Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
<->
 
Яндекс переводчик <->
История Ваших переводов:
 
 
История/закладки
Онлайн инфо/переводы
Онлайн переводчик
Найденные
Перевод/результат для - Валюта курсу
 

Валюта курсу

 
Валютный курс

Валюта курсу

 
Цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов:(бета) Валюта курсу

КыргызскийРусский
Борбордук банктар азыр деле валюта курсунун туруктуулугун камсыз кылууга аракет кылып келишет.Центральные банки сегодня все еще хотите, чтобы сохранить стабильность обменных курсов..
Өзгөрүлмөлүү валюта курсу ыргагында улуттук валютанын наркынын башка валюталарга карата төмөндөшү.Снижение стоимости национальной валюты по отношению к другим валютам при режиме плавающего валютного курса..
Финансылык инструменттин наркында валюта курсунун же баалуу кагаздардын өзгөрүүсүнүн натыйжасында келип чыккан айырма.Разница в стоимости финансового инструмента, возникающая в результате изменения курса валюты или ценных бумаг..
Күтүүсүз келип чыккан көрсөткүчтөрдү (мисалы, валюта курсунун өзгөрүүсү) бөлүштүрүү ыктымалдыгынын графикалык чагылдырылышы.Графическая иллюстрация вероятностного распределения случайной величины (например, изменение курсов валют)..
Белгилүү бир катыштагы валюталар топтому, алар айкын улуттук же эл аралык жамааттык валюталардын валюта курсун аныктоо үчүн колдонулат.Набор валют в определенной пропорции, который используется для определения валютного курса конкретной национальной или международной коллективной валюты..
Өлкөнүн борбордук банкынын чет өлкө валюталарын сатып алуу же сатуу аркылуу валюта рыногуна жана валюта курсуна максаттуу таасир этүүсү.Целенаправленное воздействие центрального банка страны на валютный рынок и валютный курс, осуществляемое путем продажи или покупки банком иностранной валюты..
Катталган валюта курсу ыргагында улуттук валютанын чет өлкө валюталарына же эл аралык валюта бирдиктерине карата катышынын жогорулоосу.Повышение курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам или международным валютным единицам при режиме фиксированного валютного курса..
Улуттук валютанын чет өлкө валюталарына карата же катталган валюта курсу ыргагында эл аралык валюталык бирдиктерге карата курсунун төмөндөөсү.Снижение курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам или международным валютным единицам при режиме фиксированного валютного курса..
Рынокто баа (мисалы, товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө баанын, пайыздык чендердин, валюта курсунун) деңгээлинин өзгөрүүгө же сакталып турууга ык койгон туруктуу багыты.Устойчивая направленность изменения или сохранения уровня цен на рынке (например, цен на товары и услуги, процентных ставок, валютного курса)..
Иликтөөгө алынып жаткан жагдайдын (валюта курсу, пайыздык чендер ж.б.) өзгөрүүсүн мурдатан топтолуп келген маалыматтар боюнча тесттен өткөрүү аркылуу түзүлгөн үлгүнүн шайкештигин текшерүү процесси.Процесс проверки адекватности построенной модели путем тестирования по историческим данным динамики изучаемого признака (курсов валют, процентных ставок и т.д.)..
Анда инструменттер (мисалы, своптор жана опциондор) финансылык тобокелдиктерди кыйла мүмкүнчүлүктөргө ээ же бул тобокелдиктерге туруштук бере алгандарга сатып өткөрүү үчүн колдонулган рынок, мисалы, валюта курсу жана пайыздык чендер менен шартталган тобокелдиктер.Рынок на котором инструменты (например, свопы и опционы) используются для продажи финансовых рисков, например, обусловленных валютными курсами и процентными ставками, тем, кто обладает большими возможностями или готовностью нести эти риски..
(латын тилинен conjungere – байланыштыруу) – бул, рынокто түптөлгөн экономикалык жагдай, ал суроо-талап жана сунуш деңгээли, рыноктук жигердүүлүк, сатуу баасы, көлөмү, пайыздык чендердин, валюта курсунун, эмгек акынын, дивиденддердин өзгөрүүсү (жылышы), ошондой эле өндүрүш жана керектөө динамикасы менен мүнөздөлөт.(От лат. conjungere – связывать) – Экономическая ситуация, складывающаяся на рынке, характеризуемая уровнями спроса и предложения, рыночной активностью, ценами, объемами продаж, движением процентных ставок, валютного курса, заработной платы, дивидендов, а также динамикой производства и потребления.
Өлкөнүн өзгөчө укуктар берилген башкы мамлекеттик банкы. Борбордук банк өлкөдөгү акча жүгүртүүнү жөнгө салууга, акча эмиссиясын жүзөгө ашырууга, кредит жана валюта курсун жөнгө салууга, контролдукту жүзөгө ашырууга, коммерциялык банктардын ишин жөнгө салууга, камдарды жана акча каражаттардын, алтындын запастарын сактоого багытталган. Борбордук банкты банктардын банкы деп аташат.Главный государственный банк страны, наделенный особыми правами. Центральный банк призван регулировать денежное обращение в стране, осуществлять денежную эмиссию, регулировать кредит и валютный курс, осуществлять контроль и регулировать деятельность коммерческих банков, хранить резервы и запасы денежных средств и золота. Центральный банк называют банком банков..

Найти все переводы слова "Валюта курсу" на Кыргызском языке из всех словарей в системе - Эл-Сөздүк

Хотите добавить свой перевод для слово: "Валюта курсу"? Ввойти


Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук:
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru