Меню
Эл-Сөздүк

Дипломатиялык өкүлчүлүк

Дипломатические представительства
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Дипломатиялык өкүлчүлүк

Кыргызский Русский
Өкүлчүлүк. Представление.
Гендердик өкүлчүлүк Пол Представление
Өкүлчүлүк укугу боюнча мурас алуу Наследование по представлении
Мамлекеттик башкаруу органдарындагы гендердик өкүлчүлүк: актуалдуу жагдай Пол Представительство в государственных органах: реальная ситуация
Бирок аялдар менен эркектер ар кандай түзүмдүк бөлүмдөрдө бирдей эмес өкүлчүлүк кылат. Тем не менее, мужчины и женщины не в равной степени представлены в различных структурных подразделений Министерства.
жогорку аскердик наамдарды, дипломатиялык рангдарды, класстык чендерди жана башка атайын наамдарды ыйгарат; присваивает высшие воинские звания, дипломатические ранги, классные чины и иные специальные звания;
Аялдар өкүлчүлүк кылган жогорку деңгээл - бөлүмдүн башчысы жана аймактык өкүлчүлүктүн жетекчисинин орун басары. Самый высокий уровень, где представлены женщины есть глава Отдела и заместитель начальника регионального представительства.
Аялдар болжол менен эркектерге теңдеш өкүлчүлүк кылган жогорку денгээлде болуп, бөлүмгө же секторго башчылык кылуу саналат. Самые высокие позиции, где женщины представлены наравне с мужчинами, глава подразделений и подразделений.
Кыргыз Республикасынын аскердик наамдарын, дипломатиялык рангдарын, класстык чендерин жана башка атайын наамдарын белгилөө; установление воинских званий, дипломатических рангов, категорий класса и иных специальных званий Кыргызской Республики;
Өкүлчүлүк укугу боюнча мурас алуу мурас ачылганга чейин мураскор өлгөн учурда, анын үлүшүнүн мыйзам боюнча укум-тукумдарына өтүшүн шарттайт. В случае наследник по закону умер до начала последовательности, его доля в начатого подряд перечисляет представлением его потомкам.
Ушул Конституцияда белгиленген ыйгарым укуктардын чектеринде Кыргыз Республикасында мамлекеттик бийликке өкүлчүлүк кылат жана жүзөгө ашырышат. В рамках полномочий, созданных этой Конституции, представляют и осуществляют государственную власть в Кыргызской Республике
Эгерде керээзден башка келип чыкпаса, мыйзам боюнча мураскорду мурастан ажыратып салуу анын өкүлчүлүк укугу боюнча мурастоочу урпактарына жайылтылбайт. Лишение наследства наследника по закону не распространяется на его потомков, наследующих по представлению, если завещание не предусмотрено иное.
Министрликтин курамында эркектер менен аяллар иш жүзүндө паритеттик принциптерде өкүлчүлүк кылат: мамлекеттик кызматта 143 аял (53,5 %) жана 124 эркек (46,4 %) иштейт. Мужчины и женщины представлены в составе сотрудников Министерства почти на паритетных: 143 мужчин (53,5%) и 124 мужчин (46,4%) работают в качестве гражданских служащих.
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин тийиштүү комитети менен кеңешкенден кийин Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттердеги жана эларалык уюмдардагы дипломатиялык өкүлдөрүн дайындайт; назначает после консультаций с соответствующим комитетом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и отзывает дипломатических представителей Кыргызской Республики в иностранных государствах и международных организациях;
салык салуу маселелери боюнча сотто, салык инспекциясында, салык полициясында, башка укук коргоо органдарында кардардын (ишеним көрсөтүүчүнүн) атынан жана анын тапшыруусу боюнча өкүлчүлүк кылууну; Представление от имени и по поручению клиента (принципала) в суде, налоговой инспекции, налоговой полиции, других правоохранительных органов по вопросам налогообложения;
акча-кредиттик жана банк саясатына тиешелүү маселелер боюнча эл аралык кеңешмелерде, конференцияларда жана уюмдарда Кыргыз Республикасынын кызыкчылыктарына өкүлчүлүк кылат жана анын атынан чыгат; представительство интересов и действуя от имени Кыргызской Республики на международных совещаниях, конференциях и организациях, относящихся к денежной кредитно-банковской политики;
Кыргыз Республикасынын Президентинин алдында аккредиттелген чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн башчыларынын жана эларалык уюмдардын өкүлдөрүнүн ишеним жана кайра чакыртуу грамоталарын кабыл алат; принимает верительные и отзывные грамоты глав дипломатических представительств иностранных государств и представителей международных организаций, аккредитованных при Президенте Кыргызской Республики;
Калган учурларда аскердик наамы, атайын класстык чени, атайын наамы, дипломатиялык рангы бар мамлекеттик кызматчыларга ушул Мыйзамда каралган, ал өткөн мамлекеттик органдын кезектеги тийиштүү класстык чени ыйгарылат. В других случаях служащие с воинского звания, специального звания класса, специального звания, и дипломатического ранга назначается другой соответствующий классный чин, как это предусмотрено настоящим Законом по представлению государственного органа, он б
Мамлекеттик кызмат иштери боюнча агенттик мамлекеттик башкарууну демократиялаштыруу үчүн жооптуу структура болгондугуна карабастан, жалпысынан алганда, агенттиктеги жагдай МБОдогу гендердик өкүлчүлүк боюнча жалпы көрүнүштөн айырмаланбайт. Несмотря на то, что CSAKR структура отвечает за процессы демократизации правительства, ситуация в Агентстве в целом не отличается от общей картины гендерного представительства в PAOs.
Мындай болгон учурда кезектеги аскердик наам, атайын класстык чен, атайын наам, дипломатиялык ранг функционалдык ыйгарым укуктары мурдагы мамлекеттик органда мурда ээлеген кызмат ордунун профилине окшош болгон мамлекеттик кызматчыларга берилиши мүмкүн. В этом случае очередного воинского звания, специального классного чина, специального звания, дипломатического ранга могут быть отнесены к государственным служащим, чьи функциональный орган по своему профилю аналогична позиции занимал ранее в предыдущем го

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: