлар, кызмат көрсөтүүлөр же капиталдык активдер: 1) Ошол өлкөдө өндүрүлгөн товарлар андан кийин чет өлкөгө алынып кетип, чет өлкө валютасына сатылат жана ал көрүнөө экспорт деп аталат; 2) Ошол өлкөдө (мисалы, туристтерди тейлөө) же чет өлкөлөрдө (банктык, камсыздандыруу кызмат көрсөтүүлөрү) чет өлкө валютасында сунушталган кызмат көрсөтүүлөр көмүскө экспорт деп аталат; 3) чет өлкөдө айкын активдерге жана банктык депозиттерге портфелдик инвестициялар, тике инвестициялар жана банктык депозиттер формасында жайгаштырылган капитал, капиталдын экспорту деп аталат. Товары, услуги, или капитальные активы, продаваемые за рубеж: 1) Товары, которые производятся в данной стране, затем перевозятся за границу и там продаются за иностранную валюту, называются видимым экспортом; 2) Услуги, которые предоставляются иностранцам либо в данной стране (например обслуживание туристов), либо за границей (банковские, страховые услуги) за иностранную валюту, называются невидимым экспортом; 3) Капитал, который размещается за границей в форме портфельных инвестиций, прямых инвестиций в иностранные реальные активы и банковских депозитов, называется экспортом капитала.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: